Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i ustrój na ziemiach polskich w XX w. - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DHP165 Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i ustrój na ziemiach polskich w XX w. - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu historii prawa i ustroju w Polsce w XX w. Końcowym zaś efektem będzie praca magisterska.

Skrócony opis:

Seminarium ma za zadanie:

1. zapoznać studenta z podstawowymi zasadami pisania prac dyplomowych;

2. wskazać ewolucję współczesnych instytucji prawa prywatnego, jak i publicznego;

3. zapoznać studenta z podstawowymi źródłami prawa polskiego w XX w.

Pełny opis:

I. Założenia metodologiczne dotyczące pisania prac magisterskich.

II. Źródła prawa prywatnego i publicznego na ziemiach polskich w XX wieku.

III. Prawo państwowe (konstytucyjne) na ziemiach polskich. Ustawy zasadnicze (konstytucje) i unormowania przejściowe. Założenia ideologiczno – polityczno – społeczne polskich regulacji.

IV. Wymiar sprawiedliwości. Zasady konstytucyjne i praktyka. Struktura i działalność sądów, w tym m.in. prokuratury, adwokatury, notariatu.

V. Polskie prawo prywatne. Pojęcie. Zakres regulacji.

VI. Kodyfikacja i unifikacja polskiego prawa prywatnego w XX wieku. Komisje Kodyfikacyjne. Założenia prac, projekty i ich twórcy. Kodeksy i regulacje z okresu II Rzeczypospolitej. Unifikacja prawa prywatnego po II wojnie światowej. Kodeks cywilny z 1964 r. i jego nowelizacje w szczególności po 1989 r.

VII. Prawo handlowe i gospodarcze. Kodeks handlowy. Prawo układowe i upadłościowe. Prawo przemysłowe. Samorząd gospodarczy. Prawo kartelowe. Przekształcenia polskiego prawa handlowego i gospodarczego po 1989 r.

VIII. Ochrona praw na dobrach niematerialnych. Prawo autorskie, patentowe, wynalazcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

IX. Postępowanie cywilne. Nowelizacje i zmiany zasad kodeksu postępowania cywilnego z 1933 r. Kodeks postępowania niespornego. Państwowy arbitraż gospodarczy. Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r. (prace nad projektem; zasady; nowelizacje).

X. Prawo pracy w okresie II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kodeks pracy. Układy zbiorowe. Prawo koalicji. Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy.

XI. Prawo karne II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Założenia polityczno – społeczno – ideologiczne regulacji karnych.

XII. Kodyfikacja i unifikacja polskiego prawa karnego. Działalność komisji kodyfikacyjnych i końcowe efekty ich prac.

XIII. Polskie prawo administracyjne. Administracja rządowa. Samorząd. Kontrola administracji publicznej. Postępowanie administracyjne. Sądownictwo administracyjne.

XIV. Prawo skarbowe. Polski system podatkowy. Prawo budżetowe.

XV. Wybór tematu pracy magisterskiej oraz bazy źródłowej.

Literatura:

• Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 1992

• Ajnenkiel A., Administracja w Polsce. Zarys Historyczny, Warszawa 1977

• Allerhand M., Kodeks Handlowy. Komentarz, Lwów 1935

• Barcikowski W., W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919 – 1956, Katowice 1988

• Bigo T., Z ustrojowych zagadnień samorządu, Lwów 1933

• Boć J., Kuta T., Prawo Administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984

• Breyer S., J. Ignatowicz, K. Lipiński, M. Piekarski, J. Pietrzykowski, W. Święcicki, Prawo cywilne z orzecznictwem, literaturą i przepisami związkowymi, t. I, Warszawa 1958

• Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim (Na tle prawa niektórych państw obcych), Warszawa 1992

• Buczkowski S., Rola prawa cywilnego w uspołecznionym układzie gospodarki narodowej, Lublin 1959

• Bujkowa O., Jagielski J., Lang J., Kontrola administracji, Warszawa 1986

• Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968

• Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1974, 1976, 1978, 1983, 1986, 1994, 1998

• Dawidowicz W., Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa 1976

• Działocha K., Trzciński J., Zagadnienie obowiązywania Konstytucji marcowej w Polsce Ludowej 1944 – 1952, Wrocław 1977

• Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej 1944 – 1954, pod. red. L. Kurowskiego, Warszawa 1955

• Dziurzyński T., Fenichel Z. , Honzatko M. , Kodeks Handlowy. Komentarz, Kraków 1936

• Encyklopedja Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. II, Warszawa 1937

• Encyklopedja Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. IV, Warszawa 1939

• Encyklopedja Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. I, Warszawa 1936

• Encyklopedja Podręczna Prawa Prywatnego pod red. H. Konica. suplement do t. I, Warszawa 1930 – 35

• Encyklopedja Podręczna Prawa Prywatnego założona przez Henryka Konica, pod red. F. Zolla i J. Wasilkowskiego, t. III, Warszawa około 193?

• Encyklopedja Podręczna Prawa Prywatnego założona przez Henryka Konica, pod red. F. Zolla i J. Wasilkowskiego, t. II, Warszawa około 1935

• Encyklopedja Podręczna Prawa Publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego) pod red. Z. Cybichowskiego, t. I, t. II, Warszawa 1930

• Fenichel Z., Polskie Prawo Prywatne i Procesowe. Studja, Kraków 1936

• Głąbiński S., Nauka Skarbowości, Warszawa – Lwów 1925

• Głąbiński S., Teorja Ekonomiki Narodowej, Lwów 1927

• Głąbiński S., Wykład Ekonomiki Społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z hi• Gołąb S. , Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938

• Gołąb S. , Rosenblüth I. , Ustrój sądów powszechnych, Warszawa 1929

• Gołąb S. , Ustawa o prawie autorskim, Warszawa 1928

storyą ekonomiki, Lwów 1913

• Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919 – 1939, Wrocław 2000

• Grodziski S. Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919 – 1947), ,,Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, z. 1 – 4

• Grzybowski S., Prawo wynalazcze, Warszawa 1965

• Gwiazdomorski J., Polskie prawo małżeńskie, Kraków 1946

• Historia Państwa i Prawa Polski 1918 – 1939, część I, pod red. F. Ryszki, pod ogólną red. J. Bardacha, Warszawa 1962

• Historia Państwa i Prawa Polski 1918 – 1939, część II, pod red. F. Ryszki, pod ogólną red. J. Bardacha, Warszawa 1968

• Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999

• Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993

• Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 1936

• Jastrzębski R., Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003

• Jastrzębski R., Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

• Jodłowski J., Nowe drogi polskiego procesu cywilnego. Założenia ideologiczne reformy postępowania cywilnego, Warszawa 1951

• Kaczmarek T.T., Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005

• Kallas M., Lityński A., Historia Ustroju i Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

• Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946

• Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową, Warszawa 2008

• Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005, 2007, 2008, 2010

• Łączyński Z., Prawo cywilne obowiązujące w województwach centralnych, Warszawa 1937, 1997

• Łętowski J., Prawo Administracyjne. Zagadnienia Podstawowe, Warszawa 1990

• Machnikowska A., Prawo własności w Polsce w latach 1944 – 1981. Studium historycznoprawne, Gdańsk 2010

• Madey M., Stelmachowski A., Zarys prawa gospodarczego, Warszawa 1980

• Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 – 1939 w świetle własnego orzecznictwa, Warszawa – Kraków 1999

• Ohanowicz A., Górski J., Zarys Prawa Zobowiązań, Warszawa 1970

• Korzycka – Iwanow M., Ochrona własności rolniczej, Warszawa 1979

• Lernell L., Własność społeczna, jako przedmiot ochrony prawa karnego, Warszawa 1959

• Osajda K., Nacjonalizacja i reprywatyzacja, Warszawa 2009

• Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934

• Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3. Okres międzywojenny, Kraków 2001

• Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1995

• Radwański Z., Kierunki reformy prawa cywilnego, ,,Państwo i Prawo” 1987, z. 4

• Radwański Z., Prawo cywilne PRL, ,,Czasopismo Prawno – Historyczne” 1995, t. XLVII, z. 1 – 2

• Radwański Z., Trzy lata działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ,,Państwo i Prawo” 2000, z. 4

• Rot H., Problemy kodyfikacji prawa PRL, Wrocław 1978

• Rozprawy z Prawa Cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985

• Rybarski R., Marka polska i złoty polski, Warszawa 1922

• Rybarski R., Podstawy narodowego programu gospodarczego, Warszawa 1934

• Rybarski R., Program gospodarczy, Warszawa 1937

• Rybicki Z., Administracja gospodarcza w PRL, Warszawa 1975, 1978, 1980

• Rybicki Z., Piątek S., Zarys Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Warszawa 1984

• Służewski J., Bujko O., Sobczak K., Polskie Prawo Administracyjne, Warszawa 1961

• Starościak J., Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1974

• Starościak J., Prawo Administracyjne, Warszawa 1978

• Starościak J., System organizacyjny administracji polskiej, Warszawa 1949

• Starościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968

• Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984

• Szpunar A., Przybyłowski K., Siedlecki W., Nauka prawa prywatnego i procesowego, Kraków 1948

• Tendencje rozwoju prawa cywilnego, pod. red. E. Łętowskiej, Wrocław – Warszawa 1983

• Stelmachowski A., Zdziennicki B., Prawo rolne, Warszawa 1980, 1987

• System Prawa Cywilnego, Część ogólna, t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985

• System Prawa Administracyjnego. Tom I. pod redakcją J. Starościaka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977

• System Prawa Administracyjnego. Tom II. pod redakcją J. Jendrośka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977

• System Prawa Administracyjnego. Tom III. pod redakcją T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978

• System Prawa Administracyjnego. Tom IV. pod redakcją T. Rabska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980

• System Prawa Cywilnego, Prawo spadkowe, t. IV, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986

• System Prawa Cywilnego, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, t. II, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977

• System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, t. III, cześć 1 Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1981

• System Prawa Cywilnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. III, część 2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976

• Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 1996, 2001

• Topiński J., Prawo gospodarki uspołecznionej w zarysie, Warszawa 1966

• Topiński J., Prawo gospodarki uspołecznionej w zarysie, Warszawa 1966

• Weinfeld I., Skarbowość Polska, Warszawa 1929

• Winiarz J., Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1967, 1970

• Włodyka S., Arbitraż gospodarczy, Warszawa – Kraków 1970

• Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959

• Wróblewski S., Prawo Wekslowe i Czekowe, Kraków 1936

• Zoll F., Szpunar A., Prawo cywilne w zarysie, Kraków 1946, 1948

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa prywatnego oraz publicznego;

2. znajomość podstawowych źródeł prawa prywatnego i publicznego w XX wieku;

3. zrozumienie genezy i ewolucji podstawowych instytucji prawa prywatnego i publicznego;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł polskiego prawa prywatnego i publicznego w XX wieku;

3. umiejętność powiązania XX w. oraz współczesnych regulacji prywatnoprawnych i publicznoprawnych;

4. umiejętność pisania prac na poziomie pracy magisterskiej.

Postawy

1. postrzeganie zależności między sytuacją społeczno – polityczno – gospodarczą a instytucjami prawa prywatnego i publicznego;

2. krytyczne odnoszenie się do konkretnych rozwiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych;

3. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć prywatnoprawnych i publicznoprawnych w XX wieku na ziemiach polskich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest lista obecność oraz aktywność na zajęciach, w tym przygotowanie wystąpienia z zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.