Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zabezpieczenia społecznego - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPA188 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo zabezpieczenia społecznego - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych prawnymi formami kształtowania życia społecznego, w tym struktury społecznej poprzez wsparcie socjalne, głównie finansowe, ale również w postaci świadczeń rzeczowych lub usług. Dotyczy spraw istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw i organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie złożonej regulacji prawnej.

Dlatego w trakcie zajęć przydatna jest wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i wielu innych dziedzin. Istotną cechą prawa zabezpieczenia społecznego jest bowiem to, że jego kompleksowe opanowanie wymaga odwoływania się do wielu innych dziedzin prawa, co można potraktować jako okazję do sprawdzenia wiedzy nabytej w toku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ostatnio zasady i regulacja prawna zabezpieczenia społecznego ulegają ciągłym i szybkim zmianom, przejawiającym się we wprowadzaniu nowych świadczeń, jak świadczenie wychowawcze (500+) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające (4+). Jednocześnie wciąż funkcjonują "klasyczne" schematy poboru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i społeczne fundusze pozaubezpieczeniowe. Uporządkowanie tej materii i jej przejrzysty opis jest potrzebne w praktyce, i jest jednym z wyzwań stojących przed uczestnikami seminarium.

Zajęcia zmierzają do jednoczesnej realizacji dwóch celów:

- pogłębienia wiedzy o prawie zabezpieczenia społecznego obejmującego ubezpieczenia społeczne i stale rozwijające się inne systemy świadczeń o charakterze socjalnym oraz zdobycia umiejętności w zakresie praktycznego jej zastosowania,

a także

- uzyskania lub utrwalenia umiejętności dotyczących przygotowania pracy o charakterze naukowym; dla zainteresowanych – wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest zdobyciu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym zaproponowanych przez uczestników seminarium.

Poruszane będą następujące kwestie:

1. Zakres i metody zabezpieczenia społecznego; rozgraniczenie pojęć: zabezpieczenie społeczne; ochrona socjalna, ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, wsparcie socjalne, pomoc społeczna.

2. Międzynarodowe standardy zabezpieczenia społecznego i ich wpływ na wykładnię i stosowanie polskiego prawa zabezpieczenia społecznego.

3. Wykorzystywane techniki i metody regulacji w zależności od rodzaju i funkcji świadczeń.

4. Zakres podmiotowy prawa zabezpieczenia społecznego.

5. Metody rozstrzygania zbiegu obowiązków i uprawnień.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne składki w zabezpieczeniu społecznym – ich rodzaje, finansowanie, zasady ustalania wysokości i opłacania.

7. Nieskładkowe metody finansowania świadczeń zabezpieczenia społecznego.

8. Prawne systemy zabezpieczenia społecznego, w tym na przykład: system ubezpieczeń społecznych; ubezpieczenie zdrowotne, zaopatrzenie społeczne, działalność socjalna pracodawców, promocja zatrudnienia i świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, inne rodzaje wsparcia dochodowego: świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, renta socjalna, świadczenia związane z niepełnosprawnością uprawnionych i osób od nich zależnych, pomoc społeczna.

9. Rodzaje świadczeń.

10. Elementy postępowania w zakresie opłacania składek oraz ustalania uprawnień do świadczeń oraz ich wysokości i wypłaty.

Przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy, a jednocześnie wprowadzeniu do przygotowania pracy magisterskiej ma służyć przypomnienie zasad pisania prac o charakterze naukowym oraz dyskusja nad wybranymi problemami prawa zabezpieczenia społecznego na podstawie aktów prawnych i samodzielnej lektury. Związane to jest z pogłębianiem umiejętności interpretowania i stosowania prawa zabezpieczenia społecznego oraz analizy i krytycznej oceny literatury prawniczej z tego zakresu.

Omawiane są kwestie związane z metodologią przygotowywania pracy magisterskiej oraz jej planem.

Zainteresowani uczestnicy mogą wybrać jeden z tematów przyszłej pracy magisterskiej zaproponowanych przez prowadzącego zajęcia lub podjąć się opracowania zgłoszonego przez siebie tematu, po uprzednim jego skonsultowaniu z prowadzącym seminarium.

Literatura:

Najnowsze dostępne wydania:

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego

W. Muszalski, Prawo socjalne

M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach

M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

K. Ślebzak, Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe

oraz literatura wskazywana na bieżąco przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna zasady poszukiwania właściwych aktów i przepisów prawnych różnej rangi regulujących stosunki społeczne w zakresie prawa zabezpieczenie społecznego.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz identyfikując stosowny do nich punkt widzenia, w szczególności rozpoznawać zasady relacji między różnymi podmiotami aktywnymi w procesie podejmowania decyzji ustawodawczych oraz stosowania prawa zabezpieczenia społecznego.

Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa zabezpieczenia społecznego, rozpoznaje różne grupy uprawnionych do świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz zależność pomiędzy zakresem i metodami przyznawania świadczeń a finansowaniem tych świadczeń, rozróżnia poszczególne formy zatrudnienia i zna konsekwencje wyboru jednej z nich w zakresie obowiązków i uprawnień socjalnych ich uczestników; dostrzega związek pomiędzy aktywnością zarobkową a prawem do świadczeń zabezpieczenia społecznego.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa zabezpieczenia społecznego, w tym relacje pomiędzy różnymi jego metodami i formami. Potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w wykładni prawa zabezpieczenia społecznego, w szczególności wyboru zakresu i wysokości świadczeń w powiązaniu z metodami ich finansowania oraz podstawami konstytucyjnymi i prawnomiędzynarodowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uczestników ma złożony charakter. Stosowane kryteria:

- bieżące przygotowanie do zajęć,

- obecność,

- udział w dyskusji.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.