Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej szlacheckiej i na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S056 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej szlacheckiej i na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Konwesatorium w ramach bloku "Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji" dla studentów III-IV roku studiów prawniczych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot skupia się na analizie różnych historycznych modeli organizacji wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich XVI-XX w. W piewszym rzędzie prezentuje model prywatno-publiczny charakterystyczny dla Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle europejskim, w drugim zaś model publiczny z szerokim udziałem czynnika społecznego w sądownictwie (ziemie polskie w XIX w. i XX w.)

Pełny opis:

Instytucjonalizacja i profesjonalizacja wymiaru sprawiedliwości jest jednym z ważniejszych aspektów ewolucji państwa w Europie w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej. Na tym tle specyficzny model wymiaru sprawiedliwości powstał w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Prywatny wymiaru sprawiedliwości były dominującym czynnikiem w przypadku sądownictwa dominialnego nad chłopami i dóbr prywatnych lub znaczącą jego częścią w prawie ziemskim. W trakcie zajęć przeanalizowane zostaną przyczyny takiego stanu rzeczy oraz praktyka funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w tym oczekiwania społeczne formułowane wobec niego. Kolejnym aspektem będzie model sędziego-obywatela dominujący w sądownictwie szlacheckim. Wskazane zostaną uwarunkowania tego modelu oraz jego porównanie z sytuacją w Europie w tym okresie. W ramach zajęć zostaną również omówione – w sposób bardziej syntetyczny – modele organizacji wymiaru sprawiedliwości państw zaborczych z uwzględnieniem utrzymującej się do lat siedemdziesiątych XIX w. odrębności organizacji sądownictwa Królestwa Kongresowego. Zaprezentowane zostaną również sądy funkcjonujące w II RP, w czasie okupacji hitlerowskiej i w PRL.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Historia państwa i prawa polskiego, red. J. Bardach, t. I - IV (różne wydania)

S. Płaza, Historia prawa polskiego na tle porównawczym, t. I-III, Kraków 1997

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I, wyd. 1 i następne

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

• Zna organizację omówionych modeli wymiaru sprawiedliwości

• Rozumie uwarunkowania stojące za przyjęciem określonego modelu wymiaru sprawiedliwości

• Rozumie przyczyny, wady i zalety udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości oraz potrafi je wskazać.

• Potrafi porównać różne modele organizacji wymiaru sprawiedliwości w epoce wczesnonowożytnej oraz w XIX i XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności (waga 60%)

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (waga 20%)

esej (waga 20%)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.