Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S010 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Archiwa X a.k.a Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Archiwum X
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Kryminalistyka 2200-1K006
Kryminalistyka ogólna 2200-1CWPK21

Założenia (opisowo):

W czasie zajęć uczestnicy drobiazgowo analizują sprawy kryminalne, które zakończyły się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców lub skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.


Zajęcia te mają bardzo praktyczny charakter i warsztatową formę.


***UWAGA***

Ze względu na specyfikę przedmiotu jest on objęty szczególną procedurą rekrutacyjną:

A. Wymóg podstawowy: pomyślne ukończenie przedmiotu Kryminalistyka ogólna

B. Krótkie CV oraz list motywacyjny

C. Ew. rozmowa z koordynatorem


Szczegóły rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Wydziału oraz na stronie Katdery na facebook.com: @katkrymuw

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie

Skrócony opis:

***UWAGA***

Ze względu na specyfikę przedmiotu jest on objęty szczególną procedurą rekrutacyjną:

A. Wymóg podstawowy: pomyślne ukończenie przedmiotu Kryminalistyka ogólna

B. Krótkie CV oraz list motywacyjny

C. Ew. rozmowa z koordynatorem

Szczegóły rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Wydziału oraz na stronie Katdery na facebook.com: @katkrymuw

Archiwa X/Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców stanowi formę dydaktyczną z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, polegającą na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę pracy wykrywczej.

Kurs opiera się na pracy na podstawie akt śledztw w sprawach karnych, które nie zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia z powodu niewykrycia sprawców lub zebrania nie wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego przygotowanie aktu oskarżenia wobec zidentyfikowanych podejrzanych oraz ew. skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

Pełny opis:

Cold Cases/Archiwa X. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na nie wykrycie rzeczywistych sprawców stanowi formę dydaktyczną z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, polegającą na przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę pracy wykrywczej.

Kurs bazuje na pracy na podstawie akt śledztw w sprawach karnych, które nie zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia z powodu niewykrycia sprawców lub zebrania nie wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego przygotowanie aktu oskarżenia wobec zidentyfikowanych podejrzanych oraz ew. skazaniem osób, które z dużym prawdopodobieństwem nie popełniły zarzucanych im czynów.

Cold cases stanowi określenie spraw kryminalnych zamkniętych z powodu niewykrycia sprawców. Sprawy takie ze względu na nieprzerwany „wpływ” nowych przestępstw zazwyczaj są archiwizowane i ich wznowienie jest prawdopodobne jedynie w przypadku dokonania pozytywnej identyfikacji zabezpieczonych śladów daktyloskopijnych czy biologicznych w toku porównywania śladów zabezpieczonych na innym miejscu zdarzenia lub pobranych od osoby zatrzymanej przez organy ścigania. Każda taka sprawa (utożsamiana z porażką organów ścigania w „walce z przestępczością”), często mylnie interpretowana jest jako przykład „zbrodni doskonałej” przedstawianej często w przekazach medialnych. Może zostać jednak wykorzystana do nauki i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość.

Zaproponowana formuła zajęć pozwoli połączyć chęć zmierzenia się z faktycznie nierozwiązaną zagadką kryminalną z wiedzą zdobywaną przez studentów w toku innych zajęć (m.in. logiki, kryminalistyki ogólnej, postępowania karnego, psychologii sądowej). Pozwoli osadzić wiedzę teoretyczną w kontekście konkretnego przypadku.

Studenci pracując w grupach na prawdziwych aktach śledztw będą mieli za zadanie ich gruntowną analizę, wskazanie błędów popełnionych w toku śledztwa, a następnie przygotowanie i zaprezentowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem własnych wersji kryminalistycznych. Kolejnym etapem będzie próba przetestowania stawianych hipotez i zaproponowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz procesowych, jakie pomimo upływu długiego okresu czasu mogą zostać przeprowadzone. Te z nich, których realizacja będzie technicznie możliwa zostaną zaplanowane i w miarę możliwości przeprowadzone we współpracy z Partnerami Projektu.

Kurs będzie kończył się przygotowaniem pisemnego sprawozdania analizującego konkretną sprawę i proponującego ew. usprawnienia dla przyszłej pracy Partnerów Projektu.

***Ze względu na popularność w Polsce nazwy Archiwum X dla problematyki Cold Cases w roku akademickim 2019_20 nazwa przedmiotu została rozszerzona o ten element. Charakter i forma zajęć pozostaje bez zmian.

Literatura:

1. Robert C. Davis, Carl Jensen, Karin E. Kitchens Cold-Case Investigations An Analysis of Current Practices and Factors Associated with Successful Outcomes, Rand 2011

2. Walton, R. H. (2006). Cold case homicides: Practical investigative techniques. CRC Press.

3. Pettem, S. (2012). Cold case research resources for unidentified, missing, and cold homicide cases. CRC Press.

4. Adcock, J. M., & Stein, S. L. (2014) Cold Cases: Evaluation Models with Follow-up Strategies for Investigators.

oraz dodatkowe materiały przekazywane przez prowadzącego w toku zajęć w tym obowiązujące akty prawne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna sposoby krytycznej analizy akt śledztwa i akt sądowych.

2. Ma świadomość pułapek związanych z ograniczaniem się do jednej wersji zdarzeń, syndromu myślenia grupowego i innych zagrożeń związanych z prowadzeniem śledztwa.

3. Rozumie konieczność interdyscyplinarnego podejścia do spraw kryminalnych.

Umiejętności:

1. Umie krytycznie zapoznać się z aktami sprawy i wskazać popełnione błędy lub zaniedbania.

2. Potrafi na podstawie dostępnych informacji stworzyć i zaprezentować spójne wersje kryminalistyczne.

3. Umie pracować w grupie i korzystać z płynących z tego korzyści będąc świadomym zagrożeń i ograniczeń takiej formy pracy.

4. Potrafi zaplanować i przeprowadzić czynności uzupełniające dotychczasowe śledztwo.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wymagające obecności na zajęciach w sali i poza nią (ćwiczenia, wizje lokalne) jak i systematycznego zapoznawania się z materiałami (lektury, materiały wideo lub audio, akta spraw)

2. Przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

W indywidualnych przypadkach możliwe będzie zorganizowanie praktyk zawodowych po uzgodnieniu z Partnerami Projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.