Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykładnia w prawie karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S051 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykładnia w prawie karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony problematyce wykładni w prawie karnym, w tym zwłaszcza jej specyfice wynikającej z natury prawa karnego, w tym przede wszystkim z jego funkcji gwarancyjnej.

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium. Pierwszy blok zajęć będzie poświęcony przypomnieniu podstawowych zasad wykładni w prawie karnym.

Drugi blok zajęć będzie obejmował problematykę wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego.

Zajęcia w trzecim bloku będą miały charakter warsztatowy. Studenci samodzielnie rozstrzygać będą zagadnienia prawne związane z wykładnią prawa karnego. Podstawowy punkt odniesienia stanowić będą uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony problematyce wykładni w prawie karnym, w tym zwłaszcza jej specyfice wynikające z natury prawa karnego, w tym przede wszystkim z jego funkcji gwarancyjnej. Problematyka wykładni prawa karnego nie jest zwykle obejmowana zakresem wykładu kursowego z prawa karnego. Zajęcia zostały zaplanowane tak, aby stanowić w tym zakresie uzupełnienie wiedzy i umiejętności studentów.

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium. Wszystkie zajęcia, nie tylko te ściśle warsztatowe, zakładają stałą dyskusję prowadzącego i uczestników.

Pierwszy blok zajęć będzie poświęcony przypomnieniu podstawowych zasad wykładni w prawie karnym. Omówione zostaną metody wykładni prawa oraz ich zastosowanie w prawie karnym. Przedmiotem analizy w tej części zajęć będzie także problematyka różnego rodzaju znamion w kontekście metod ich interpretacji.

Drugi blok zajęć będzie obejmował problematykę wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego. Omówiona zostanie rola Konstytucji RP w procesie stanowienia i stosowania prawa karnego, zwłaszcza w zakresie kryminalizacji.

Zajęcia w trzecim bloku będą miały charakter warsztatowy. Studenci samodzielnie rozstrzygać będą zagadnienia prawne związane z wykładnią prawa karnego. Podstawowy punkt odniesienia stanowić będą uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Literatura:

Biśta I.J. (w:) M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010

Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu

karnego, Warszawa 2012

Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995

Dubber M.D., Toward a Constitutional Law of Crime and Punishment, HLJ 2004, vol. 55

Duff R.A., Punishment, Communication and Community, Oxford 2001

Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne,

Poznań 2006

Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), PiP 2001, z. 10

Gudowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017

Królikowski M., Dwa paradygmaty zasady proporcjonalności w prawie karnym

(w:) T. Dukiet-Nagórska (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym

Warszawa 2010

Królikowski M., Kontekstowa teoria (dogmatyki) prawa karnego, SI 2006, t. 46

Łabuda G., O kształcie norm charakteryzujących bezprawność i karalność przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo (w:) L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 15, Wrocław 2004

Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa

i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010

Sońta C., Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady nullum crimen sine lege, WPP 2004, nr 4

Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Warszawa 2015

Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003

Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Warszawa 1990

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988

Wyrembak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Zakładane są następujące efekty:

1) zdobycie wiedzy na temat metod wykładni w prawie karnym;

2) zdobycie wiedzy na temat szczególnej roli Konstytucji RP w procesie wykładni prawa karnego;

3) zdobycie umiejętności prowadzenia wykładni przepisów karnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Uczestnicy zostaną poproszenie o przygotowanie pisemnego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni prawa karnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Konieczniak, Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki, Sławomir Żółtek
Prowadzący grup: Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.