Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne - gospodarka nieruchomościami - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA180 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne - gospodarka nieruchomościami - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym celem seminarium jest samodzielne przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej

Skrócony opis:

zakres przedmiotowy seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia z zakresu prawa rolnego oraz problematyki prawnej gospodarki nieruchomościami. W ramach seminarium uczestnik przygotowuje pracę magisterską

Pełny opis:

Szczegółowy zakres zagadnień omawianych na seminarium oraz obszary szczególnych zainteresowań studentów związanych z przedmiotem omawiane są na pierwszych zajęciach.

Co do zasady na IV roku omawiane są kwestie związane z metodologią pracy magisterskiej oraz organizacją pracy związanej z jej przygotowaniem. W toku zajęć seminaryjnych ustalane są tematy prac magisterskich oraz omawiane są ich założenia oraz wstępne plany.

W ramach seminarium dla studentów V roku, ustalane są szczegółowe plany prac oraz omawiane ich główne tezy. Studenci przedstawiają kolejne rozdziały pracy magisterskiej i przygotowują się do obrony pracy.

W ramach seminarium omawiane są takie zagadnienia jak:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego,

2. Pojęcie gospodarstwa rolnego,

3. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego,

4. Pojęcie nieruchomości w ujęciu normatywnym – poszczególne definicje i ich wzajemne relacje,

5. Rodzaje nieruchomości tj.:

- nieruchomości gruntowe w tym nieruchomości rolne, leśne i pokryte wodami – ujęcie wieczystoksięgowe (formalne) i kodeksowe (materialne),

- nieruchomości budynkowe,

- nieruchomości lokalowe.

6. Rejestry nieruchomości – księgi wieczyste, zbiory dokumentów i ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – ich funkcja, organizacja i ustrój.

7. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

8. Prawo pierwokupu oraz prawo nabycia nieruchomości rolnych.

9. Inne instrumenty prawne oddziaływania na kształtowanie się struktury obszarowej gospodarstw rolnych,

10. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

11. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego,

12. Ochrona prawna gruntów rolnych,

13. Scalanie i wymiana gruntów,

14. Problematyka prawna podziałów nieruchomości,

15. Zagadnienia planowania przestrzennego oraz regulacje prawne odnoszące się do procesów urbanizacyjnych na obszarach rolnych.

16. Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wspólnoty gruntowe,

17. Dzierżawy gruntów rolnych,

18. Regulacje dot. nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców,

19. Problematyka prawna wywłaszczania nieruchomości,

20. Inne zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dot. gospodarki i obrotu nieruchomościami.

Literatura:

Literatura szczegółowa ustalana jest indywidualnie z każdym studentem stosownie do tematu pracy magisterskiej

Podstawowa literatura obejmuje:

P. Czechowski (red) - Prawo rolne, Lexis Nexis Warszawa 2011 – podręcznik podstawowy.

A. Lichorowicz – Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004 , z. 2;

A. Lichorowicz – Regulacje obrotu gruntami rolnymi według ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej. Przegląd Legislacyjny 3/2004;

A. Lichorowicz – Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej. Białystok 2000;

S. Rudnicki – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. Komentarz. Warszawa 2006;

A. Stelamachowski – Gospodarstwo rolne; pojęcia i jego ewolucja na tle przekształceń europejskich (w) Polskie prawo na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej – P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski. Warszawa 1997;

Z. Truszkiewicz – Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), Rejent 2003, Nr 9;

Z. Truszkiewicz – Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), Rejent 2003, Nr 11;

Czasopisma: Przegląd Prawa Rolnego, Studia Iuridica Agraria

Efekty uczenia się:

Zajęcia seminaryjne mają na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy na temat prawa rolnego i oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Student uzyskuje umiejętność pracy z materiałami źródłowymi oraz opanowuje podstawowy warsztat naukowy dzięki samodzielnemu przygotowaniu pracy magisterskiej.

Przygotowanie prezentacji przez studenta służy uczeniu się odpowiedniej selekcji treści merytorycznych oraz ich przejrzystego przedstawienia na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych oraz poziomu przedstawianych fragmentów pracy magisterskiej. Przy ustalaniu oceny końcowej brana jest też pod uwagę prezentacja wybranych tematów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Marciniuk
Prowadzący grup: Konrad Marciniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.