Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K008 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo pracy jest jedną z młodszych gałęzi prawa, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija oraz obejmuje nowe formy świadczenia pracy. Fundamentem prawa pracy jest indywidualne prawo pracy normujące stosunki społeczne, których przedmiotem jest świadczenie przez osoby fizyczne pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Indywidualne prawo pracy reguluje nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika składające się na treść stosunku pracy: czas pracy, urlopy, wynagrodzenie, odpowiedzialność stron stosunku pracy, ochronę życia i zdrowia pracowników, szczególną ochrona pracy kobiet i młodocianych.

Zbiorowe prawo pracy normuje stosunki pomiędzy organizacjami pracowników (związkami zawodowymi oraz niezwiązkowymi przedstawicielami załóg) a pracodawcami, bądź ich organizacjami.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie problematyki prawa pracy w pełny i usystematyzowany sposób z uwzględnieniem specyficznych właściwości tej gałęzi prawa. Wykład obejmuje zagadnienia ogólne, takie jak przedmiot prawa pracy, jego funkcje zasady, źródła oraz szczegółowe kwestie z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

W ramach wykładu omawia się:

1/Indywidualne prawo pracy, w tym między innymi:

• Stosunek pracy (strony stosunku pracy, umowne i pozaumowne podstawy stosunku pracy; nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy; ustanie stosunku pracy i ochrona trwałości stosunku pracy; zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników).

• Atypowe formy zatrudnienia (praca tymczasowa; telepraca).

• Treść stosunku pracy (prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy; uprawnienia kierownicze pracodawcy; miejsce pracy; czas pracy i praca w godzinach nadliczbowych; urlop wypoczynkowy).

• Odpowiedzialność stron stosunku pracy (porządkowa i materialna odpowiedzialność pracowników; odpowiedzialność pracodawcy).

• Ochrona pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy; ochrona pracy kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem; ochrona pracy młodocianych; Państwowa Inspekcja Pracy).

• Rozpoznawanie sporów ze stosunku pracy

2/Zbiorowe prawo pracy, w tym między innymi:

• Związki zawodowe (wolności związkowe i ich gwarancje, reprezentatywność związków zawodowych, uprawnienia związków zawodowych, zakładowa organizacja związkowa, ochrona działaczy związkowych).

• Organizacje pracodawców (tworzenie, zadania i uprawnienia organizacji pracodawców).

• Rokowania i układy zbiorowe pracy (pojęcie układu zbiorowego pracy; strony układu; zawarcie układu, zakres autonomii układowej).

• Spory zbiorowe (pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego; strony sporu zbiorowego, etapy sporu zbiorowego – rokowania, mediacja, arbitraż, strajk; ograniczenia prawa do strajku).

• Informowanie pracowników i prowadzenie z nimi konsultacji (rady pracowników i europejskie rady pracowników)

Praktycznym uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia z prawa pracy

Literatura:

Podstawowa literatura do ćwiczeń i egzaminu:

1. M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, aktualne wydanie

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, aktualne wydanie

3. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, aktualne wydanie

4. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Prawo pracy. Komentarz aktualizowany, SIP LEX

Efekty uczenia się:

Słuchacze wykładu:

- dostrzegają złożoność i specyficzny charakter prawa pracy jako odrębnej gałęzi prawa

- rozumieją podstawowe mechanizmy i instytucje prawne indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

- rozumieją znaczenia dialogu społecznego jako metody kształtowania warunków pracy i płacy

- potrafią dostrzec praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem prawa pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Eliza Maniewska, Łukasz Pisarczyk, Krzysztof Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.