Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i europejskie prawo pracy - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA110B Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i europejskie prawo pracy - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przydatna jest znajomość języka angielskiego i ewentualnie francuskiego lub niemieckiego i innych języków europejskich

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach seminarium można przygotować pracę z prawa pracy lub z europejskiego prawa pracy. Możliwe są również tematy oparte na ustaleniach prawnoporównawczych, np. przedstawienie danej instytucji w Polsce i w innym wybranym państwie. To ostatnie często zdarza się w związku ze studiami zagranicznymi w ramach programu Erasmus. Możliwe są także tematy z zakresu międzynarodowego prawa pracy.

Zasadniczym celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona. Wyboru tematu pracy dokonuje prowadzący seminarium wspólnie z osobą zainteresowaną. Akceptowane są również racjonalne propozycje uczestników seminarium. W pierwszych miesiącach istnieje możliwość zmiany tematu.

Studenci IV roku przygotowują plan pracy i tezy lub fragment pracy (np. jeden rozdział). Studenci V roku przedstawiają kolejne rozdziały i przygotowują się do obrony . Fragmenty prac są dyskutowane na seminarium. W uzasadnionych przypadkach uwagi do nich mogą być przekazywane mailowo.

Pełny opis:

Na IV roku omawiane są kwestie związane ze sposobem pisania pracy magisterskiej i gromadzenia źródeł. Na V roku uczestnicy kończą pracę i są przygotowywani do jej obrony.

Seminarium poświęcone jest najistotniejszym problemom polskiego oraz europejskiego prawa pracy. Tematy prac z prawa polskiego pokrywają się z najciekawszymi elementami zasadniczych instytucji prawa pracy, jak na przykład stosunek pracy, umowa o pracę jej wypowiedzenie i rozwiązanie , czas pracy, urlop wypoczynkowy, uprawnienia związane z rodzicielstwem, praca atypowa, źródła i zasady prawa pracy, zbiorowe prawo pracy.

Niekiedy tematy prac z prawa polskiego pozostają w związku z prawem europejskim lub prawem międzynarodowym bądź wykorzystują ustalenia prawnoporównawcze.

Europejskie prawo pracy stanowi jedną z gałęzi prawa Unii Europejskiej obejmującą normy odnoszące się do zatrudnienia i stosunków pracy.

Najważniejsze regulacje europejskiego prawa pracy dotyczą: równego traktowania kobiet i mężczyzn, równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, wyznanie, niepełnosprawność wiek lub orientację seksualną, ochrony praw pracowniczych przy przejęciu przedsiębiorstwa, zwolnień grupowych, ochrony pracowników przy niewypłacalności pracodawcy, czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze i pracy na czas określony, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownic w ciąży, pracownic po porodzie i karmiących, urlopu rodzicielskiego, ochrony młodych pracowników, informacji i konsultacji pracowników, europejskich rad zakładowych.

Międzynarodowe prawo pracy obejmuje umowy międzynarodowe z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, których Polska jest stroną w tym zwłaszcza ponad 90 konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy,

Wiedza nabyta na seminarium z zakresu prawa pracy umożliwia prowadzenie praktycznej działalności w sprawach pracowniczych. Jeżeli chodzi o prawo europejskie i międzynarodowe, to jest ona bardzo przydatna dla właściwego stosowania i prawidłowej wykładni licznych przepisów prawa polskiego wydanych w celu dostosowania prawa polskiego do prawa europejskiego i międzynarodowego. Niektóre osoby po tym seminarium znajdowały zatrudnienie w Ministerstwie Pracy, Inspekcji Pracy czy Komitecie Integracji Europejskiej (z polecenia Promotora).

Literatura:

Literatura jest na bieżąco ustalana i aktualizowana przez prowadzącego seminarium

L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010

L.Florek, Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy, Warszawa 1993

L.Florek (red.) Źródła prawa pracy, Warszawa 2000

L.Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003

L.Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010

L.Florek (red.), Czas pracy, Warszawa 2011

L. Florek, M. Latos-Miłkowska, Ł.Pisarczyk, Prawo pracy w w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2000

L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011

L.Florek, M.Seweryński Międzynarodowe prawo pracy ,Warszawa 1988

S.Koczur, P.Korus, Dialog społeczny – prawo pracowników do informacji i konsultacji, Kraków 2003

M.Matey-Tyrowicz, T.Zieliński (red), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006

L.Mitrus, Swoboda przemieszczania się pracowników, Kraków 2001.

L.Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006

Ł. Pisarczyk, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa, 2002

W.Sanetra (red.) Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa 2004

A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II Europejskie prawo pracy, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

- umiejętność pracy z materiałami źródłowymi z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy i ich samodzielnej analizy.

- zapoznanie się z regułami prowspólnotowej wykładni prawa europejskiego, niezbędnej jeśli w danej sprawie zachodzi konieczność prawa europejskiego i umiejętność ich praktycznego zastosowania.

- opanowanie podstaw warsztatu naukowego dzięki samodzielnemu przygotowaniu pracy magisterskiej,

- dogłębne poznanie instytucji i problemów prawa pracy prawa pracy stanowiących temat pracy magisterskiej

- rozumienie instytucji prawa pracy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uczestników seminarium odbywa się z zastosowaniem takich kryteriów jak: poziom przedstawianych przez autora fragmentów pracy i sposób ich prezentacji, samodzielność autora w ujęciu problematyki pracy, udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

Skuteczne poparcie przy ubieganiu się o praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Ludwik Florek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach seminarium można przygotować pracę z prawa pracy lub z europejskiego prawa pracy. Możliwe są również tematy oparte na ustaleniach prawnoporównawczych, np. przedstawienie danej instytucji w Polsce i w innym wybranym państwie. To ostatnie często zdarza się w związku ze studiami zagranicznymi w ramach programu Erasmus. Możliwe są także tematy z zakresu międzynarodowego prawa pracy.

Zasadniczym celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona. Wyboru tematu pracy dokonuje prowadzący seminarium wspólnie z osobą zainteresowaną. Akceptowane są również racjonalne propozycje uczestników seminarium. W pierwszych miesiącach istnieje możliwość zmiany tematu.

Studenci IV roku uczęszczający na seminarium przygotowują plan pracy i większy jego fragment (np. jeden rozdział). Studenci V roku w toku seminarium przedstawiają kolejne rozdziały pracy magisterskiej i przygotowują się do obrony. Na IV roku omawiane są kwestie związane z metodologią pracy magisterskiej, a na V roku uczestnicy są przygotowywani do obrony pracy.

Pełny opis:

Vide ogólna informacja o seminarium "Prawo pracy i europejskie prawo pracy" .

Literatura:

Vide ogólna informacja o seminarium "Prawo pracy i europejskie prawo pracy" .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.