Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia systemu prawnego współczesnej Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S072 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia systemu prawnego współczesnej Rosji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych
Punkty ECTS i inne: 1.60
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot „Wybrane zagadnienia systemu prawnego współczesnej Rosji”, pozwoli studentowi uzyskać:


WIEDZA

1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu współczesnego prawa rosyjskiego, a także elementów rosyjskiej filozofii politycznej, historii prawa i administracji.

2. Znajomość podstawowych regulacji prawnych współczesnej Rosji (po 1991 roku).

3. Znajomość podstawowych tendencji teoretycznoprawnych we współczesnym prawie rosyjskim i ich wpływu na podejmowane reformy w procesie transformacji i rozwoju prawa rosyjskiego.

4. Znajomość podstawowych uwarunkowań historycznych prawa rosyjskiego i jego instytucji na przestrzeni dziejów.


UMIEJĘTNOŚCI

5. Samodzielne poszukiwanie i korzystanie z materiałów (w tym

obcojęzycznych) poszerzających wiedzę wyniesioną z zajęć: aktów normatywnych (obecnie obowiązujących) i niektórych źródeł poznania prawa).

6. Dokonywanie wykładni rosyjskich tekstów prawnych w anglojęzycznym tłumaczeniu.

7. Umiejętność poruszania się w obrębie podstawowych zagadnień i instytucji współczesnego prawa rosyjskiego w zakresie gałęzi prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i prawa karnego.

8. Zrozumienie podstawowych zagadnień rosyjskiej myśli prawnej.


POSTAWY

9. Docenić umiejętność pracy w grupie (szczególnie w trakcie dyskusji na temat prawa w okresie transformacji, polityki, społeczeństwa, wartości).

12. Rozumieć i odnosić się do prezentowanych

koncepcji politycznych i ujęć prawa.

13. Dostrzec wielość postaci i poglądów, docenić różnorodność i

uzasadnienie różnorodnych – nawet sprzecznych – opinii.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe instytucje normatywne współczesnego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, mało znanego w Polsce.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Rosyjski system prawny w perspektywie historycznej. System polityczny i społeczny, szczególne zjawiska prawa rosyjskiego, źródła pisane i niepisane.

2. Model państwa przed reformą sądownictwa z 1864 r.: klasyczne instytucje prawne.

3. Rosyjski i radziecki system prawny na przykładzie konstytucji rosyjskich z lat 1905-1906, 1918, 1936, 1977, 1993 i ich znaczenie dla współczesnych regulacji prawnych Federacji Rosyjskiej.

4. Kryzys konstytucyjny 1905-1917 i 1993-1994. Współczesna konstytucja rosyjska z 12 grudnia 1993 r.

5. System prawny Federacji Rosyjskiej we współczesnej konstytucji i podstawowych regulacjach kodeksowych: kompetencje organów federalnych, przepisy prawa cywilnego, administracja federalna i regionalna.

6. Status prawny Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Euroazjatyckiej oraz ich związki z ustawodawstwem „federalnym”. Organy WNP i ich kompetencje prawne.

7. Władza ustawodawcza w obecnej Rosji: podstawowe instytucje prawa administracyjnego, centralne i regionalne organy sądowe, prokuratura, „najwyższe organy sądowe”: Trybunał Konstytucyjny, Najwyższy Sąd Arbitrażowy, Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej.

8. Podstawowe instytucje prawa cywilnego: Kodeks cywilny z lat 1995-2007 (części I- IV).

9. Podstawowe aspekty postępowania cywilnego: współczesny federalny kodeks postępowania cywilnego i niższe akty prawne (pozycja „regionów”).

10. Inne instytucje prawa cywilnego: elementy prawa handlowego, prawa podatkowego. Prawo rolne. Współczesne aspekty problematyki rolnej.

11. Elementy prawa karnego. Kodeks karny z 1993 r. I regionalne przepisy karne. Etapy i specyfika postępowania karnego (np. sędziowie przysięgli. Wybrane zagadnienia kodeksu karnego wykonawczego (np. praca poprawcza).

12. Aktualne reformy prawne Federacji Rosyjskiej; sytuacja prawna zagranicznych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Literatura:

Trudno dostępna w językach polskim i angielskim. Częściowo osiągalna w postaci źródeł internetowych. Podawana studentom na zajęciach (dla chętnych także w języku rosyjskim).

Efekty uczenia się:

Przedmiot „Wybrane zagadnienia systemu prawnego współczesnej Rosji”, pozwoli studentowi uzyskać:

WIEDZA

1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu współczesnego prawa rosyjskiego, a także elementów rosyjskiej filozofii politycznej, historii prawa i administracji.

2. Znajomość podstawowych regulacji prawnych współczesnej Rosji (po 1991 roku).

3. Znajomość podstawowych tendencji teoretycznoprawnych we współczesnym prawie rosyjskim i ich wpływu na podejmowane reformy w procesie transformacji i rozwoju prawa rosyjskiego.

4. Znajomość podstawowych uwarunkowań historycznych prawa rosyjskiego i jego instytucji na przestrzeni dziejów.

UMIEJĘTNOŚCI

5. Samodzielne poszukiwanie i korzystanie z materiałów (w tym

obcojęzycznych) poszerzających wiedzę wyniesioną z zajęć: aktów normatywnych (obecnie obowiązujących) i niektórych źródeł poznania prawa).

6. Dokonywanie wykładni rosyjskich tekstów prawnych w anglojęzycznym tłumaczeniu.

7. Umiejętność poruszania się w obrębie podstawowych zagadnień i instytucji współczesnego prawa rosyjskiego w zakresie gałęzi prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i prawa karnego.

8. Zrozumienie podstawowych zagadnień rosyjskiej myśli prawnej.

Metody i kryteria oceniania:

Punktem wyjścia jest analiza obowiązujących aktów normatywnych, w tym konstytucji Federacji Rosyjskiej, kodeksu cywilnego i karnego, niektórych ustaw szczegółowych (np. ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej i ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne na obszarze Rosji). Na tej podstawie prowadzona jest m. in. dyskusja według spisu tematów, wzbogacona (o ile to możliwe) o prezentacje multimedialne oraz – w ograniczonej formie – o prezentacje studenckie.

Zaliczenie – forma pisemna bądź ustna (ocena wiedzy: znajomości podstawowych instytucji i regulacji normatywnych, umiejętność wskazania założeń doktrynalnych podstawowych instytucji, które występują we współczesnym systemie prawnym Federacji Rosyjskiej).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bosiacki, Agnieszka Gutkowska
Prowadzący grup: Adam Bosiacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.