Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P001 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wstęp do prawoznawstwa to przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego roku prawa. Jego celem jest wprowadzenie do wiedzy ogólnej, niezbędnej do kontynuacji studiów nad poszczególnymi działami prawa. W ramach zajęć z przedmiotu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych. Przedmiot ma charakter propedeutyczny – nie jest samodzielną dyscypliną naukową.

Pełny opis:

"Wstęp do prawoznawstwa" wykładany na wydziałach prawa ma za zadanie przygotować studentów prawa do dalszych studiów prawniczych. Zasadniczym przedmiotem zajęć jest teoria prawa, czyli odpowiednio uporządkowane ogólne twierdzenia o prawie, o jego tworzeniu, stosowaniu i przestrzeganiu. "Wstęp do prawoznawstwa" podejmuje w stopniu dopasowanym do potrzeb studentów badania nad formalnymi aspektami prawa, nad zasadami stanowienia przepisów prawnych, zasadami interpretowania tekstów prawnych, koncepcją systemu prawa czy kwestią jego obowiązywania. Wprowadza także w tematykę relacji prawa do innych systemów norm społecznych, do instytucji państwa oraz podstawowych zagadnień filozofii prawa.

Podstawowe treści są prezentowane na wykładach oraz na ćwiczeniach. Wykłady i ćwiczenia ze wstępu do prawoznawstwa zostały dostosowane do potrzeb studentów, który zostaną prawnikami i rozpoczną zdobywanie doświadczeń zawodowych już w drugiej dekadzie XXI wieku. Dlatego zwraca się uwagę na nowe idee i nowe doświadczenia w szerokiej dziedzinie funkcjonowania prawa, takie jak na przykład współwystępowanie prawa krajowego i prawa europejskiego, wzrost znaczenia procesu interpretacji prawa dla jego późniejszego zastosowania, etykę zawodów prawniczych czy alternatywne sposoby rozwiązywania sporów prawnych.

Wykład ma za zadanie wprowadzenie do ogólnej wiedzy o prawie, usytuowanie go w kontekście innych nauk, objaśnienie rozumienia pojęć języka prawnego oraz przedstawienie problematyki zjawisk prawnych i metodologii prawa. Ukazuje również praktyczne aspekty funkcjonowania prawa: jego tworzenie, stosowanie i przestrzeganie.

Ćwiczenia są natomiast poświęcone praktycznemu poznawaniu pojęć i konstrukcji spotykanych w praktyce prawniczej. Prowadzący oprócz podręcznika wykorzystują teksty aktów normatywnych i orzecznictwa, ucząc studentów samodzielnej analizy takich tekstów i ich rozumienia. Ważną część ćwiczeń stanowią zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność czytania tekstów ustaw, znajdowania w nich poszczególnych rodzajów przepisów i elementów normy prawnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016;

R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001;

S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Efekty uczenia się:

Kurs wstępu do prawoznawstwa powinien pozwolić studentom przede wszystkim na opanowanie podstawowej terminologii prawniczej, zarówno z zakresu teorii prawa, jak i poszczególnych nauk dogmatycznych. Analizując teksty aktów normatywnych student uczy się ich systematyki i potrafi sformułować na podstawie przepisów prawnych konkretne normy postępowania, a także rozpoznaje poszczególne typy przepisów. Rozumie różnicę między językiem naturalnym a językiem prawnym i prawniczym.

Student potrafi również wyjaśnić, na czym polegają główne procesy decyzyjne w państwie (tworzenie i stosowanie prawa), a także jakie warunki powinny być spełnione, by prawo obowiązywało.

Student powinien również w podstawowym zakresie umieć wytłumaczyć, na czym polega interpretacja prawa i za pomocą jakich dyrektyw się jej dokonuje.

Z perspektywy efektów kształcenia wyznaczonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji należy podkreślić, że wstęp do prawoznawstwa powinien:

a) służyć przekazywaniu elementarnej wiedzy o podstawowych pojęciach dyskursu prawnego, elementarnych koncepcjach teoretycznych oraz o instytucjach prawnych;

b) kształcić także umiejętności praktyczne na najbardziej podstawowym poziomie, w tym umiejętność analizy aktów normatywnych

c) rozwijać kompetencje społeczne studentów, takie jak umiejętność formułowania własnego stanowiska w kwestiach podstaw nauk prawnych i kultury prawnej, rekonstruowania argumentów w sporach w tej dziedzinie oraz budowania argumentów własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu analizy tekstów aktów normatywnych.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Na ćwiczeniach przewidziana jest kontrola obecności. Liczba nieobecności ma wpływ na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Prowadzący na bieżąco sprawdzają wiedzę i stopień przygotowania studentów do zajęć oraz przeprowadzają co najmniej jedno kolokwium. Ponadto warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest także przygotowanie i złożenie w terminie do 30 listopada br. eseju (od 4 do 8 stron znormalizowanego maszynopisu) poświęconego problematyce jednej ze wskazanych lektur:

L. Fuller - Moralność prawa

H. Hart - Pojęcie prawa

F. v. Hayek - Konstytucja wolności

L. Petrażycki - O pobudkach postępowania i O istocie moralności i prawa

Ch. Perelman - Logika prawnicza: nowa retoryka

G. Radbruch – Filozofia prawa

P. Rosanvallon - Dobre rządy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin, Krzysztof Kaleta
Prowadzący grup: Karolina Czapska-Małecka, Maciej Kruk, Anna Kryniecka-Piotrak, Jan Ptaszyński, Marcin Romanowicz, Anna Rossmanith, Paweł Skuczyński, Wiesław Staśkiewicz, Jan Winczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin, Krzysztof Kaleta
Prowadzący grup: Maciej Kruk, Anna Kryniecka-Piotrak, Jan Majchrowski, Kamila Marciniak, Anna Rossmanith, Mikołaj Ryśkiewicz, Paweł Skuczyński, Wiesław Staśkiewicz, Jan Winczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wstęp do prawoznawstwa to przedmiot obowiązkowy dla studentów pierwszego roku prawa. Jego celem jest wprowadzenie do wiedzy ogólnej, niezbędnej do kontynuacji studiów nad poszczególnymi działami prawa. W ramach zajęć z przedmiotu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne koncepcje i pojęcia z zakresu teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.

Pełny opis:

"Wstęp do prawoznawstwa" wykładany na wydziałach prawa ma za zadanie przygotować studentów prawa do dalszych studiów prawniczych. Zasadniczym przedmiotem zajęć jest teoria prawa, czyli odpowiednio uporządkowane ogólne twierdzenia o prawie, o jego tworzeniu, stosowaniu i przestrzeganiu. "Wstęp do prawoznawstwa" podejmuje w stopniu dopasowanym do potrzeb studentów badania nad formalnymi aspektami prawa, nad zasadami stanowienia przepisów prawnych, zasadami interpretowania tekstów prawnych, koncepcją systemu prawa czy kwestią jego obowiązywania. Wprowadza także w tematykę relacji prawa do innych systemów norm społecznych, do instytucji państwa oraz podstawowych zagadnień filozofii prawa.

Podstawowe treści są prezentowane na wykładach oraz na ćwiczeniach. Wykłady i ćwiczenia ze wstępu do prawoznawstwa zostały dostosowane do potrzeb studentów, który zostaną prawnikami i rozpoczną zdobywanie doświadczeń zawodowych już w drugiej dekadzie XXI wieku. Dlatego zwraca się uwagę na nowe idee i nowe doświadczenia w szerokiej dziedzinie funkcjonowania prawa, takie jak na przykład współwystępowanie prawa krajowego i prawa europejskiego, wzrost znaczenia procesu interpretacji prawa dla jego późniejszego zastosowania, etykę zawodów prawniczych czy alternatywne sposoby rozwiązywania sporów prawnych.

Wykład ma za zadanie wprowadzenie do ogólnej wiedzy o prawie, usytuowanie go w kontekście innych nauk, objaśnienie rozumienia pojęć języka prawnego oraz przedstawienie problematyki zjawisk prawnych i metodologii prawa. Ukazuje również praktyczne aspekty funkcjonowania prawa: jego tworzenie, stosowanie i przestrzeganie.

Ćwiczenia są natomiast poświęcone praktycznemu poznawaniu pojęć i konstrukcji spotykanych w praktyce prawniczej. Prowadzący oprócz podręcznika wykorzystują teksty aktów normatywnych i orzecznictwa, ucząc studentów samodzielnej analizy takich tekstów i ich rozumienia. Ważną część ćwiczeń stanowią zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętność czytania tekstów ustaw, znajdowania w nich poszczególnych rodzajów przepisów i elementów normy prawnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019;

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016;

R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001;

S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.