Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P006 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot na ukazać dzieje ustroju i prawa w europejskim kregu kultury prawnej. Wykład skupi się na tej problematyce głównie w Europie i na przykładzie Polski (w każdorazowych granicach) omówi kształtowanie się ustroju (w semestrze 1) i prawa (w semestrze 2).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa.

Jednocześnie materiał wykładu wprowadzać ma pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Pełny opis:

Wykład prowadzony składa się z 28 zajęć poświęconych – w układzie rzeczowo – chronologicznym. Poświęcony będzie: społeczeństwu (od średniowiecza po wiek XX), metamorfozom państwa (od patrimonium dynastii po dobro wspólne), odrębnościom ustrojowo-prawnym państwa, konstytucjonalizmowi, parlamentaryzmowi, głowie państwa, zarządowi centralnemu państwa (z uwzględnieniem osobliwości realnego socjalizmu), kształtowaniu się podziału władzy (w wymiarze praktycznym i teoretycznym: od monarchia mixta…), zarządowi terenowemu państwa, samorządowi, kształtowaniu się pojęcia obywatela (i przemianom znaczenia terminu), prawu wyborczemu, sądownictwu (powszechnemu, administracyjnemu, prawa publicznego) oraz - dominujacemu w semestrze II - prawu sądowemu oraz ustrojowi i funkcjonowaniu sądów powszechnych.

Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa publicznego (w tym konstytucyjnego) i ścieżki ich kształtowania (K_W07)

2. Zna ewolucję ustrojów głównych państw świata i rozumie przyczyny różnic ustrojowych, a w szczególności zna ewolucję metod tworzenia prawa, zarządzania państwem i wymiaru sprawiedliwości (K_W09; K_W02)

3. zna i rozumie przyczyny i skutki ewolucji ustrojowej Polski. (K_W09)

4. Zna genezę, naturę i kierunki rozwoju poszczególnych instytucji procesu sądowego, rozumie ich przyczyny i skutki (K_W13; K_W02)

5. Zna i rozumie kształtowanie się podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego i ich rodowód (K_W13; K_W03)

Umiejętności:

1. potrafi dostrzec i prawidłowo zinterpretować

związki między zjawiskami prawnymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w perspektywie historycznej (K_U03)

2. potrafi wykorzystywać źródła historyczno – prawne i krytycznie je analizować, (K_U01; K_K01; K_K02)

3. potrafi posługiwać się metodą historyczno – prawną (K_U02).

4. potrafi porównywać, interpretować i rekonstruować instytucje prawne, wyjaśnić przyczyny i wskazywać skutki regulacji prawnych na przykładach historycznych z wykorzystaniem źródeł ( w szczególności orzecznictwa sądowego) (K_U03) .

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu końcowego dopuszczony/a jest student/ka, który/a zaliczyła ćwiczenia z przedmiotu. Egzamin – zasadniczo – w formie ustnej, dla chętnych: egzamin pisemny, także „z otwartą książką”. Egzamin przedterminowy – dla osób, które zaliczyły ćwiczenia na ocenę minimum dobrą.

Istenieje możliwość zaliczenia przedmiotu poprzez zakwalifikowanie się do udziału w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznoprawnej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska, Paweł Borecki, Łukasz Gołaszewski, Robert Jastrzębski, Romuald Kraczkowski, Tomasz Królasik, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu w gr. 2 jest przekazanie wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa. Jednocześnie maja one w wprowadzać pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Pełny opis:

Wykład w grupie 2 składa się z 28 zajęć poświęconych – w układzie rzeczowo – chronologicznym. W semestrze zimowym wykład poświęcony będzie: społeczeństwu (od średniowiecza po wiek XX), i ustrojowi: metamorfozom państwa (od patrimonium dynastii po dobro wspólne), odrębnościom ustrojowo-prawnym państwa, konstytucjonalizmowi, parlamentaryzmowi, głowie państwa, zarządowi centralnemu państwa (z uwzględnieniem osobliwości realnego socjalizmu), kształtowaniu się podziału władzy (w wymiarze praktycznym i teoretycznym: od monarchia mixta…), zarządowi terenowemu państwa i administracji, samorządowi (terytorialnemu, gospodarczemu i zawodowemu), kształtowaniu się pojęcia obywatela (i bezmianom znaczenia terminu), prawu wyborczemu, sądownictwu (powszechnemu, administracyjnemu, prawa publicznego) W semestrze letnim zaś omówione będzie prawo i ustrój sądów zwyczajnych

Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Uwagi:

W semestrze zimowym wykład prowadzony będzie zdalnie (na platformie Kampus lub via Zoom), w semestrze letnim - jeśli zaraza minie - w sali.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski
Prowadzący grup: Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska, Andrzej Bielecki, Paweł Borecki, Łukasz Gołaszewski, Robert Jastrzębski, Romuald Kraczkowski, Tomasz Królasik, Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Jan Sowa, Andrzej Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat przekształceń niektórych polskich instytucji ustrojowych i prawnych na tle powszechnym, aby student mógł lepiej zrozumieć uwarunkowania współczesnego ustroju i prawa. Jednocześnie maja one w wprowadzać pojęcia prawne, elementy rozumowania prawniczego oraz wskazywać na niezbędne w pracy prawnika wartości kultury prawnej.

Pełny opis:

Wykład składa się z 28 zajęć poświęconych – w układzie rzeczowo – chronologicznym. W semestrze zimowym wykład poświęcony będzie: społeczeństwu (od średniowiecza po wiek XX), i ustrojowi: metamorfozom państwa (od patrimonium dynastii po dobro wspólne), odrębnościom ustrojowo-prawnym państwa, konstytucjonalizmowi, parlamentaryzmowi, głowie państwa, zarządowi centralnemu państwa (z uwzględnieniem osobliwości realnego socjalizmu), kształtowaniu się podziału władzy (w wymiarze praktycznym i teoretycznym: od monarchia mixta…), zarządowi terenowemu państwa i administracji, samorządowi (terytorialnemu, gospodarczemu i zawodowemu), kształtowaniu się pojęcia obywatela (i bezmianom znaczenia terminu), prawu wyborczemu, sądownictwu (powszechnemu, administracyjnemu, prawa publicznego) W semestrze letnim zaś omówione będzie prawo i ustrój sądów zwyczajnych

Literatura:

Podręczniki: M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007; K. Sójka –Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006, J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały);A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791-1992, Warszawa 2001. Literatura uzupełniająca: M. Wąsowicz, Prawo i obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015; K. Sójka–Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Ew. dodatkowo: W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego t. I: 966-1795, Warszawa 2010 lub 2012; A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa-Kraków 2009; W. Witkowski: Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007;

Źródła: M. Sczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa 2001;

oraz inne pozycje monograficzne i źródłowe wskazywane na zajęciach.

Uwagi:

W semestrze zimowym mamy nadzieje, ze zaraza wygasnie i wykład prowadzony będzie tradyjnie (w sali) podobnie w semestrze letnim. Jesli zaś zaraza nie minie - wyklad prowadzony bedzie zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.