Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynności dowodowe w postępowaniu karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S002 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Czynności dowodowe w postępowaniu karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zadaniem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z podstawowymi zasadami kryminalistycznymi przeprowadzania czynności dowodowych w toczącym się postępowaniu karnym. Omawiane są poszczególne czynności procesowe, których zasady i tryb przeprowadzania wypracowała kryminalistyka, jak np. przeszukanie, okazanie czy konfrontacja. Studenci zapoznają się także z metodami pracy stosowanymi przez policję, oceniają ich skuteczność i zgodność z prawem. Główny nacisk położony zostaje na kryminalistyczną problematykę osobowych środków dowodowych i ocenę wartości dowodowej czynności kryminalistyczno-procesowych

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami kryminalistycznymi przeprowadzania czynności dowodowych w toczącym się postępowaniu karnym, podstawami prawnymi przeprowadzania tych czynności i nieprawidłowościami występującymi w praktyce, mogącymi mieć wpływ na rzetelność i prawidłowość ich przeprowadzenia.

Pełny opis:

Na zajęciach inaugurujących przedmiot omawia się pojęcia i definicję dowodu, środka dowodowego, źródła dowodowego, zasady procesowej. Wskazuje na naczelne zasady postępowania dowodowego i ich odniesienia do taktyki kryminalistycznej. Student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z psychologii pamięci, w tym świadek jako obserwator zdarzenia, źródła i rodzaje błędów w spostrzeganiu, przyczyny i rodzaje błędów w zeznaniach. Prezentowane są testy psychologiczne. Kolejno omawiane są pojęcie świadka, jego prawa i obowiązki w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego; przygotowanie do czynności przesłuchania. etapy przesłuchania. Zasada swobodnej wypowiedzi a taktyka prowadzenia przesłuchania. Rodzaje zadawanych pytań i ich dopuszczalność w świetle obowiązujących przepisów k.p.k. Omówienie taktyk najczęściej stosowanych podczas przesłuchania świadka. Metoda tzw. przesłuchania poznawczego, zasady prowadzenia przesłuchania metoda pytań krzyżowych, znaczenie fazy swobodnej wypowiedzi w ocenie zeznań. Omawiane są fazy rozwojowe dziecka i związana z tym specyfika przesłuchania. Zasady i etapy przesłuchania. Obecność psychologa. Ocena zdolności do prawidłowego spostrzegania i odtwarzania faktów. Niebezpieczeństwa i błędy w zeznaniach dzieci. Specyfika przesłuchania osób w podeszłym wieku. Możliwe błędy w zeznaniach i ich przyczyny. Dokonywana jest kryminalistyczna ocena takich zeznań. Kolejno przechodzi się do omówienia sytuacji procesowej podejrzanego, jego uprawnień i obowiązków w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego. Stosowanie dozwolonego przymusu. Przyznanie się do winy i jego wpływ na taktykę postępowania organów procesowych. Motywacja wyjaśnień prawdziwych i kłamliwych. Omówienie różnych taktyk prowadzenia przesłuchania. Porusza się kwestie pojęcia i definicji alibi, rodzajów alibi i

metod ich sprawdzania. Kolejnym zagadnieniem jest specyfika przesłuchania biegłego, pytania do biegłego. Ocena opinii biegłego i jej znaczenie w procesie dowodzenia. Poruszona zostaje tematyka związane z istotą instytucji świadka incognito i świadka koronnego. Taktyka przesłuchania świadka koronnego, ocena wiarygodności zeznań i wpływ zeznań na postępowanie dowodowe. Program ochrony świadka koronnego. Następuje omówienie metod dopuszczalnych przez k.p.k. a mających na celu ocenę wiarygodności zeznań - np. taktyki prowadzenia czynności, eksperymentów kryminalistycznych. Omówienie metod kontrowersyjnych – wariograf. Zasady działania, znaczenie i dopuszczalność badań w świetle obowiązującego k.p.k. Omówienie orzecznictwa SN w tym zakresie. Prezentacja filmu o badaniach wariograficznych. Szczegółowo omawia się takie czynności jak okazanie, konfrontacja, cel, podstawy prawne i istota przeszukania. Taktyczne zasady prowadzenia tej czynności. Przygotowanie i realizacja /etapy/ przeszukania. Sposoby ukrywania przedmiotów. Dokumentacja przeszukania. Istota i zasady zatrzymania. Uprawnienia osób zatrzymanych. Zasady zatrzymywania przedmiotów. Pojęcie i cel eksperymentu. Eksperyment kryminalistyczny i rzeczoznawczy. Taktyka prowadzenia czynności i jej znaczenie dowodowe. Pojęcie i istota wizji lokalnej. Cel czynności i jej znaczenie dowodowe.

Zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji procesowej. Protokoły – wymagania formalne. Fotografia kryminalistyczna. Rodzaje fotografii i możliwości jej zastosowania. Techniki audiowizualne.

Literatura:

E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka - czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw. Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

WIEDZA: zna podstawowe czynności procesowo-kryminalistyczne, zna zasady ich przeprowadzania; zna i rozumie powiązania prawa karnego procesowego z taktyką kryminalistyczną; prawidłowo definiuje podstawowe czynności procesowo-kryminalistyczne

UMIEJĘTNOŚCI: prawidłowo stosuje taktykę przesłuchania w zależności od właściwości podmiotu przesłuchiwanego; prawidłowo wykonuje i dokumentuje czynności procesowe; analizuje czynności pod kątem ich efektywności w postępowaniu i potrafi ocenić ich skuteczność

POSTAWY: rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa i sposobu ich uregulowania w przepisach prawa karnego procesowego; jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów, na nowe metody przeprowadzania czynności procesowo-kryminalistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, bieżące przygotowanie się do zajęć, aktywność oraz końcowe zaliczenie pisemne (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruza
Prowadzący grup: Ewa Gruza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.