Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces amerykański - problematyka śledcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S057
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proces amerykański - problematyka śledcza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom wiedzy na temat prawa amerykańskiego (przede wszystkim prawa federalnego, ale częściowo także stanowego) i porównanie najważniejszych rozwiązań zawartych w tym prawie do polskich instytucji procesu karnego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe instytucje procesu karnego Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących czynności prowadzonych przez amerykańską policję, prokuraturę i inne organy ścigania

Pełny opis:

Najważniejsze tematy przedstawiane na zajęciach:

1. Rozwój prawa procesowego amerykańskiego, prawo precedensowe

2. Źródła prawa amerykańskiego (Konstytucja Stanów Zjednoczonych i prawo stanowe)

3. Struktura i kompetencje sądów amerykańskich

4. Stadia amerykańskiego procesu karnego (śledztwo i wstępna faza postępowania sądowego)

5. Organy ścigania w USA (policja, prokuratura, FBI, DEA)

6. Status podejrzanego, prawa podejrzanego

7. Plea bargaining

8. Zatrzymanie, areszt

9. Przeszukanie (rewizja)

10. Exclusionary rule

11. Przesłuchanie podejrzanego

12. Rola obrońcy i ławy przysięgłych w procesie amerykańskim

13. Teoria dowodu naukowego

14. Najsłynniejsze sprawy

Literatura:

Przykładowa literatura

a) Podręczniki o sposobie prowadzenia śledztw

- John P. Kenney, Harry W. More: Principles of Criminal Investigation, West Publishing Co, Minneapolis i in.

- James W. Osterburg, Richard H. Ward: Criminal Investigation and a method for reconstructing the past, Anderson Publ. Co. Cincinnati

b) Podręczniki o organizacji procesu karnego

- Freda Adler, Gerhard O.W.Mueller, William S.Laufer: Criminal Justice, McGraw-Hill, Inc., NY i in.

- Howard Abadainsky, L.Thomas Winfree, Jr.: Crime and Justice, An Introduction, Nelson-Hall, Publ., Chicago

c) Podręczniki dotyczące dowodów i postępowania dowodowego

- Paul B.Weston, Kenneth M. Wells: Criminal Evidence for Police, Prentice-Hall, Englewood Cliffs

d) Konstytucja Stanów Zjednoczonych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)