Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K005 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza w zakresie nauk społecznych i wiedza o prawie wynikająca z zaawansowania studiów prawniczych.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje genezę i współczesność socjologii prawa. Podstawowym zadaniem poznawczym jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym zjawisku społecznym i kulturowym, zapoznanie ze społeczną rolą i znaczeniem prawa, a także z uwarunkowaniami, którym prawo podlega. Przedmiot prezentuje także podstawowe pojęcia socjologii ogólnej wykorzystywane przez socjologię prawa. Zadanie to będzie realizowane przez ukazanie genezy i rozwoju socjologii prawa, omówienie koncepcji klasyków tej dyscypliny, a także ogólnych i szczegółowych zagadnień dotyczących miejsca i znaczenia prawa w świecie zjawisk społecznych, kultur i tradycji prawnych, postaw wobec prawa, kontroli prawnej, nierówności społecznych widzianych z perspektywy prawa, skuteczności prawa, prawa jako narzędzia zmiany społecznej i prezentację dorobku polskiej socjologii prawa.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych problemów poznawczych, teoretycznych, metodologicznych i praktycznych socjologii prawa, widzianej jako dyscyplina empiryczna dostarczająca informacji o formach i przejawach obecności prawa w życiu społecznym, kulturze, postawach społecznych i praktyce politycznej. t przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym (tak w wymiarze temporalnym, jak i geograficznym) zjawisku społecznym i kulturowym i możliwościach rozumnego wpływania na kształt oficjalnego prawa państwowego a także używania prawa jako narzędzia zmiany społecznej.

Poza celami poznawczymi zajęcia mają także cel praktyczny: przez pokazanie studentom sposobów i metod rozpoznawania rzeczywistych problemów związanych ze stanowieniem, stosowaniem i przestrzeganiem prawa, służyć mają budowaniu krytycznych i świadomych postaw wobec prawa.

Celem wykładu jest przybliżenie studentom wiedzy o prawie jako swoistym (tak w wymiarze temporalnym, jak i geograficznym) zjawisku społecznym i kulturowym, możliwościach rozumnego wpływania na kształt oficjalnego prawa państwowego, używania prawa jako narzędzia zmiany społecznej, zależnościach między wiedzą socjologiczno-prawną i możliwościami działania polityczno-prawnego, poprzez:

● przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej kształtowania się i współczesnych cech socjologii prawa;

● zapoznanie studentów z klasycznymi koncepcjami socjologii prawa;

● przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej kulturowej tożsamości prawa;

● zaprezentowanie normatywności społecznej, pojęcia i rodzajów norm społecznych, zagadnień zgodność i konfliktowość norm prawnych z innymi normami społecznymi;

● wskazanie na zróżnicowania prawne w świecie współczesnym;

● ukazanie społecznych uwarunkowań, którym podlega proces stanowienia i stosowania prawa;

● wyjaśnienie roli, jaką odgrywa prawo w stosunkach międzyludzkich;

● wskazanie na zależności wzajemne między prawem a nierównościami społecznymi;

● zobrazowanie szkodliwych społecznie zjawisk, związanych z prawem;

● uzasadnienie poglądu o istotnym znaczeniu prawa dla kształtowania życia społecznego;

● prezentowanie współczesnych przykładów i analiz problemów szczegółowych.

Literatura:

Podstawowa:

Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wybrane hasła).

Zbigniew Cywiński, Tradycja petrażycjańska w polskiej socjologii prawa albo o tym, co zyskaliśmy nie odwołując się do Ehrlicha, „Studia Iuridica” t. 74, Warszawa 2018, s. 99 – 133 (https://wuw.pl/data/include/cms/Studia_Iuridica_74_2018.pdf);

Andrzej Kojder, Dysfunkcjonalności kultury prawnej (polskie doświadczenia końca lat osiemdziesiątych), w: Andrzej Kojder, Godność i siła prawa, Oficyna Wydawnicza 2001, s. 317 – 335.

Uzupełniająca:

Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Mathieu Deflem, Sociology of Law. Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (lub wydania późniejsze)

Efekty uczenia się:

Z zakresu wiedzy:

poznanie znaczenia prawa jako zjawiska społecznej regulacji i kontroli; zaznajomienie się z odmiennymi sposobami postrzegania i rozumienia zjawisk prawnych, przyswojenie wiadomości dotyczących genezy socjologii prawa, jej głównych problemów oraz czynników stymulujących i ograniczających skuteczność prawa.

Z zakresu umiejętności:

• nabycie umiejętności posługiwania się terminologią socjologiczno-prawną;

• rozpoznawanie problemów społecznych powiązanych z prawem, poprawne określanie ich przyczyn i prawdopodobnych skutków;

• rozumienie i formułowanie dyrektyw polityczno-prawnych.

Po zakończeniu procesu uczenia student:

• opisuje miejsce socjologii prawa wśród nauk społecznych i wśród nauk prawnych;

• rozpoznaje sfery zainteresowania badawczego socjologii prawa;

• opisuje podstawowe cechy przedmiotu i metody socjologii prawa;

• opisuje naturę i rozpoznaje sfery normatywności społecznej;

• opisuje cechy prawa jako zjawiska społecznego i kulturowego;

• wyjaśnia różnice między prawniczym i socjologicznym rozumieniem zjawisk prawnych;

• wskazuje podstawowe funkcje prawa i poszczególnych rozwiązań prawnych

• interpretuje wyniki socjologicznych badań instytucji prawnych i stosowania prawa;

• ocenia skuteczność wybranych rozwiązań prawnych;

• wskazuje na konsekwencje wadliwych rozwiązań prawnych.

W zakresie innych kompetencji:

• umiejętność analizowania przyczyn i procesów społecznych i formułowania własnych opinii w tym zakresie w oparciu o umiejętność prawidłowej interpretacji i objaśniania zjawisk społecznych oraz ich międzykulturowych powiązań;

• umiejętność postrzegania prawa jako znaczącego elementu życia społecznego i skomplikowanego mechanizmu kontroli społecznej, którego skuteczność zależy zarówno do samego prawa, jego treści aksjologicznej i formy jak i od czynników zewnętrznych, dostrzeganie pluralizmu i złożoności kulturowej współczesnego świata.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny łączący swobodną wypowiedź z testem wyboru.

Zaliczenie fakultatywnych ćwiczeń skutkować będzie podniesieniem oceny uzyskanej na podstawie egzaminu pisemnego o 1/2 stopnia, zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą plus (4+), lub wyższą, podniesie ocenę o 1 stopień.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Cywiński
Prowadzący grup: Zbigniew Cywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.