Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do makrokomparatystyki prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S069 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do makrokomparatystyki prawniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych
Punkty ECTS i inne: 1.40
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom podstawowych pojęć oraz metodologii badań komparatystycznych (prawnoporównawczych). To pozwoli w sposób adekwatny analizować współczesne systemy prawne, zwłaszcza w związku z obserwowanym, m.in. w państwach europejskich, współwystępowaniem różnych porządków prawnych, będącym skutkiem zmieniającego się składu kulturowego i etnicznego społeczeństw.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Komparatystyka prawnicza jest wartościowym narzędziem badania współczesnych systemów prawnych, współwystępujących w ramach danego społeczeństwa. Podczas zajęć zasygnalizowane zostaną podstawowe problemy komparatystyki, a także omówiona zostanie ewolucja tej dyscypliny naukowej, rozwijającej się wraz ze zmieniającymi się warunkami funkcjonowania współczesnych państw.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają komparatystykę prawniczą jako wartościowe i adekwatne narzędzie badania współczesnych systemów prawnych, obowiązujących w danym państwie. „Systemów” a nie systemu – bo istotnym jest uświadomienie sobie (i te zajęcia w tym mają pomóc), że współcześnie nie ma już państw rozwiniętych, w których dla zrozumienia czym jest prawo, wystarczające byłoby analizowanie wyłącznie prawa oficjalnego (formalnie obowiązującego). Im bowiem bardziej zmienia się struktura etniczna i kulturowa danego państwa, tym silniejsze zachodzą interakcje pomiędzy poszczególnymi porządkami prawnymi. Dotyczy to w coraz większym stopniu także polskiego systemu prawnego, nie można przecież ignorować pojawienia się fali emigracji zarówno z Ukrainy, jak i z Azji (m.in. Wietnamu, Bangladeszu, Indii). Dostrzeżenie, że obok oficjalnego systemu prawa cywilnego, rodzinnego czy spadkowego współwystępują systemy alternatywne, często rozbieżne z oficjalnym, pozwoli ustalić rzeczywisty obraz prawa danego państwa. Co istotne, metodologia do omawianych badań, została już wypracowana w ramach komparatystyki prawniczej oraz antropologii prawa (legal anthropology, anthropology of law), dyscypliny dotąd nie wykładanej na polskich uniwersytetach, a mogącej w istotny sposób przyczynić się do usprawnienia badań nad prawem.

Wykłady obejmą założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej, metodologię dyscypliny, kształtowanie się komparatystyki w XIX i XX wieku, wskazanie współczesnych najistotniejszych wyzwań. Wykłady obejmą również przybliżenie antropologii prawa, w szczególności postać Bronisława Malinowskiego, analizę stopnia przyswajania ogólnych reguł prawnych w poszczególnych środowiskach społecznych, badanie procesów akulturacji prawnej, czyli procesów zmiany kulturowej, dokonujących się w wyniku długotrwałych, ciągłych i bezpośrednich kontaktów pomiędzy grupami społecznymi.

Wykłady będą odwoływać się do traktowania prawa jako części kultury (por. Montesquie, Malinowski, Wundt, Podgórecki).

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.

2. M. Reimann, R. Zimmermann, Comparative Law, Oxford 2006.

3. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.), Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995.

4. B. Kowalczyk, Kilka uwag o praktycznym znaczeniu komparatystyki prawniczej [w:] Cywilizacja administracji publicznej, Wrocław 2018.

5. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979.

6. C. Greenhouse, Praying for Justice: Faith, Order, and Community in An American Town, Ithaca 1986.

7. S.E. Merry, Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness Among Working-Class Americans, Chicago 1990.

8. H. Izdebski, Kręgi prawne i kręgi kulturowe. O podstawach typologii makrokomparatystyki prawniczej, [w:] Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, M. Wąsowicz et all (red.), Warszawa 2004.

9. S. F. Moore, Certainties Undone: Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology, 1949-1999, [w:] S.F. Moore (red.), Law and Anthropology: A Reader, Blackwell Publishers 2005.

10. L. Pospíšil, Anthropology of Law: A Comparative Theory, New Haven 1974.

11. P. Bielarczyk, Kształtowanie się europejskiej antropologii prawa przed 1939 rokiem, praca doktorska w zasobach BUW, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych pojęć, celów, metodologii oraz technik badań komparatystycznych. Studenci poznają także podstawową literaturę przedmiotu co umożliwi im, w razie zainteresowania się tematem, pogłębienie wiedzy we własnym zakresie.

UMIEJĘTNOŚCI:

Studenci będą umieli wskazać na czym polega komparatystyka prawnicza i antropologia prawa oraz w jaki sposób wiedza o współwystępowaniu systemów prawnych na danym terytorium może być pomocna w lepszym zrozumieniu obowiązującego prawa.

WARTOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Studenci będą potrafić samodzielnie planować badania nad systemami prawnymi, w szczególności zwrócą uwagę na konieczność uwzględniania - w analizie prawnej - zróżnicowania prawnego, właściwego dla styku różnych kultur prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie aktywność oraz omówienie jednego z tekstów, przekazanych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bielarczyk, Adam Bosiacki, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Dariusz Mańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.