Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S035
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem prowadzonych zajęć jest nauczenie osób w nich uczestniczących właściwego (w teorii) identyfikowania wszystkich elementów odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz prawidłowego (w praktyce) implementowania zdobytej wiedzy na opracowywanie pism procesowych i strategii procesowej w sprawach dotyczących omawianej instytucji.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć omówione będą następujące zagadnienia:

1. Regulacja odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w Europie i na świecie

2. Instytucja odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE

3. Polska regulacja odpowiedzialności (karnej)? podmiotów zbiorowych

3.1. Podmiot odpowiedzialności – kto może być pociągnięty do odpowiedzialności.

3.2. Warunki odpowiedzialności karnej(?) podmiotów zbiorowych.

3.3. Jakie przestępstwa może popełnić podmiot zbiorowy?

3.4. Kary

3.5. Przepisy procesowe

Pełny opis:

Zajęcia na temat odpowiedzialności podmiotów zbiorowych dotyczą analizy instytucji szeroko określanej jako odpowiedzialność karna osób prawnych. Podczas zajęć omówione będą, w teorii i w praktyce, następujące zagadnienia: argumenty za wprowadzaniem do systemów prawnych odpowiedzialności karnej osób nie-fizycznych, regulacja odpowiedzialności karnej osób prawnych w różnych systemach prawnych, regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W trakcie zajęć przedstawione będą również rozważania dotyczące konstrukcji przyjętego w Polsce modelu odpowiedzialności o charakterze karnym podmiotów zbiorowych. Jednocześnie ze względu na to, że przepisy ustawy odwołują się do instytucji wielu dziedzin prawa, analizie poddane będą także wybrane instytucje prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Ponadto instytucja odpowiedzialności karnej osób prawnych przedstawiona zostanie w świetle prawa międzynarodowego, ale również pod kątem rozwiązań przyjętych w wielu państwach Unii Europejskiej.

Literatura:

1. B. Namysłowska-Gabrysiak, Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Kraków 2004

2. B. Nita, Model odpowiedzialności w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, PiP 2003, Nr 6

3. C. Wells, Corporations and Criminal Liability, Oxford 2005

4. A. Eser (i inni), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities International Colloquium, Berlin 1998

5. M. Appleby, Corporate Liability, Work Related Deaths and Criminal Prosecution, Great Britian 2003.

Efekty uczenia się:

Po przeprowadzonych zajęciach, osoby w nich uczestniczące będą potrafiły opisać wszystkie elementy instytucji odpowiedzialności karnej osób prawnych oraz będą miały praktyczne umiejętności odnoszące się do opracowywania pism procesowych w sprawach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie na zajęcia i aktywne uczestnictwo w trakcie prowadzonych zajęć będą podstawą wystawionej oceny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)