Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK0478 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie przedmiotem. Zrozumienie procesów rządzących stosowaniem prawa. Uchwycenie relacji między przepisem i standardem na tle procesów politycznych, gospodarczych, społecznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu równych dziedzin prawa, które poza prawem karnym maja wpływ na praktykę stosowania prawa karnego, politykę kryminalną, karną i penitencjarną. Zrozumienie różnicy między przestępstwem a/i dewiacją. Szansa na spotkanie z prawem w działaniu na tle orzecznictwa krajowego i międzynarodowego.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z kryminologii daje szansę pogłębienia wiedzy w zakresie nauk penalnych – prawa karnego, kryminologii, penologii, penitencjarystyki, wiktymologii, prawa karnego wykonawczego, praw człowieka, a także z socjologii i psychologii społecznej. To konkretne seminarum gwarantuje zainteresowanym zapoznanie się także z najnowszymi trendami w światowej kryminologii

Seminarium z kryminologii wychodzi naprzeciw potrzebie komplementarnego ujęcia zagadnień dla zainteresowanych jednocześnie problematyką prawa karnego, kryminologii, penologii, wiktymologii, polityki kryminalnej i penitencjarystyki.

Tytułowa kryminologia wcześniej rozwijana na Wydziale Prawa UW przez profesorów Leszka Lernella i Lecha Falandysza oraz dr Danute Pleńską pozwala na spojrzenie zarówno od strony prawa, jak i praktyki tak na sprawcę, pokrzywdzonego jak i na sposoby identyfikowania źródeł przestępczości, reagowania na zachowania określone jako dewiacyjne/przestępcze.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie z kryminologii daje szansę pogłębienia wiedzy w zakresie nauk penalnych – prawa karnego, kryminologii, penologii, penitencjarystyki, wiktymologii, prawa karnego wykonawczego, praw człowieka, a także z socjologii i psychologii społecznej. To konkretne seminarum gwarantuje zainteresowanym zapoznanie się także z najnowszymi trendami w światowej kryminologii

Seminarium z kryminologii wychodzi naprzeciw potrzebie komplementarnego ujęcia zagadnień dla zainteresowanych jednocześnie problematyką prawa karnego, kryminologii, penologii, wiktymologii, polityki kryminalnej i penitencjarystyki.

Tytułowa kryminologia wcześniej rozwijana na Wydziale Prawa UW przez profesorów Leszka Lernella i Lecha Falandysza oraz dr Danute Pleńską pozwala na spojrzenie zarówno od strony prawa, jak i praktyki tak na sprawcę, pokrzywdzonego jak i na sposoby identyfikowania źródeł przestępczości, reagowania na zachowania określone jako dewiacyjne/przestępcze.

Seminarium stanowi odrębny typ zajęć. Prowadzone jest na IV i V roku studiów. Należy do grupy przedmiotów do wyboru. Wybór seminarium nie jest uzależniony od wcześniejszego zaliczenia ćwiczeń i wykładu. Sylabus prezentuje materiał IV roku seminarium. Seminarium magisterskie poświęcone jest rozwijaniu poszczególnych zagadnień w ramach konkretnych prac. Pogłębione jest o wiedzę z zakresu metodologii przygotowania i pisania pracy magisterskiej oraz prowadzenia badań empirycznych

Seminarium dla IV roku ma za zadanie:

• Stworzyć przestrzeń wolną od anonimowości i bezpieczną dla dzielenia się wiedzą i poglądami, także tymi kontrowersyjnymi.

• Pogłębić znajomość i zainteresowań w dziedzinie kryminologii, prawa karnego, penitencjarystyki, socjologii i psychologii sołecznej.

• Przygotować od strony merytorycznej i metodologicznej do napisania pracy magisterskiej.

• Dać umiejętnośc prezentowania swoich poglądów, asertywnego uczestniczenia w debacie, swobodnej umiejetności wypowiadania się

• Pogłębić znajomość zagadnień omawianych w ramach prawa karnego i innych przedmiotów penalnych.

Seminarium oferuje na wstępie zwięzły wstęp, repetycje i pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju myśli kryminologicznej.

Seminarium poświęcone jest poszerzeniu wiedzy z teorii i praktyki kryminologicznej.

Kolejne poruszane zagadnienia dotyczą:

1. Istoty przestępczości,

2. Historii kryminologii i przestepstwa, środków prewencji, karania i skuteczności kar w zapobieganiu przestępczości.

3. Wiedzy płynącej ze statystyki przestępczości

4. Specyfice zagadnień kryminologicznych w dobie globalizacji

5. Badań nad przestępczością i wymiarem sprawiedliwości

6. Przestępczości i kulturze

7. Zróżnicowaniu form przestępczości

8. Zależności między przestępczością, a skutecznością karania.

9. Narkotyków, alkoholu i przestępczości

10. Przestępczości z użyciem przemocy

11. Przestępczości seksualnej

12. Przyczyn przestępczości powrotnej

13. Przestępczości z nienawiści

14. Przestępczości zorganizowanej

15. Przestępczości białych kołnierzyków

16. Zagadnieniu terroru i polityce strachu

17. Marginalizacji, społecznego wykluczenia i przestępczości

18. Kryminologicznemu ujęciu polit. Krym., karnej i penitencjarnej.

Literatura:

L Błachut, J. Gaberle A. Krajewski, K., Kryminologia, Infortrade, Gdańsk 1999 i wyd. n.

Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy i inne akty prawne oraz orzecznictwo ETPCz

Bauman, Z., Globalizacja, tłum. E. Klekot, PIW Warszawa 2000.

Bauman., Z. Obcy u naszych drzwi, tłum. W. Mincer, PWN Warszawa 2016.

Becker, G, Dar strachu, tłum. A. Janowski, Media Rodzina, Poznań, 1998.

Becker, H.S, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, tłum. O. Siara, PWN Warszawa 2009.

Bourdieu, P, Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa Warszawa 2004.

Bułat K & al., Kryminologia, repetytorium, Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2010

Cathcart, T, Dylemat wagonika, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, PWN, Warszawa 2013.

Christie, N., Granice cierpienia, tłum. L. Falandysz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982.

Christie, N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M Płatek, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.

Dziewanowska, M., Przeciwdziałanie wykorzystywania dzieci do prostytucji w świetle artykułu 199 § 3 kodeksu karnego, Księga Pamiątkowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016.

Dziewanowska, M., Prawo i narzędzia systemowe w procesie readaptacji i usamodzielnienia wychowanek i

wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne z uwzględnieniem specyfiki Warszawy, wydawnictwo internetowe: http://www.podrugie.pl/wp-content/uploads/2015/12/PROGRAM-POZYTYWNEJINTEGRACJI.

pdf, 2015

Dziewanowska, M., Profil sprawcy, profil ofiary. Przestępstwo współżycia z osobą małoletnią poniżej 15 rokużycia, Archiwum Kryminologii, tom XXXIV, Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., Warszawa, 2013: 367-399

Ejchart M., Fajst M., Niełaczna M., Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności. Gdzie jest koniec? Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 2012 roku; [w:] Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J., Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 189-223

Fajst M., Sztokholmska Nagroda Kryminologiczna 2006–2014 [w:] Bieńkowska B. T., Szafrański D.: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym Część piąta,; Warszawa 2014

Fajst M., Gutkowska A.: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych, Archiwum Kryminologii, XXXVI, 2014, s. 293-324

Falandysz, L. W kręgu kryminologii radykalnej. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Foucault, M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Spacja Aletheia, Warszawa 1993 i wyd. n.

Gilligan, J, Wstyd i przemoc, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001.

Gruszczyńska, B, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, WoterKluwers, Warszawa 2007.

Gutkowska, A., Kulturowa przemoc ze względu na płeć. „Archiwum Kryminologii“ 2013, nr XXXV.

C. Hale & al. Criminology 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2009

Krajewski, K. (red.)Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Oficyna, Warszawa 2007.

Levitt, S.D., Dubner, S.J., Freakomania, tłum. A. Sobolewska, Helion, Gliwice 2005.

Majewski, J.,Okoliczności wyłączające bezprawnośc czynu, a znamiona subiektywne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Milgram, S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. M. Hołda, WAM, Kraków 2008

Pipher, M., Ocalić Ofelię. Media Rodzina of Poznań. Poznań 1999.

Rozdz.II. Zagadnienia teoretyczne dla Twojego dobra: 30-50;

Rozdz. XI. Seks i przemoc : 255-291.

Płatek, M., Skandynawskie Systemy Penitencjarne. Na tle polityk kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Płatek. M., Społeczno-prawne determinanty zróżnicowania polityki penitencjarnej na przykładzie Holandii, Szwecji, Finlandii, „Studia Iuridica” XLVIII/2008 s. 349-371.

Płatek, M., Tryptyk obyczajowy: zgwałcenie, kazirodztwo, prostytucja, w: Tożsamość polskiego prawa karnego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011, s. 258-292

Płatek, M., Granice prizonizacji. Sens i bezsens kar w warunkach globalizacji, w: Prawo w dobie globalizacji, red. T. Giaro, Liber, Warszawa 2011, s. 211-22.

Płatek, M., Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia. “Archiwum Kryminologii “, t. XXXII, 2011, p. 349-382.

Płatek, M., WikiLeaks, cyberprzestępczość i seks. Refleksje wokół problemu dogodnego wroga, w: Problemy prawa karnego polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia. Red. Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 205-222

Płatek, M., Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym (po nowelizacji k.k.), „Państwo i Prawo” 2011, nr. 2, p. 3-18

Płatek, M., Przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji ofiar zgwałcenia, w: Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształceniu polityki traktowania ofiar przestępstw, red. L. Mazowiecka, LEX a Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 80-108.

Monika Płatek, M., Zabójstwa na tle honoru. Problem wyznania czy dyskryminacji ze względu na płeć, w: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Monografie LEX, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 287-311.

Płatek, M., Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa i z perspektywy osób poszkodowanych, w: Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, red. J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2012, s. 23-43.

Płatek, M., Matka prawnie uregulowana – bioetyka i prawo do życia, w: Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, red Lena Kondratiewa-Bryzik, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 209-228.

Płatek, M., Poland: The Political Legacy and Penal Practice, w: Punishment in Europe. A Critical Anatomy of Penal Systems, ed. By Vinzenzo Ruggiero, Mick Ryan, Pelgrave Macmillan, New York 2013, s. 183-205.

Płatek, M., Współczesne zagadnienia kryminalizacji i penalizacji przestępstw seksualnych, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. Stanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Elset, Olsztyn 2013, s. 301-319.

Płatek, M., Genderowe ujęcie zjawiska prostytucji. Aspekty kryminologiczne, w: Prostytucja, red. M. Mozgawa, LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 226-254

Płatek, M. Niebezpieczni w prawie karnym – legal fiction czy fiction of reality? , w: Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa profesora Lecha Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Wyd. Beck, Warszawa 2014, s. 273-294.

Płatek, M., Genderowe ujęcie zjawiska prostytucji. Aspekty kryminologiczne, w: Prostytucja, red. M. Mozgawa, LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 226-254.

Płatek, M., Prawo i jego interpretacja w świetle zbrodniczych działań „na korzyść społeczeństwa” oraz „higieny rasy”, w: Postęp i Higiena/Progres and Hygiene, ed by A. Rottenberg, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Warszawa 2014, s. 104-117.

Płatek, M. Sztuka ukarana, w: Granice wolności, red. Alicja Bartuś, wyd. Urząd Miasta Oświęcim, Oświęcim 2015, s. 67-84.

Płatek, M., Karnoprawne aspekty mowy nienawiści, a mediacja. O możliwości spotkania przeciwieństw, w: Antropologia mediacji, red. M. Tabernacka, ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, s. 105-127.

Płatek, M, Eutanazja – Etikettenschwindel a prawo do dobrej śmierci, w: Eutanazja, red. M. Mozgawa, Warszawa, Wolters Kluwer SA 2015, s. 34-64.

Płatek, M, Dwa razy Lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej, „Archiwum Kryminologii” 2014 Nr XXXVI, Warszawa 2015, s. 31-74.

Płatek, M., Kryminologia feministyczna w dobie postmodernizmu, w: Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym, red. J,. Widacki, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016, s. 97-130.

Płatek, M., Kodeksowe ujęcie kazirodztwa – pozorny zakaz i pozorna ochrona, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016, s. 124-163.

Płatek, M, The philosophical roots of punishment in modern criminal law and its practical limits (with special regard to foreign cultures and terrorism). „Studia Iuridica” 2016, s. 134-153;

Płatek, M. Prawna natura samobójstwa. Od anomii po autonomię, w: Samobójswo, red. M. Mozgawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 223-266

Płatek, M., Wolność słowa – ujęcie prawnokarne, w: Norma Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Tom XLIII Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisza, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 451-464;

Płatek, M., Czy kobieta może być bohaterką? Nowe przebudzenie kobiet, w: Bohaterowie i Antybohaterowie Współczesnej Europy, Oświęcim 2018, s. 23-48

Płatek, M., Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki [Rape. When an Old Term Acquires a New Meaning. A Consequence of False Sameness], „Archiwum Kryminnologii” 2018, XL, s. 263-326;

Płatek, M., Miejsce kobiety w prawie, czyli o pozornej neutralności prawa, [w:] Między tradycją, a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. Łukasz Pisarczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 76-103.

Płatek, M., Kreowanie „Groźnych, niebezpiecznych i złych”. (Creating the dangerous and the bad); „Archiwum Kryminologii „ 2019 T. XLI Nr 1, s. 125-217;

Płatek, M., Co jest sprawiedliwe, w: Solidarność 2.0, czyli demokracja jako forma życia, red. Jan Sowa, Biennale, Warszawa 2019, s. 157-181

Steele, C., Whistling Vivaldi; How stereotypes Affect Us and What We Can Do, New York, 2011.

Szasz, T., The Myth of Mental Illness, New York 2010

Wilkinson, R., Pickett, K., Duch równości. Tam, gdzie panuje równość, wszystkim się żyje lepiej; tłum. P. Listwan, Wydawnictwo Czarna Owca, warszawa 2011,

Zimbardo, P, Efekt Lucyfera, tłum. A. Cybulko i in., PWN, Warszawa 2008,

Rocznik Statystyczny - aktualny

Efekty uczenia się:

Dzięki udziałowi w seminarium z kryminologii studentka/student będą umieli:

Wiedza

1. Posiądą umiejętność  pisania pracy magisterskiej.

2. Będą umieli opisać mechanizmy tworzenia / powstawania zjawisk dewiacyjnych / przestępnych w kontekście historycznym, kulturowym, politycznym i społecznym.

3. Będą umieli operować siatką pojęć istotną w dogmatyce prawa karnego i jej odpowiednikami na gruncie kryminologii i

4. Biorąc udział w wizytach studyjnych zdobędą wiedze na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Umiejętności. Będą umieli/umiały:

1. Wyjaśnić, posługując się wiedzą kryminologiczną genezę ujmowania konkretnych zachowań jako dewiacyjne, ich przyczynę oraz sposób i cel konkretnych rozwiązań prawnych towarzyszących tym zjawiskom.

2. Dokonywać analizy prawnokarnej reakcji na zachowania ujmowane jako dewiacyjne i przestępcze.

3. Krytycznie analizować dane dotyczące przestępczości i samodzielnie zaproponować rozwiązania de lege lata i de lege ferende odnośnie polityki kryminalnej, karnej, penitencjarnej.

Postawy. Zdobędą zrozumienie różnorodności możliwych rozwiązań problemów społecznych określanych mianem dewiacji i przestępczości istniejących poza prawem karnym.

Metody i kryteria oceniania:

Studentki/Studenci zobowiązani są do:

1) uczestnictwa w zajęciach

2) przygotowania raz w semestrze 15-20 minutowego wprowadzenia do wybranego tematu seminarium

3) Eseje związane z tematyką zajęć - opcjonalne

Praktyki zawodowe:

Nie. Pisaniu pracy magisterskiej mogą jednak towarzyszyć badania prowadzone w sądach, w zakładach karnych, na posterunkach policji, w biurach kuratorów społecznych, w Biurze RPO itp.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.