Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elastyczność warunków pracy i płacy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S078 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Elastyczność warunków pracy i płacy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem wykładu specjalizacyjnego jest nakreślenie ram prawnych, w ramach których możliwe jest elastyczne kształtowanie warunków pracy i płacy pracownika.

W tym kontekście przez elastyczność warunków pracy i płacy rozumie się łatwość dostosowania tych warunków do zmieniającej się sytuacji stron stosunku pracy w czasie trwania zatrudnienia.

Zajęcia mają na celu przedstawić praktyczne aspekty stosowania wybranych instytucji prawnych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zasadniczo dwie grupy zagadnień.

Pierwsza dotyczy elastyczności kształtowania czasu pracy pracownika. W tym zakresie celem analizy regulacji prawnych będzie identyfikacja tych instytucji prawnych, które umożliwiają dostosowanie czasu pracy pracownika do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania pracodawcy i zakładu pracy.

Druga grupa zagadnień dotyczy elastyczności kształtowania warunków wynagradzania pracownika.

Ocena regulacji prawnych będzie uwzględniać przede wszystkim perspektywę podmiotu zatrudniającego i występującą po jego stronie potrzebę dostosowania warunków zatrudniania do zmieniającej się sytuacji.

Zajęcia będą koncentrować się na analizie obowiązujących regulacji polskiego prawa pracy, z uwzględnieniem perspektywy prawa europejskiego, w szczególności jeżeli chodzi o zagadnienia z zakresu organizacji czasu pracy i prawa pracownika do odpoczynku.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

I. Elastyczność kształtowania czasu pracy pracownika

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.

2. Systemy i rozkłady czasu pracy; ich ustalenie i zmiana.

3. Konstrukcja przeciętnych norm czasu pracy.

4. Równoważny czas pracy.

5. Długość okresu rozliczeniowego.

6. Ustalanie i zmiana harmonogramu czasu pracy pracownika.

7. Zadaniowy czas pracy.

8. Ruchomy czas pracy.

9. Praca zmianowa.

10. Obowiązek zapewnienia pracownikowi minimalnych okresów nieprzerwanego odpoczynku.

11. Praca ponadwymiarowa (z uwzględnieniem sytuacji pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy).

12. Rekompensata pracy ponadwymiarowej.

13. Dyżur pracowniczy i rekompensata czasu dyżurowania.

14. Praca w niedzielę i święta i jej rekompensata.

II. Elastyczność wynagrodzenia za pracę

1. Struktura wynagrodzenia za pracę pracownika.

a) Wynagrodzenie zasadnicze.

b) Inne składniki wynagrodzenia.

2. Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia pracownika.

3. Sposoby kształtowania warunków wynagradzania pracownika przez pracodawcę.

Literatura:

Wykładowca przekaże materiały podczas zajęć (artykuły, orzeczenia, raporty).

Efekty uczenia się:

Student zdobędzie wiedzę o :

- instytucjach prawnych umożliwiających dostosowywanie czasu pracy pracownika do aktualnych potrzeb pracodawcy;

- metodach kształtowania warunków wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem interesu pracodawcy, w tym kryteriach ustalania wysokości wynagrodzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stanowi średnią ocen za:

i) aktywny udział w zajęciach

ii) przygotowanie do zajęć (zapoznanie się i opracowanie materiałów, zadań przekazanych przez prowadzącego)

iii) pracę zaliczeniową (tematyka i forma pracy na zaliczenie zostanie podana przez prowadzącego podczas zajęć).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.