Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty kryminologiczne przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S034 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Aspekty kryminologiczne przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu analizującego kryminologiczne aspekty przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tego typu przestępstw, ich uwarunkowań tak społecznych, jak i indywidualnych, motywacji sprawców, ich modus operandi oraz aspektów wiktymologicznych przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu.

Wiedza ta jest niezwykle pomocna dla zrozumienia dlaczego ustawodawca zdecydował się na kryminalizację tych przestępstw w obowiązującym obecnie kształcie. Co więcej, świadomość specyfiki przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu oraz jej skutków jest niezbędna dla oceny prawidłowości obowiązujących regulacji karnych tj. tego na ile rzeczywiście przy ich pomocy można skutecznie zapobiegać przestępczości tego typu lub skutecznie reagować na tego typu przestępczość.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zjawiska przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu w ujęciu kryminologicznym, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostanie omówione zjawisko przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu z perspektywy kryminologicznej, z uwzględnieniem aspektów wiktymologicznych. Analizie zostanie poddane samo pojęcie przestępczości gospodarczej i koncepcje przestępczości gospodarczej (w perspektywie historycznej i prawnoporównawczej – przedmiotowa koncepcja przestępczości gospodarczej K. Lindemana, podmiotowa koncepcja przestępczości gospodarczej E. Sutherlanda, „europejska” koncepcja przestępczości gospodarczej). Zostanie także omówione typologia sprawców przestępstw gospodarczych i przeciwko mieniu oraz teorie kryminologiczne, które mogą znaleźć zastosowanie wobec tej grupy sprawców. Przedstawione zostaną rozmiary przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, z uwzględnieniem tzw. ciemnej liczby przestępstw. W ramach zajęć omówiona będzie ogólna specyfika przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu oraz fenomenologia poszczególnych przestępstw gospodarczych, w tym zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Przedstawione zostaną także skutki przestępczości gospodarczej i przeciwko mieniu, a także system jej przeciwdziałania i zwalczania.

Literatura:

1.P. Łabuz , I. Maliowska, M. MIchalski, T. Safjański(red.) Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców. C.H. Beck Warszawa 2017

2.Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna, Warszawa 2015

3.Ł. Wojciechowski Kryminologiczne aspekty wybranych form przestępczości gospodarczej, Zeszyty Naukowe WSEI: seria Administracji 7 (1/2017)

4.N. Ciszewska, Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje. Studia nad bezpieczeństwem, 2016, nr 1

5.W. Dadak, Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych rok XiV: 2010, z. 2

6.L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10 (136)

7.K. Buczkowski, M. Janowski, P. Bachmat, Regulacja przestępstwa oszustwa w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej, IWS 2018

8.O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie. 1994

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończonych zajęciach będą posiadali wiedzę na temat specyfiki przestępczości gospodarczej, kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów poszczególnych przestępstw gospodarczych, a także systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.