Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykroczenia - zagadnienia procesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S029 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykroczenia - zagadnienia procesowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony drugi rok studiów na kierunku Prawo – wykład jest adresowany do słuchaczy III-V roku studiów na kierunku Prawo

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prawu procesowemu dotyczącemu rozpoznawania spraw o wykroczenia. Słuchacze zapoznają się z zasadami i przebiegiem postępowania, problematyką stron, dowodów, środków przymusu, trybów szczególnych, postępowania odwoławczego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, a także postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia. Zostaną zaznaczone także różnice pomiędzy postępowaniem w sprawach o wykroczenia a procedurą służącą rozpoznawaniu spraw dotyczących przestępstw.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Systematyka wykładu zasadniczo będzie oparta o strukturę Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W jego ramach omówione zostaną zasady procesowe, problematyka sądu: jego właściwości, składów oraz instytucja wyłączenia sędziego; stron i reprezentantów procesowych stron; czynności procesowe, dowody, środki przymusu, czynności wyjaśniające, postępowanie zwyczajne, tryby szczególne, postępowanie odwoławcze oraz po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Założeniem wykładu jest omówienie podstawowych instytucji postępowania w sprawach o wykroczenia, ze wskazaniem na odmienności w stosunku do procesu karnego. Stąd też szczególna uwaga zostanie poświęcona pozycji prawnej osoby, przeciwko której jest ono prowadzone, a także uprawnieniom Policji i funkcjonariuszy innych organów, którym ustawodawca powierza rozstrzyganie spraw o czyny tak kwalifikowane w trybie mandatowym. Z uwagi na prowadzoną dyskusję dotyczącą zasadności utrzymania obecnego modelu rozstrzygania spraw o wykroczenia, w trakcie zajęć słuchaczom zostaną również zwięźle przedstawione modele rozpoznawania spraw o czyny, będące odpowiednikami polskich wykroczeń przyjętych w wybranych państwach europejskich.

Tematyka zajęć:

1. Przedmiot, cele i schemat przebiegu postępowania w sprawach o wykroczenia. Przesłanki procesowe.

2. Szczegółowe omówienie wybranych naczelnych zasad procesowych

3. Sąd. Właściwość i skład. Wyłączenie sędziego.

4. Oskarżyciel publiczny. Pokrzywdzony. Oskarżyciel posiłkowy.

5. Obwiniony. Pozycja prawna osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia oraz osoby, co do której istnieje uzasadnione podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

6. Przedstawiciele stron.

7. Prawo dowodowe – zagadnienia ogólne. Pojęcie dowodu i omówienie sposobów przeprowadzenia dowodów. Środki dowodowe.

8. Środki przymusu. Zatrzymanie. Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów. Kary porządkowe.

9. Czynności wyjaśniające.

10. Postępowanie przed sądem I instancji.

11-13. Postępowania szczególne. Postępowanie nakazowe. Postępowanie przyspieszone. Postępowanie mandatowe.

14. Postępowanie odwoławcze – zagadnienia wprowadzające. Apelacja. Zażalenie.

15. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Kasacja. Wznowienie postępowania. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

M. Błaszczyk, W.J. Jankowski, M. Zbrojewska, Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia. Skrypt, Warszawa 2013

A. Marek, Aleksandra Marek-Ossowska, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019

T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2018

P. Gensikowski, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016

W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016

K. Dąbkiewicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J. Lewiński, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2011

A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2010

M. Rogalski (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1) zna źródła prawa o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; zna i rozumie powiązania postępowania wykroczeniowego z procedurą karną

2) prawidłowo definiuje wszystkie podstawowe instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia

UMIEJĘTNOŚCI:

1) prawidłowo stosuje i umie sfunkcjonalizować instytucje prawa procesowego w sprawach o wykroczenia

2) argumentuje posługując się prawidłowo prawniczą terminologią

POSTAWY:

1) rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa procesowego w sprswach o wykroczenia

2) jest otwarty na alternatywne interpretacje przepisów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (możliwe 2 nieobecności) oraz ocena aktywności na zajęciach jako podstawa oceny oraz wyniki testu.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Błaszczyk, Katarzyna Girdwoyń
Prowadzący grup: Katarzyna Girdwoyń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.