Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępstwa gospodarcze i przeciwko mieniu - specyfika i źródła prawa oraz wybrane rodzaje przestępstw (nadużycie zaufania, pranie pieniędzy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S030-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa gospodarcze i przeciwko mieniu - specyfika i źródła prawa oraz wybrane rodzaje przestępstw (nadużycie zaufania, pranie pieniędzy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów III-V roku kierunku prawo zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa karnego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia realizowanezdalnie przy użyciu Google Meet z użyciem prezentacji multimedialnej.

Celem zajeć jest poszerzenie wiedzy studenta o przestępstwach przeciwko mieniu i przestępstwach gospodarczych.

Każde zajęcia będa obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną (studium przypadku, rozwiązywanie kazusów).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu. Omówiona zostanie specyfika tych przestępstw i ich źródła, powiązania z prawem cywilnym, administracyjnym, prawem wykroczeń i przestępczością karnoskarbową. Przedstawione zostaną wybrane przepisy statuujące przestępstwa gospodarcze i przeciwko mieniu.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Po omówieniu określonego zagadnienia będzie przeprowadzana dyskusja nad spornymi problemami z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów wyrażonych w doktrynie, w połączeniu z rozwiązywaniem kazusów.

Lista tematów:

1) przestępstwa przeciwko mieniu – specyfika (1 godz)

2) przestępstwa kradzieży i przywłaszczenia (6 godzin)

3) zabór rzeczy w celu krótkotrwałego użycia (1 godz.)

4) paserstwo (2godz.)

5) przestępstwa oszustwa (4 godz.)

6) zniszczenie mienia (2 godz.)

7) przestępstwa gospodarcze – specyfika i źródła (2 godz.)

8) nadużycie zaufania (2 godz.)

9) pranie pieniędzy (2 godz.)

10) przestępstwa przeciwko wierzycielom (2 godz.)

11) zmowa przetargowa (2 godz.)

12) zwalczanie nieuczciwej konkurencji (4 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Zawłocki, podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004,

R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007,

System Prawa Karnego, tom 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze

System prawa handlowego, tom 10, Prawo karne gospodarcze,

Komentarze do kodeksu karnego

Szczegółowa literatura (artykuły, glosy, orzeczenia sądów) będzie podawana na bieżąco.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1) Po zakończeniu zajęć student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

2) Student zna najważniejsze orzecznictwo dotyczące tej tematyki.

3) Student zna powiązania przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu z wykroczeniami i przestępstwami/wykroczeniami skarbowymi;

W zakresie umiejętności:

1) Student prawidłowo stosuje instytucje prawa związane z przestępstwami gospodarczymi i przeciwko mieniu.

2) Student potrafi poddać ocenie wybrane przepisy i przedstawić argumentację na jej poparcie.

3) Student zauważa sporne problemy.

4) Student potrafi zreferować wybrane zagadnienie dotyczące przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu.

4) Student biorąc udział w dyskusji potrafi przedstawić argumentację na poparcie swoich tez odwołując się do dorobku doktryny i orzecznictwa.

Postawy:

1)Student rozumie i ocenia zasadność istnienia określonych instytucji prawa służącego zwalczaniu przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu.

2) Student dostrzega możliwość różnych interpretacji przepisu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz

2) pozytywna ocena z testu.

W trakcie pracy zdalnej test będzie przeprowadzony na Platformie Kampus.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.