Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne porównawcze - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP020A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne porównawcze - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza dotycząca norm Konstytucji i zagadnień ustrojowych, wchodząca w zakres nauczania w ramach przedmiotu „Prawo konstytucyjne”. Pożądana jest znajomość aktów normatywnych oraz podstawowej literatury z zakresu prawa konstytucyjnego, a także kierunków orzecznictwa sądowego i Trybunału Konstytucyjnego. Naukę ułatwi uczestniczenie w zajęciach monograficznych prowadzonych w ramach Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, w szczególności w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest wybranym zagadnieniom konstytucyjnym będącym przedmiotem rozważań w orzecznictwie i literaturze, a także zagadnieniom pozostającym w obszarze zainteresowań poszczególnych uczestników przygotowujących pracę magisterską.

Pełny opis:

Seminaria poświęcone są szczegółowej analizie oraz dyskusji na temat wybranych instytucji konstytucyjnych. W szczególności przedmiotem seminarium są zagadnienia dotyczące praw i wolności człowieka i obywatela, podstawowych zasad ustroju państwa, źródeł prawa (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konstytucji jako ustawy zasadniczej państwa), a także zagadnienia dotyczące funkcji, zadań i kompetencji organów władzy wykonawczej, władzy sądowniczej oraz organów kontroli państwowej ochrony prawa. Podczas seminarium analizowane są poglądy prawne formułowane w literaturze oraz orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego.

Literatura:

Z. Czeszejko-Sochacki: Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003;

L. Garlicki: Konstytucja - regulamin Sejmu - ustawa, „Przegląd Sejmowy”2000, nr 2

K. Grajewski: Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001

M. Gulczyński: Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009

Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006

M. Kruk: Dylematy demokratycznych wyborów. Proporcjonalność, reprezentatywność, stabilność [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie, pod red. M. Kruk, J. Trzcińskiego, J. Wawrzyniaka, Warszawa 2002

J. Mordwiłko: Prawne aspekty usuwania niezgodności przepisów ustawowych w świetle art. 122 ust. 4 Konstytucji RP [w:] Konstytucja - wybory - parlament, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2000

Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, pod red. W. Skrzydły, Warszawa 2005

System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, pod red. M. Grzybowskiego, Warszawa 2006

J. Trzciński: Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005

S. Wronkowska: Model rozporządzeń jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle Konstytucji i praktyki [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, pod red. A. Szmyta, Warszawa 2005

S. Wronkowska: O meandrach skuteczności nowych zasad techniki prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 4

M. Zubik: Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003

M. Zubik: Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- prezentuje oraz analizuje poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące poszczególnych zagadnień prawa konstytucyjnego

- analizuje problemy praktyczne oraz orzecznictwo związane z materią konstytucyjną

- identyfikuje zagadnienia sporne oraz dyskusyjne dotyczące prawa konstytucyjnego i formułuje własny pogląd w tych sporach

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących zagadnień ustrojowych

- przygotowuje samodzielnie teksty naukowe dotyczące wybranych zagadnień prawa konstytucyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność w czasie zajęć); kontrola obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.