Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo w dobie globalizacji i wyzwań współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S122
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwo w dobie globalizacji i wyzwań współczesności
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nauka o państwie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Założenia (opisowo):

Prowadzony od roku 2001 wykład pozwala zapoznać się studentom z różnymi zagadnieniami i teoriami dotyczącymi funkcjonowania władz publicznych współcześnie oraz z instytucjami i zjawiskami stanowiącymi "otoczenie" państw współczesnych. Stanowić ma rozwinięcie tematyki poruszanej na wykładzie Nauka o państwie i pozwolić na użycie uzyskanego w trakcie tego wykładu instrumentarium do poznania podstawowych problemów państwa współczesnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opis zagadnień - patrz poniżej.

Pełny opis:

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Czy multikulturowe społeczeństwa są w stanie zaakceptować jednolite wartości konstytucyjne? Czy czeka nas zderzenie kultur i cywilizacji? A jeśli tak, to jakich? Państwo między wizją stróża nocnego a organizacji totalnej, czyli czy może nastąpić koniec historii? Czy liberalna demokracja osiągnęła ostateczne zwycięstwo? Państwo i społeczeństwo obywatelskie: mit czy rzeczywistość? Partycypacja obywateli w państwie, czyli czy demos i kratos mogą się rozstać? Dlaczego ludzie (nie) chcą głosować? Czy trzeba ich do tego przymuszać i edukować? Jak współcześnie legitymizować władzę publiczną? Własność jako podstawa władzy? Jak utrzymać państwo, czyli dlaczego rosną podatki? Korupcja: determinizm czy porozumienie ponad podziałami? Biurokracja, czyli czy rak musi rosnąć? Jaka powinna być administracja współczesnego państwa? Co to jest public governance i jak to zrealizować? Zasada pomocniczości; gdzie jest złoty środek między centralizacją a decentralizacją? Państwo informatyczne, czyli nowe środki kontroli czy upragniona wolność komunikacji? Państwo-kultura-postmodernizm: wzajemne oddziaływanie. Między prawem ziemi, prawem krwi a prawem wyboru, czyli czy państwo musi być organizacją przymusową? Vox populi - vox Dei, czyli jakie są zasadnicze problemy tworzenia, przestrzegania i stowania prawa w państwie współczesnym? Wyzwania globalizacji, czyli czy trzeba przemyśleć na nowo ideę suwerenności państwowej? Kto jest suwerenem? Sądownictwo: w imieniu własnym, czy Rzeczypospolitej? Dlaczego zielononóżke kuropatwianą nazwano "kurą polską", czyli czy nadal można wyodrębnić cechy narodowe? Jakie może być państwo przyszłości wskutek postępu technicznego i zmian cywilizacyjnych? Czy nastąpi prywatyzacja państwa? Czy państwo przetrwa?

Literatura:

NIeobowiązkowa - podawna dla zainteresowanych w trakcie wykładu w odniesieniu do poszczególnych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)