Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawny i zawody prawnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P004
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System prawny i zawody prawnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot System prawny i zawody prawnicze ma charakter propedeutyczny. Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych organów ochrony prawnej. Przedmiot ma wskazać jakie możliwości rozwoju kariery zawodowej oferują studentom studia prawnicze, co stanowi niezbędny korelat prawa do indywidualnego kształtowania swojej ścieżki nauczania poprzez odpowiedni dobór przedmiotów na późniejszych latach studiów. Przedmiot jest realizowany jedynie w formie otwartego wykładu. Wykład prowadzony jest w formie klasycznej, jak również w formie dyskusji z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi poszczególne zawody prawnicze. W charakterze współprowadzących w wykładzie uczestniczą prominentni pracownicy WPiA UW będący sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, pracownikami Prokuratorii Generalnej RP, prokuratorami, ustawodawcami itp. W ramach prezentacji ścieżek kariery prezentowana jest również ścieżka akademicka.

Na poszczególnych zajęciach student pozna:

1. Pojęcie Systemu prawnego;

2. Pojęcie Wymiaru sprawiedliwości;

3. Organizację sądownictwa powszechnego;

4. Organizację sądownictwa administracyjnego;

5. Organizację Sądu Najwyższego;

6. Organizację Naczelnego Sądu Administracyjnego;

7. Organizację Trybunału Konstytucyjnego;

8. Organizację Prokuratury;

9. Organizację Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

10. Organizację i zakres zadań adwokatów;

11. Organizację i zakres zadań radców prawnych;

12. Organizację i zakres zadań notariuszy;

13. Organizację i zakres zadań komorników;

14. Organizację i zakres zadań innych zawodów prawniczych

15. Walory wykonywania pracy naukowej

Literatura:

Skrypt "System prawny i zawody prawnicze" autorstwa A. Bieleckiego i S. Żółtka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

1. Zna system wymiaru sprawiedliwości oraz jego organizację;

2. Zna podstawowe organy ochrony prawnej i zasady ich funkcjonowania;

3. Zna ścieżki kariery absolwenta studiów prawniczych;

4. Wykazuje gotowość do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

5. Jest w stanie świadomie kierować swoim rozwojem naukowym i zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest przez test przeprowadzany na platformie Kampus, obejmujący zagadnienia prezentowane na wykładach oraz zawarte w literaturze przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Żółtek
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Żółtek
Prowadzący grup: Andrzej Bielecki, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)