Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesna umowa o pracę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S077
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesna umowa o pracę
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Współczesna umowa o pracę jest najczęściej obszernym i rozbudowanym dokumentem, w którym strony starają się dokładnie i adekwatnie do swoich potrzeb i oczekiwań ukształtować wzajemne prawa i obowiązki. Przedmiot "Nowoczesna umowa o pracę" ma zaznajomić uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kształtowania treści nowoczesnej umowy o pracę i klauzul autonomicznych uzupełniających jej treść.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Współczesna umowa o pracę jest najczęściej obszernym i rozbudowanym dokumentem, w którym strony starają się dokładnie i adekwatnie do swoich potrzeb i oczekiwań ukształtować wzajemne prawa i obowiązki.

Celem zajęć zajęć jest kompleksowe i szczegółowe zaznajomienie uczestników z problematyką kształtowania treści nowoczesnej umowy o pracę. Zajęcia prowadzone w mieszanej formula wykładowo - warsztatowej mają wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności konieczne do przygotowywania nowoczesnych i zindywidualizowanych umów o pracę, dostosowanych do potrzeb stron stosunku pracy.

W rezultacie uczestnictwa w zajęciach student ma posiąść wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie kształtowania poszczególnych elementów treści umowy o prace, granic swobody, jaką strony dysponują w procesie kształtowania treści umowy o pracę, dodatkowych elementów umowy o pracę uwzględniających zindywidualizowane interesy stron umowy o pracę oraz klauzul autonomicznych uzupełniających treść umowy o pracę

Pełny opis:

Nowoczesna umowa o pracę (dr hab. Monika Latos – Miłkowska)

Ograniczenia w kształtowaniu treści umowy o pracę;

a) zasada uprzywilejowania pracowników

b) zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji

c) zasady współżycia społecznego

d) zwyczaj przyjęty w zakładzie pracy

Obligatoryjne elementy umowy o pracę:

a) Rodzaj pracy

b) Miejsce wykonywania pracy

c) Wynagrodzenie za pracę

d) Wymiar czasu pracy

e) pozostałe obligatoryjne elementy umowy o pracę

Delegowanie pracowników

a) delegowanie pracowników do krajów członkowskich UE

b) delegowanie pracowników do krajów spoza UE

Dodatkowe elementy umowy o pracę chroniące interes pracodawcy:

- klauzule dotyczące obowiązku zachowania poufności

- "dress kody" i inne postanowienia dotyczące zachowania pracownika w miejscu pracy

- obowiązki informowania o zamiarze podjęcia / podjęciu innej pracy

Dodatkowe elementy umowy o pracę chroniące interes pracownika:

- korzystniejsze ukształtowanie uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy

- bonusy

- dodatkowe świadczenia ze stosunku pracy: prawo do służbowego samochodu, komputera, mieszkania itp.

Zakres obowiązków i jego funkcje

Klauzule autonomiczne

- Umowy o zakazie konkurencji

- Umowy w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Kontrakty menedżerskie

Literatura:

A. Miętek: Swoboda umów i jej ograniczenia w kształtowaniu treści stosunku pracy, Warszawa 2019

D. Książek, Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę, Warszawa 2013

M. Gersdorf - Giaro, Zawarcie umowy o pracę, Warszawa 1985

S.W. Ciupa, Nowoczesna umowa o pracę

Efekty uczenia się:

- znajomość przepisów i orzecznictwa dotyczącego kształtowania treści umowy o pracę i klauzul autonomicznych uzupełniających umowy o pracę

- umiejętność formułowania postanowień umowy o pracę w sposób uwzględniający zindywidualizowane interesy stron umowy

- umiejętność sporządzania umów o zakazie konkurencji

- umiejętność sporządzania umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

- umiejętność sporządzania zakresów obowiązków

- umiejętność przygotowywania dokumentów w zakresie delegowania pracowników

- umiejętność sporządzenie kontraktu menedżerskiego.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności oraz przygotowanie projektu umowy o pracę według wskazanych założeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)