Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka spójności i jej finansowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S093 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityka spójności i jej finansowanie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Publiczna gospodarka finansowa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną znajomość porządku prawnego Unii Europejskiej. Ze względu na częste odwoływania do krajowego prawa finansowego wskazana jest podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są różnym aspektom zarządzania projektami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Tematycznie podzielone są na dwie podstawowe dziedziny: (1) podstawowe zasady polityki spójności UE - wprowadzenie do regulacji polityki spójności w prawie unijnym oraz w prawie krajowym; (2) wybrane zagadnienia zarządzania projektami, w tym przedstawienie podstawowych dokumentów i narzędzi wykorzystywanych na poszczególnych etapach cyklu życia projektu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami: pojęcie projektu, metodyki zarządzania projektami, definicja projektu w prawie unijnym.

2. Geneza i ewolucja polityki spójności; jej podstawy traktatowe; źródła prawa unijnego w zakresie polityki spójności.

3. Strategiczne podstawy realizacji polityki spójności: strategia Europa 2020 oraz krajowe dokumenty strategiczne.

4. Zasady ogólne prowadzenia polityki spójności; programowanie polityki spójności: struktura dokumentów programowych określonych prawem unijnym oraz szczegółowych opisów osi priorytetowych.

5. Pojęcie systemu realizacji programu operacyjnego; elementy systemu realizacji, z uwzględnieniem roli źródeł prawa oraz wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju.

6. Struktura systemu instytucjonalnego wdrażania polityki spójności; funkcje poszczególnych instytucji.

7. Procedury rządzące wyborem projektów do finansowania; znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych.

8. Cykl życia projektu finansowanego ze środków UE; matryca logiczna projektu.

9. Ewaluacja projektu ex ante; wniosek o finansowanie a załączniki do wniosku; struktura i poszczególne elementy studium wykonalności.

10. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu; prognozowanie przepływów pieniężnych; zasady rządzące obliczaniem podstawowych wskaźników (NPV, IRR, ENPV, EIRR).

11. Umowa o dofinansowanie - analiza postanownień powszechnie wykorzystywanych we wzorcach umów.

12. Zasady kwalifikowalności wydatków/kosztów; finansowe rozliczanie projetków.

Literatura:

podawana przez prowadzącego na kolejnych zajęciach, obejmująca przede wszystkim publikacje Komisji Europejskiej, poszczególnych instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności oraz orzecznictwo sądów

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozumie prawne i gospodarcze uwarunkowania polityki spójności;

2. rozpoznaje powiązania między dokumentami strategicznego programowania w UE i w Polsce;

3. zna treść zasad rządzących polityką spójności, hierarchię dokumentów programowych oraz rozumie poszczególne elementy treściowe tych dokumentów;

4. zna strukturę instytucjonalnego systemu wdrażania polityki spójności w Polsce, zna i rozumie funkcje poszczególnych instytucji;

5. potrafi charakteryzować poszczególne etapy wyboru projektów do finansowania;

6. wie, na czy polega analiza finansowa i ekonomiczna, potrafi policzyć podstawowe wskaźniki;

7. potrafi interpretować postanowienia umowy o dofinansowanie w kontekście prawa regulującego realizacją polityki spójności oraz ogólnego prawa umów;

8. ocenia kwalifikowalność poszczególnych wydatków; potrafi zastosować uproszczone zasady rozliczania.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny sprawdzający stopień opanowania omówionego materiału

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.