Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne gospodarcze - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPK60 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne gospodarcze - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium jest przeznaczone dla studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z prawa karnego gospodarczego, ale otwarte również na inne tematy z szeroko rozumianego prawa penalnego.

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy oraz przygotowanie uczestników do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminaria w dużym stopniu są poświęcone problematyce z zakresu prawa karnego gospodarczego (zarówno tematyce kodeksowej, jak i pozakodeksowej).

Są to np. takie tematy jak:

- nadużycie zaufania

- pranie pieniędzy

- korupcja gospodarcza

- oszustwa gospodarcze

- oszustwa ubezpieczeniowe

- przestępstwa giełdowe

- przestępstwa przeciwko wierzycielom

- zwalczanie nieuczciwej konkurencji itd.

Ponadto na seminariach omawiane są np. takie tematy jak:

- prawo unijne i związki tego prawa z prawem karnym

- znaczenie standardów praw w prawie karnym

- związki prawa karnego z prawem wykroczeń

- penalizacja deliktów administracyjnych.

Literatura:

Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulowania instrumentami finansowymi. Warszawa 2011

Błachucki M. (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015

Dusza M., Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania. Warszawa 2011 Wyd. UW Wydział Zarządzania

Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Zakamycze 2004

Guzik-Makaruk E., Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa. Warszawa 2012

Habrat D., Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Warszawa 2014

Król-Bogomilska, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013

Kuciński R: Przestępstwa giełdowe. Warszawa 2000

Kukuła Z., Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych Warszawa 2013

Kulesza C., Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, wyd. Difin, 2012

Mucha Andrzej, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym Analiza teoretyczna i dogmatyczna Rok wydania 2013

Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym, Warszawa 2011

Pływaczewski E., Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, 2013

Pływaczewski E, Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011

Postulski K., Siwek M.: Przepadek w polskim prawie karnym. Zakamycze 2004

Sepioło I., Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK, Warszawa 2013

Sieradzka M., Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015

Sitkowska Krystyna Problematyka spółek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej Warszawa 2011

Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013

Srebro B., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Zakamycze 2004

Stefanicki R., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2009

Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013

Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013

Wróbel A., Kowalik-Bańczyk K., Szwarc-Kuczer M. (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I - III, Warszawa 2012

Zawłocki R., Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Warszawa 2013

Zawłocki R. (red.): System Prawa Handlowego. Przestępstwa gospodarcze. Tom 10, Warszawa 2012

Zawłocki R.: Prawo karne gospodarcze. Warszawa 2007

Zawłocki R. (red.), System Prawa Karnego, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, tom 9, II wyd. 2. Warszawa 2015

Zdyb M. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz . Warszawa 2016

Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010

Żółtek S., Prawo gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności. Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Celem seminarium jest rozwinięcie wśród jego uczestników umiejętności przygotowywania prac pisemnych, w szczególności pracy magisterskiej. Uczestnik uzyskuje umiejętności:

posługiwania się podstawowym warsztatem pozwalającym wykonać na wysokim poziomie pracę magisterską;

poddawania krytycznej analizie tekstów omawianych na seminarium;

publicznej prezentacji wyników swych ustaleń i obrony przedstawianych tez;

uczestniczenia w dyskusji nad wystąpieniami innych uczestników seminarium;

formułowania merytorycznie uzasadnionych uwag wobec propozycji prezentowanych przez innych uczestników.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest aktywny udział w zajęciach: przygotowywanie i wygłaszanie wystąpień oraz uczestniczenie w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.