Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i spadkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K001 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne i spadkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Prawo rodzinne stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego). Reguluje ono cywilnoprawną problematykę niemajątkową i majątkową małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa rodzinnego, w szczególności zawarcia małżeństwa, unieważnienia małżeństwa, rozwodu, separacji, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Prawo spadkowe to klasyczna część prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa własności, zobowiązań i prawa rodzinnego). Reguluje ono cywilnoprawne skutki śmierci osoby fizycznej. Wykład ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia prawa spadkowego (np. spadek, testament, zapis), mechanizm przejścia własności mortis causa oraz prawa i obowiązki spadkobierców.

Pełny opis:

Prawo rodzinne:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa rodzinnego z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Prawo rodzinne w systemie prawa cywilnego (prawo rodzinne jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.

3. Historia polskiego prawa rodzinnego i jego współczesne źródła.

4. Prawo rodzinne kolizyjne i intertemporalne.

5. Zasady prawa rodzinnego.

6. Stan cywilny. Prawa stanu cywilnego. Ochrona praw stanu cywilnego.

7. Małżeństwo – pojęcie, związki nieformalne. Małżeństwo cywilne i wyznaniowe.

8. Zawarcie małżeństwa.

9. Unieważnienie małżeństwa.

10. Ustanie małżeństwa – śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód. Separacja.

11. Małżeńskie ustroje majątkowe.

12. Pochodzenie dziecka (1). Macierzyństwo i ojcostwo. Dowody biologiczne. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa.

13. Pochodzenie dziecka (2). Pochodzenie dziecka od męża matki, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwo.

14. Nazwisko dziecka. Podstawowe obowiązki rodziców i dzieci. Władza rodzicielska. Kontakty z dzieckiem.

15. Przysposobienie.

16. Obowiązek alimentacyjny.

17. Opieka i kuratela.

18. Elementy postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sądy rodzinne i opiekuńcze.

Prawo spadkowe:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić instytucje polskiego prawa spadkowego, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Prawo spadkowe w systemie prawa cywilnego (prawo spadkowe jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego

3. Historia polskiego prawa spadkowego i jego współczesne źródła.

4. Teoretyczne podstawy prawa spadkowego – modele prawa spadkowego (przejścia majątku mortis causa) w różnych systemach prawnych i sposób ich regulacji.

5. Prawo spadkowe kolizyjne i intertemporalne.

6. Zasady prawa spadkowego.

7. Spadek – pojęcie, skład i powołanie do spadku. Zdolność do dziedziczenia.

8. Dziedziczenie ustawowe.

9. Testament i dziedziczenie testamentowe:

a) sposoby dyspozycji majątkiem mortis causa,

b) testament jako czynność prawna,

c) zdolność testowania,

d) formy testamentu,

e) nieważność testamentu,

f) odwołanie testamentu,

g) otwarcie i ogłoszenie testamentu,

h) wykładnia testamentu,

10. Rozrządzenia testamentowe:

a) powołanie spadkobiercy,

b) wydziedziczenie,

c) zapis,

d) polecenie,

e) powołanie wykonawcy testamentu

11. Umowy dotyczące spadku.

12. Nabycie spadku – rodzaje i skutki. Odrzucenie spadku.

13. Ochrona dziedziczenia.

14. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

15. Ochrona osób najbliższych spadkodawcy (zachowek).

16. Majątek spadkowy – wspólność majątku spadkowego i dział spadku.

17. Dziedziczenie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.

18. Elementy cywilnego postępowania spadkowego.

Literatura:

Prawo rodzinne

Podręczniki:

1. podstawowy - J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer Polska.

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego. Tom 11, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

2. System Prawa Prywatnego. Tom 12, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

3. System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. St. Piątowskiego, Wrocław-Warszawa 1985., wyd. Ossolineum.

4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod. red. K. Osajdy, Warszawa 2017, wyd. C. H. Beck.

5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod. red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod. red. J. Wiercińskiego, Warszawa 2014, wyd. Lexis Nexis.

Prawo spadkowe:

Podręczniki:

1. podstawowy - E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

2. J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011, wyd. LexisNexis.

3. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie (opracował i zaktualizował A. Mączyński, Warszawa 1990, wyd. PWN.

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, wyd. LexisNexis.

Literatura pomocnicza:

1. System Prawa Prywatnego. Tom 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2015.

2. System Prawa Cywilnego, Tom IV, pod red. J. St. Piątowskiego, Wrocław-Warszawa 1986.

3. Komentarze do KC

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Forma egzaminu w roku akademickim 2020/2021

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne: egzamin obejmuje prawo rodzinne i prawa spadkowe. Student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia tych gałęzi prawa, posiadać wiedzę w zakresie konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Informacja o formie egzaminów z prawa cywilnego

Na prośbę PT Studentów, egzaminy z prawa cywilnego na IV roku odbędą się według wyboru Studentów w formie ustnej bądź pisemnej. Test jednokrotnego wyboru, cztery odpowiedzi na pytanie, 40 pytań, 30 minut, bez możliwości powrotu do poprzednich pytań, student sam przechodzi do kolejnego pytania.

W celu wykonania prawa opcji studenci IV roku powinni zadeklarować pisemną formę egzaminu do 15 grudnia 2020 r.

Brak takiej deklaracji będzie równoznaczny z pozostaniem przy formie ustnej.

Wybór raz dokonany jest wiążący w całym cyklu kształcenia z danego przedmiotu (na danym roku). Kierownik katedry może w wyjątkowych przypadkach z powodów organizacyjnych zarządzić egzamin ustny w miejsce pisemnego.

Egzaminy komisyjne będą ustne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kaliński, Konrad Osajda
Prowadzący grup: Konrad Osajda, Krzysztof Pietrzykowski, Jacek Wierciński
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo rodzinne:

Prawo rodzinne stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego). Reguluje ono cywilnoprawną problematykę niemajątkową i majątkową małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki i kurateli. Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa rodzinnego, w szczególności zawarcia małżeństwa, unieważnienia małżeństwa, rozwodu, separacji, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Prawo spadkowe:

Prawo spadkowe to klasyczna część prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa własności, zobowiązań i prawa rodzinnego). Reguluje ono cywilnoprawne skutki śmierci osoby fizycznej. Wykład ma za zadanie wyjaśnić podstawowe pojęcia prawa spadkowego (np. spadek, testament, zapis), mechanizm przejścia własności mortis causa oraz prawa i obowiązki spadkobierców.

Pełny opis:

Prawo rodzinne:

Wykład i ćwiczenia mają ten sam zakres przedmiotowy. Ich celem jest przedstawienie instytucji polskiego prawa rodzinnego z uwzględnieniem genezy, kontekstu prawnoporównawczego, sposobu regulacji oraz realizowanych przez nie funkcji.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące kwestie:

1. Prawo rodzinne w systemie prawa cywilnego (prawo rodzinne jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego.

3. Historia polskiego prawa rodzinnego i jego współczesne źródła.

4. Prawo rodzinne kolizyjne i intertemporalne.

5. Zasady prawa rodzinnego.

6. Stan cywilny. Prawa stanu cywilnego. Ochrona praw stanu cywilnego.

7. Małżeństwo – pojęcie, związki nieformalne. Małżeństwo cywilne i wyznaniowe.

8. Zawarcie małżeństwa.

9. Unieważnienie małżeństwa.

10. Ustanie małżeństwa – śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, rozwód. Separacja.

11. Małżeńskie ustroje majątkowe.

12. Pochodzenie dziecka (1). Macierzyństwo i ojcostwo. Dowody biologiczne. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa.

13. Pochodzenie dziecka (2). Pochodzenie dziecka od męża matki, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwo.

14. Nazwisko dziecka. Podstawowe obowiązki rodziców i dzieci. Władza rodzicielska. Kontakty z dzieckiem.

15. Przysposobienie.

16. Obowiązek alimentacyjny.

17. Opieka i kuratela.

18. Elementy postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Sądy rodzinne i opiekuńcze.

Prawo spadkowe:

Wykład i ćwiczenia są tożsame co do zakresu przedmiotowego. Mają za zadanie przedstawić instytucje polskiego prawa spadkowego, uwzględniając ich genezę, kontekst prawnoporównawczy, sposób regulacji (i tego konsekwencje), a także realizowane przez nie funkcje.

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące kwestie:

1. Prawo spadkowe w systemie prawa cywilnego (prawo spadkowe jako dział prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i przedmiot regulacji).

2. Podstawowe pojęcia prawa spadkowego

3. Historia polskiego prawa spadkowego i jego współczesne źródła.

4. Teoretyczne podstawy prawa spadkowego – modele prawa spadkowego (przejścia majątku mortis causa) w różnych systemach prawnych i sposób ich regulacji.

5. Prawo spadkowe kolizyjne i intertemporalne.

6. Zasady prawa spadkowego.

7. Spadek – pojęcie, skład i powołanie do spadku. Zdolność do dziedziczenia.

8. Dziedziczenie ustawowe.

9. Testament i dziedziczenie testamentowe:

a) sposoby dyspozycji majątkiem mortis causa,

b) testament jako czynność prawna,

c) zdolność testowania,

d) formy testamentu,

e) nieważność testamentu,

f) odwołanie testamentu,

g) otwarcie i ogłoszenie testamentu,

h) wykładnia testamentu,

10. Rozrządzenia testamentowe:

a) powołanie spadkobiercy,

b) wydziedziczenie,

c) zapis,

d) polecenie,

e) powołanie wykonawcy testamentu

11. Umowy dotyczące spadku.

12. Nabycie spadku – rodzaje i skutki. Odrzucenie spadku.

13. Ochrona dziedziczenia.

14. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe.

15. Ochrona osób najbliższych spadkodawcy (zachowek).

16. Majątek spadkowy – wspólność majątku spadkowego i dział spadku.

17. Dziedziczenie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw.

18. Elementy cywilnego postępowania spadkowego.

Literatura:

Prawo rodzinne

Podręczniki:

1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer Polska.

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck.

Literatura uzupełniająca:

1. System Prawa Prywatnego. Tom 11, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2014, wyd. C. H. Beck.

2. System Prawa Prywatnego. Tom 12, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2011, wyd. C. H. Beck.

3. System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. St. Piątowskiego, Wrocław-Warszawa, wyd. Ossolineum, 1985.

4. Komentarze do KRO

Prawo spadkowe:

Podręczniki:

1. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2020, wyd. C. H. Beck

2. J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011, wyd. LexisNexis.

3. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie (opracował i zaktualizował A. Mączyński), Warszawa 1990, wyd. PWN.

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, wyd. Wolters Kluwer Polska.

Literatura pomocnicza:

1. System Prawa Prywatnego. Tom 10, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2015.

2. System Prawa Cywilnego, Tom IV, pod red. J. St. Piątowskiego, Wrocław-Warszawa 1986.

3. Komentarze do KC

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.