Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie z elementami prawa konstytucyjnego porównawczego - IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1DPP070A Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie z elementami prawa konstytucyjnego porównawczego - IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria dla IV roku studiów prawniczych
Strona przedmiotu: http://biogramy.wpia.uw.edu.pl/bio.php?id=3735
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe
proseminaria
seminaria magisterskie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Wskazana wcześniejsza ogólna wiedza o państwie, wynikająca np. własnych lektur i zainteresowań lub z uczestnictwa w wykładzie "Nauka o państwie" lub "Państwo w dobie globalizacji i wyzwań współczesności", ale ważniejsze jednak: ciekawość i żywe zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi we współczesnym świecie. Zdolność kojarzenia pozornie nie związanych ze sobą zdarzeń i faktów. Humanistyczne zamiłowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zasadniczym seminarium jest przede wszystkim pomoc

Studentowi w samodzielnym pisaniu przez niego pracy

magisterskiej, dzięki przedstawianiu przez prowadzącego

zagadnień związanych z przedmiotem seminarium i

wyjaśnianiem najważniejszych problemów związanych z

funkcjonowaniem państwa oraz moderowaniem pożądanej

dyskusji na omawiane tematy, w tym także nad

zgłoszonymi ewentualnie przez Studentów referatami własnymi.

Seminarium pozwala zapoznać się Studentom z różnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania władz publicznych współcześnie oraz instytucjami i zjawiskami stanowiącymi „otoczenie” państw, na tle porównawczym (także historycznym).

Pełny opis:

1. Metodologia pisania pracy magisterskiej i omówienie

możliwej do podjęcia tematyki prac magisterskich,

powstających w ramach seminarium magisterskiego z

nauki o państwie, uwzględniającego także niektóre zagadnienia bliżej związane z prawem konstytucyjnym i ustrojami politycznymi państw.

2. Szczegółowa tematyka zajęć seminaryjnych będzie

następnie tak skonstruowana, by w maksymalny sposób

dotyczyła problematyki wybranej przez Studentów,

a znajdującej się w sferze szeroko pojętej nauki o państwie,

w związku z podjętymi przez nich zagadnieniami,

a w dalszym etapie - tematami, prac magisterskich.

3. Niezależnie od tak dynamicznie określonych zagadnień

szczegółowych na seminarium omawiane będzie podstawowa

problematyka przedmiotu:

a. Państwo – próby zdefiniowania fenomenu.

Państwo w różnych cywilizacjach i kulturach.

Państwo na przestrzeni wieków.

Czynniki trwałe i zmienne.

Globalizacja a państwo współczesne.

b. Władza polityczna a inne rodzaje władzy.

Problem i sposoby legitymizacji władzy publicznej.

c. Państwo a społeczeństwo, naród, inne wspólnoty, człowiek,

obywatel.

d. Funkcje państwa. Między anarchizmem,

libertarianizmem, liberalizmem a etatyzmem i totalitaryzmem.

Państwo a prawo. Obecność państwa w gospodarce, edukacji,

kulturze. Państwo a kościoły i związki wyznaniowe.

e. Zagadnienie suwerenności państwa dawniej i dziś. Omówienie tego zagadnienia na tle Unii Europejskiej, procesów globalizacyjnych, funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

f. Zagadnienie organizacji władz państwowych.

Ustroje państwowe: Polska-Europa-Świat. Formy rządów.

g. Pionowy i poziomy podział władzy. Idee i ich realizacje.

Państwa unitarne, federacje, konfederacje, regiony

autonomiczne, samorząd terytorialny, inne rodzaje samorządu.

h. Zagadnienie realizacji idei pionowego i poziomego podziału

władz w Polsce. Problemy funkcjonowania polskiej

administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

i. Partie polityczne i zinstytucjonalizowane grupy interesu i ich wpływ na władzę publiczną.

Inne grupy interesu.

Regulacje prawne w tym zakresie na przykładzie wybranych państw

Europy. Przykład Polski.

Zagadnienia prawa wyborczego.

j. Wybrane problemy współczesnej demokracji.

Literatura:

1. Piotr Winczorek, „Nauka o państwie”, Warszawa 2005

– lektura podstawowa, obowiązkowa.

2. Hubert Izdebski, „Fundamenty współczesnych państw”,

Warszawa 2007 – lektura podstawowa.

Inne nieobowiązkowe, jedynie sugerowane zależnie od zainteresowań:

3. Robert A. Dahl, „Demokracja i jej krytycy”,

Kraków-Warszawa 1995,

4. Giovanni Sartori, „Teoria demokracji”, Warszawa 1994,

5. Jadwiga Staniszkis, „Władza globalizacji”, Warszawa 2003

6. Margaret Canovan, "Lud", Warszawa 2006

7. Jan Majchrowski, "Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu", Warszawa 2011

8. Tomasz Giaro (red.), „Prawo w dobie globalizacji”, Warszawa 2011

9. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz (red.), „Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie”, Warszawa 2010

10. Jan Majchrowski (red.), "Oddziaływanie na procesy decyzyjne Unii Europejskiej", Warszawa 2013

i wiele innych – zależnie od szczegółowych zainteresowań Studentów.

Efekty uczenia się:

1. Praca magisterska:

Pomoc promotora w samodzielnym napisaniu, wieńczącej studia uniwersyteckie, pracy magisterskiej.

2.Wiedza:

Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat zagadnień związanych z problematyką państwa oraz z niektórymi teoriami dotyczącymi funkcjonowania władz publicznych, a także instytucjami i zjawiskami stanowiącymi „otoczenie” funkcjonowania państw współczesnych.

Student powinien przy tym dowiedzieć się o zmianach jakie następują w państwie współczesnym wskutek m.in. procesów globalizacyjnych, integracyjnych, ale także w wyniku zmieniających społeczeństwo zmian technologicznych i kulturowych oraz wyzwań jakie dla władzy publicznej zmiany te niosą. Zadaniem podstawowym jest poruszanie zagadnień aktualnych, dyskusyjnych (a nieraz i kontrowersyjnych) wpływających bezpośrednio na sferę władzy publicznej i nakazujących na nowo postawić niektóre dawne pytania o kształt państwa, władzy publicznej i pozycji jednostki w dynamicznie zmieniającym się jej otoczeniu społecznym i instytucjonalnym. Wiedza ta będzie jednocześnie uwzględniała kontekst historyczny i porównawczy w zakresie funkcjonujących ustrojów politycznych różnych państw i elementów ich systemów konstytucyjnych.

3. Umiejętności:

Seminarium przeznaczone jest dla przyszłych prawników lub innych osób wiążących swą przyszłość zawodową z szeroko pojętą sferą publiczną (m.in. dziennikarze, politycy, działacze samorządowi, społeczni i aktywiści NGO oraz urzędnicy wyższych szczebli), które to osoby powinny nie tylko dowiedzieć się o niektórych przynajmniej problemach państw współczesnych, ale także zrozumieć związek tej problematyki z prawem (występujący czasem na zasadzie sprzężenia zwrotnego). Efektem seminarium powinno być także zdobycie indywidualnej umiejętności prowadzenia samodzielnej refleksji uczestnika na temat podejmowanych prób rozwiązania poszczególnych problemów na gruncie prawnym w poszczególnych obszarach.

Tym samym seminarium może stanowić uwieńczenie studiów nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, zwłaszcza w obrębie prawa publicznego, a zarazem wstęp do przyszłej kariery zawodowej.

Dotychczas znaczącą grupę seminarzystów stanowili, oprócz Studentów WPiA UW, także Studenci MISH UW.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie stopień udziału Studenta w toczących się dyskusjach i przygotowanie referatu na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane żadne praktyki zawodowe .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.