Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Comparative Company Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I007 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Comparative Company Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://KAMPUS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student biorący udział w tym kursie powinien mieć biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz powinien zaliczyć najważniejsze kursowe przedmioty z zakresy prawa prywatnego na macierzystym uniwersytecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poddane analizie wybrane, kluczowe zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych. Będą one przedstawione z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i amerykańskiego. Zajęcia zwykle rozpoczynają się od przedstawienia najważniejszych dla omawianego na nich problemu definicji i instytucji prawnych, a następnie przedstawione zostanie ich unormowanie w różnych systemach prawnych. Pozwoli to na dostrzeżenie, jak te same problemy są regulowane w różnych krajach. Ostatnia część zajęć będzie poświęcona dyskusji mającej na celu identyfikację zalet poszczególnych unormowań, a także ocenę ich skuteczności.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Wprowadzenie

2. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych

3. Spółka jako osoba prawna i ograniczenia ograniczonej odpowiedzialności (doktryna przebicia kurtyny korporacyjnej)

4. Wprowadzenie do porównawczego prawa spółek handlowych

5. Rodzaje (typy) spółek handlowych

6. Zakładanie spółki handlowej

7. Zarządzanie spółką (zarząd)

8. Zarządzanie spółką: zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) i jego uchwały

9. Prawa wspólników (w szczególności wspólników mniejszościowych) i ich ochrona

10. Kapitał zakładowy

11. Charakter prawny akcji (udziału) i rodzaje akcji (udziałów)

12. Połączenia, podziały i przekształcenia spółek

13. Prawo grup spółek (koncern, holding)

Literatura:

Podręczniki:

Andenas M., Wooldridge F., European Comparative Company Law, (Cambridge: CUP, 2009)

Ventoruzzo M. ed., Comparative Corporate Law, (St. Paul: West Acad. Publ. 2015)

Cahn A., Donald D.C., Comparative Company Law, 2nd. ed. (Cambridge: CUP, 2018)

R. Kraakman ed. at al., The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, 3rd. ed. (Oxford: OUP, 2017)

Dodatkowe materiały do przygotowania mogą być wskazywane podczas konkretnych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student będzie potrafił:

WIEDZA:

- zdefiniować podstawowe terminy z zakresu prawa spółek handlowych oraz wskazać najistotniejsze problemy prawne na tle jego regulacji i stosowania

- scharakteryzować uregulowania w różnych systemach prawnych kluczowych kwestii z zakresy prawa spółek

- wskazać podstawowe różnice i cechy wspólne między uregulowaniem prawa spółek w systemie prawa kontynentalnego (stanowionego) oraz w systemie prawa anglosaskiego (precedensowego),

- ocenić perspektywy dalszego rozwoju prawa spółek

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosować w praktyce metodę prawnoporównawczą

- analizować akty prawne z zakresu prawa spółek z różnych systemów prawnych

- potrafić ocenić zasadność wyboru konkretnej formy prawnej spółki dla prowadzenia konkretnego rodzaju działalności gospodarczej, ze świadomością zalet i wad wyboru

- napisać postanowienia umowy spółki dotyczące uregulowania najważniejszych kwestii

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

- przygotowanie pracy pisemnej (10-15 stron A4 czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5) dotyczącej problematyki porównawczego prawa spółek na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia – 70% oceny końcowej,

- aktywny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach wynikający z dobrego przygotowania się do zajęć – 20% oceny końcowej,

- obecność na zajęciach – 10% oceny końcowej;

PRACA PISEMNA

Praca ma być na temat związany z problematyką zajęć - temat proponują studenci i podlega on akceptacji prowadzącego.

Wymagania formalne dotyczące pracy zaliczeniowej:

długość: 10-15 stron (czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, typowe ustawienia szerokości marginesów)

Praca powinna zostać wysłana elektronicznie na adres: osajda@wpia.uw.edu.pl w pliku o jednym z następujących formatów: doc, docx, pdf.

Praca zostanie oceniona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- precyzja i jasność sformułowania problemu badawczego

- dokładność i jasność prezentacji stanowisk poszczególnych systemów prawnych dotyczących tego problemu badawczego

- prawidłowe i umiejętne zastosowanie metody prawnoporównawczej (struktura pracy, argumenty prawnoporównawcze, wnioski płynące z analizy prawnoporównawczej),

- formalna poprawność pracy (formatowanie, przypisy, cytowanie źródeł etc.)

AKTYWNOŚĆ

Aktywny udział w zajęciach oznacza przeczytanie wskazanych materiałów przed zajęciami oraz włączenie się do toczącej się na zajęciach dyskusji (odpowiadanie na pytania, prezentowanie własnych opinii i argumentacji).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

każdy student bez konsekwencji co do oceny końcowej może bez usprawiedliwienia opuścić 2 zajęcia

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Osajda
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://KAMPUS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną poddane analizie wybrane, kluczowe zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych. Będą one przedstawione z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i amerykańskiego. Zajęcia zwykle rozpoczynają się od przedstawienia najważniejszych dla omawianego na nich problemu definicji i instytucji prawnych, a następnie przedstawione zostanie ich unormowanie w różnych systemach prawnych. Pozwoli to na dostrzeżenie, jak te same problemy są regulowane w różnych krajach. Ostatnia część zajęć będzie poświęcona dyskusji mającej na celu identyfikację zalet poszczególnych unormowań, a także ocenę ich skuteczności.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następującą problematykę:

1. Wprowadzenie

2. Wprowadzenie do prawa spółek handlowych

3. Spółka jako osoba prawna i ograniczenia ograniczonej odpowiedzialności (doktryna przebicia kurtyny korporacyjnej)

4. Wprowadzenie do porównawczego prawa spółek handlowych

5. Rodzaje (typy) spółek handlowych

6. Zakładanie spółki handlowej

7. Zarządzanie spółką (zarząd)

8. Zarządzanie spółką: zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) i jego uchwały

9. Prawa wspólników (w szczególności wspólników mniejszościowych) i ich ochrona

10. Kapitał zakładowy

11. Charakter prawny akcji (udziału) i rodzaje akcji (udziałów)

12. Połączenia, podziały i przekształcenia spółek

13. Prawo grup spółek (koncern, holding)

Literatura:

Podręczniki:

Andenas M., Wooldridge F., European Comparative Company Law, (Cambridge: CUP, 2009)

Ventoruzzo M. ed., Comparative Corporate Law, (St. Paul: West Acad. Publ. 2015)

Cahn A., Donald D.C., Comparative Company Law, 2nd. ed. (Cambridge: CUP, 2018)

R. Kraakman ed. at al., The anatomy of corporate law: a comparative and functional approach, 3rd. ed. (Oxford: OUP, 2017)

Dodatkowe materiały do przygotowania mogą być wskazywane podczas konkretnych zajęć.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Osajda
Prowadzący grup: Konrad Osajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.