Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcja pytań prejudycjalnych w procesie stosowania prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S119 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Funkcja pytań prejudycjalnych w procesie stosowania prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia będą miały charakter praktyczny.Studenci zapoznają się z istotą pytań prejudycjalnych , podstawą prawną wynikającą z TFUE oraz TUE i skutkami w prawie polskim.W tym celu przedstawiona zostanie procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości, sądy uprawnione do występowania z pytaniami oraz skutki pytań dla rozstrzygnięcia danej sprawy na poziomie krajowym .Przedstawione zostanie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.Zaprezentowane zostaną zalecenia Trybunału Sprawiedliwości UE dla sądów krajowych.Przedstawiona zostanie dynamika pytań prejudycjalnych w Polsce na tle państw UE .Szczególne znaczenie mają pytania prejudycjalne w związku z ochroną praworządności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pytania prejudycjalne są ważnym instrumentem właściwej interpretacji prawa UE stosowanego przez podmioty krajowe.Pytania wynikają z trudności interpretacyjnych prawa UE i ich rola dotyczy nadania jednolitości stosowania prawa przez sądy UE.,Konieczne jest zatem pokazanie sądów krajowych jako części systemu sądów europejskich.Zaprezentowane zostaną problemy dotyczące skutków orzeczeń wstępnych dla porządku krajowego.Szczególne znaczenie będzie miała analiza pytań sądów rejonowych oraz SN w kwestii ochrony niezawisłości sędziów i niezależności sądów

Pełny opis:

Stosowanie pytań prejudycjalnych związane jest z interpretacją prawa krajowego na tle prawa UE oraz uznaniem pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym. Celem pytań jest jednolite stosowanie prawa oraz zapewnienie jednolitej wykładni przepisów prawa UE. Dzięki pytaniom prejudycjalnym sądy krajowe stają się aktywnym uczestnikiem tworzenia wykładni prawa unijnego, a orzeczenia Trybunału pozwalają na rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu głównym przed sądem krajowym. Pytania mogą zadawać wszystkie sądy, natomiast sądy najwyższe mają obowiązek kierowania pytania w przypadku sporu co do istoty prawa. Zadanie pytania jest wręcz obowiązkiem sądu i nie może się łączyć z jakąkolwiek odpowiedzialnością na poziomie krajowym. Studenci zostaną zapoznani z podstawą prawną pytań prejudycjalnych, podmiotami prawnymi kierującymi pytania do TSUE, związkami między pytaniem, a postępowaniem krajowym, jak również konsekwencjami dla podmiotów indywidualnych i państw członkowskich orzeczenia TSUE. Szczególne znaczenie będzie miała działalność TSUE związana z ochroną praworządności w państwach członkowskich i możliwość zastosowania szybkiego trybu rozstrzygnięcia. Studenci zostaną zapoznani ze stanowiskiem TSUE w sprawach polskich oraz konsekwencjami orzeczeń Trybunału dla systemu prawa krajowego.

Literatura:

monografia pt Skutki orzeczenia wstępnego ETS- autor Patrycja Dąbrowska,

Zalecenia Trybunału Sprawiedliwości UE dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 2018/C 257/01

Efekty uczenia się:

studenci poznają praktykę zadawania pytań przez sądy, oraz konsekwencje prawne dla podmiotów indywidualnych ,państwa członkowskich w związku z zapadłym orzeczenie wstępnym czyli prejudycjalnym.

Efektem kształcenie będzie poznania prawa w działaniu

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach ,napisanie eseju lub referat na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie przewidujnie praktyk ,ale w ramach wykładu spotkanie z sędzią

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.