Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój i prawo Państwa Polskiego w XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S123
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój i prawo Państwa Polskiego w XX wieku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nauka o państwie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie organizacji i funkcjonowania ustroju państwowego oraz prawa w państwie polskim w XX wieku.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują dzieje państwa polskiego w XX wieku. Dotyczą zatem okresu II Rzeczypospolitej oraz okresu po drugiej wojnie światowej, czyli tzw. Polski Ludowej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W szczególności zakres ich obejmuje prawo państwowe (konstytucyjne), obowiązujące ówcześnie systemy prawa, wymiar sprawiedliwości oraz administrację.

Pełny opis:

1. Powstanie państwa polskiego; okres przejściowy 1916-1918;

2. Okres do uchwalenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.; uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (tzw. Mała Konstytucja); Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. nr 73, poz. 497);

3. Konstytucje okresu II Rzeczypospolitej; ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 44, poz. 267); ustawa Przechodnia do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej (Dz. U. nr 44, poz. 268); ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (tzw. nowela sierpniowa), (Dz. U. nr 78, poz. 442); ustawa z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. nr 59, poz. 415); Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. nr 30, poz. 227); ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. nr 56, poz. 403); okólnik prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1936 r. (Monitor Polski z dnia 16 lipca 1936 r. nr 163);

4. Prawo wyborcze w okresie II Rzeczypospolitej;

3. Administracja II Rzeczypospolitej; administracja centralna; ogólna; funkcje administracji ogólnej; administracja specjalna; postępowanie administracyjne; sądownictwo administracyjne (Najwyższy Trybunał Administracyjny); samorząd terytorialny oraz specjalny (zawodowy, gospodarczy);

4. Wymiar sprawiedliwości [zasady sądownictwa; sądy: powszechne (grodzkie, okręgowe, apelacyjne, Sąd Najwyższy), szczególne (wojskowe, pracy, wyznaniowe; Trybunał Stanu, Trybunał Kompetencyjny, Najwyższy Trybunał Administracyjny); prokuratura; Prokuratoria Generalna; adwokatura; notariat)];

5. Kodyfikacja i unifikacja prawa; źródła prawa cywilnego i karnego; działalność i organizacja Komisji Kodyfikacyjnej;

6. Okres drugiej wojny światowej. Państwo podziemne i obóz komunistyczny; Państwo polskie na emigracji;

7. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r. (załącznik do: Dz. U. z 1944 r. Nr 1);

8. Radykalne reformy gospodarczo-społeczne 1944-1952 (reforma rolna; nacjonalizacja przemysłu; przejęcie przez państwo lasów); dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 17); dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 82); ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17); dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87); dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U. Nr 45, poz. 332); ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87);

9. Prawo państwowe w latach 1944-1947; Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71);

10. Sejm Ustawodawczy (1947-1952);

11. Konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. i jej nowelizacje. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232); ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 11, poz. 83)

12. Prawo wyborcze w państwie polskim po 1944 r.;

13. Praktyka ustrojowa (1952-1989) oraz ustrój państwa po 1989 r.; dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154); Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426);

14. Administracja i system rad narodowych; ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130);

15. Wymiar sprawiedliwości (organy ochrony prawnej); obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 6, poz. 40); ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym (Dz. U. Nr 34, poz.183); ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8); ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84); ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241); ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98); ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137); ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. Nr 21, poz. 123);

15. Unifikacja i kodyfikacja prawa w latach 1944-1990.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001

• Burda A., Konstytucja Marcowa, Lublin 1983

• Burda A., Polskie Prawo Państwowe, Warszawa 1965; Warszawa 1978

• Duraczyński E., Polska 1939-1945 Dzieje Polityczne, Warszawa 1999

• Duraczyński E., Rząd Polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja. Personalia. Polityka, Warszawa 1993

• Działocha K., Trzciński J., Zagadnienie obowiązywania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej 1944 –1952, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977

• Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

• Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919 – 1939, Wrocław 2000

• Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000

• Komarnicki W., Polskie Prawo Polityczne (Geneza i System), Warszawa 2008 (reprint; Warszawa 1922)

• Komarnicki W., Ustrój Państwowy Polski Współczesnej. Geneza i System, Wilno 1937

• Kersten K., Narodziny systemu władzy Polska 1943-1948, Paryż 1986, Poznań 1990

• Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 – 1947 – 1992, pod red. R. Jastrzębski, M. Zubik, Warszawa 2014

• Lityński A., Historia Prawa Polski Ludowej, Warszawa 2005

• Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999

Literatura uzupełniająca:

• Barcikowski W., W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919-1956, Katowice 1988

• Bereza A., Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012

• Błażyński Z., Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Londyn 1986

• Burda A., Klimowiecki R., Prawo państwowe, Warszawa 1958

• Chajn L., Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964

• Chyliński J., Bolesław Bierut. Wspomnienia syna, Warszawa 1999

• Ciepielewski J., Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929 – 1935, Warszawa 1968

• Czubiński A., Polska i Polacy po II wojnie światowej 1945-1989, Poznań 1998,

• Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878 – 1984, pod red. N. Kołomejczyka, B. Syzdka, Warszawa 1986

• Dominiczak H., Halaba R., Walichnowski T., Z dziejów politycznych Polski 1944 – 1984, Warszawa 1984

• Duraczyński E., Turkowski R., O Polsce na uchodźctwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939 – 1945, Warszawa 1997

• Dziesięciolecie Prawa Polski Ludowej 1944 – 1954. Zbiór studiów, pod red. L. Kurowskiego, Warszawa 1955

• Dzięciołowski S., Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2004

• Fiedorczyk P., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945 – 1954. Studium historycznoprawne, Białystok 2002

• Friszke A., Polska, losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Bibliografia

• Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945 – 1980, Londyn 1994

• Garlicki A., Bolesław Bierut, Warszawa 1994

• Garlicki L., Resich Z., Rybicki M., Włodyka S., Sąd Najwyższy w PRL, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983

• Gdulewicz E., Konstytucja Kwietniowa z 1935 r. Mity i Rzeczywistość, Warszawa 1985

• Gołębiowski J. W., Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965

• Gomułka W., Pamiętniki, t. II, red. naukowa A. Werblan, Warszawa 1994

• Gomułka W., Z kart naszej historii, Warszawa 1968

• Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944), Warszawa 2006

• Gospodarka Polski Ludowej 1944 – 1955, pod red. J. Kalińskiego i Z. Landaua, Warszawa 1974.

• Góra W., Halaba R., O utworzenie i utrwalenie władzy ludowej 1944-1948, Warszawa 1966

• Góra W., Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin 1986

• Góra W., Powstanie władzy ludowej w Polsce, Warszawa 1972

• Góra W., Refleksje nad Historią Polski Ludowej, Lublin 1979

• Góra W., Reforma rolna PKWN, Warszawa 1969

• Góra W., Trudny Start. Z dziejów Polski Ludowej 1944 – 1947, Warszawa 1985

• Górski G., Ustrój polskiego państwa podziemnego 1939 – 1944. Studium historyczno – prawne, Lublin 1995

• Górski M., Problematyka własności nieruchomości warszawskich w okresie PRL i przemian ustrojowych, Toruń 2006

• Grabski S., Pamiętniki, t. II, Warszawa 1989

• Grünberg K., Historia Polski na tle historii powszechnej 1939 – 1945, Warszawa 1976

• Grzybowski K., Polskie Prawo Polityczne, Kraków 1947

• Grzybowski K., Ustrój Polityczny Polski Współczesnej 1944-1948, Kraków 1948

• Guz E., Londyński Rodowód PRL. Od Mikołajczyka do Bieruta, Warszawa 2014

• Gwiazdomorski J., Polskie prawo małżeńskie, Kraków 1946

• Hemmerling Z., Nadolski M., Opozycja antykomunistyczna w Polsce 1944 – 1956. Wybór dokumentów, Warszawa 1990

• Herman A., Od PKWN do własności. Restytucja mienia przejętego dekretem reformy rolnej, Warszawa 2010

• Hetko A., Dekret Warszawski – postępujące wywłaszczenie nieruchomości, Warszawa 2008

• Hetko A., Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012

• Historia Państwa i Prawa Polski 1918-1939, część I, pod red. F. Ryszki, pod ogólną red. J. Bardacha, Warszawa 1962

• Jaczyński S., Zygmunt Berling. Między sławą a potępieniem, Warszawa 1993

• Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo Konstytucyjne, Warszawa 1980

• Jastrzębski R., Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – Działalność – Współczesność, Warszawa 2014

• Jastrzębski R., Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno – prawnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

• Karpiński Z., Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917, Warszawa 1968

• Kersten K., Historia Polityczna Polski 1944-1956, Warszawa 1986

• Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993

• Kersten K., Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII-31 XII 1944, Lublin 1965

• Kersten K., Repatriacja ludności po II wojnie światowe (Studium historyczne), Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974

• Klajnerman I., Nowy ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1947

• Kładoczny P., Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944 – 1956). Prawna analiza kategorii przestępstw przeciwko państwu, Warszawa 2004

• Kociubiński P. T., Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji, Warszawa 2013

• Kołomejczyk N., Malinowski M., Polska Partia Robotnicza 1942 – 1948, Warszawa 1986

• Kołomejczyk N., Syzdek B., Polska w latach 1944 – 1949. Zarys Historii Politycznej, Warszawa 1971

• Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 7.XII. 1945 – 7. XII.1946, Warszawa 1947

• Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945 – 1954. Wybór dokumentów. Wstęp i opracowanie: D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995

• Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, praca zbiorowa pod red. M. Kallasa, Warszawa 1990

• Korboński S., Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa, 2008

• Korzycki A., Ciężkie lata. Wspomnienia, Warszawa 1978, Warszawa 1987

• Kozłowski Cz., Historia polskiego ruchu robotniczego. Wybrane problemy, Warszawa 1972

• Kozłowski Cz., Namiestnik Stalina, Warszawa 1993

• Kozłowski Cz., Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa, 1980

• Krajowa Rada Narodowa i Sejmy Polski Ludowej 1944-1967. Bibliografia, Warszawa 1969

• Krajowa Rada Narodowa, pod red. A. Burdy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976

• Kulka G., Komisje prawno – ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939 – 1991, Warszawa 2009

• Kumaniecki K. W., Nowa Konstytucja Polska, Kraków 1935

• Landau Z., Polityka finansowa PKWN (lipiec – grudzień 1944), Warszawa 1965

• Leoński Z., System Organizacji i Funkcjonowania Terenowych Organów Przedstawicielskich i Organów Administracji Państwowej PRL, Warszawa – Poznań 1989

• Lernell L., Własność społeczna, jako przedmiot ochrony prawa karnego, Warszawa 1959

• Lewandowki Cz., Koncepcja jedności narodowej i frontu narodowego w myśli politycznej komunistów polskich w okresie II wojny światowej, Wrocław 1979

• Lipiński P., Bolesław Niejasny, Warszawa 2001

• Lipiński P., Towarzysze Niejasnego, Warszawa 2003

• Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR 1944 – 1970, wybór i opracowanie J. Stępień, Warszawa 1994

• Machcewicz P., Władysław Gomułka, Warszawa 1995

• Machnikowska A., Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium Historycznoprawne, Gdańsk 2010

• Machnikowska A., Wymiar Sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950, Gdańsk 2008

• Madajczyk Cz., Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939 – 1944. Programy – taktyka, Warszawa 1961

• Materniak-Pawłowska M., Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003

• Materski W., Dyplomacja Polski „lubelskiej” lipiec 1944 – marzec 1947, Warszawa 2007

• Michniewicz-Wanik K., Mienie zabużańskie. Prawne podstawy realizacji roszczeń, Wrocław 2008

• Murzynowski A., Rezler J., Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944 – 1970. Ustawodawstwo, organizacja i działalność, Warszawa 1972

• Mycielski A., Polskie prawo polityczne (Konstytucja z 17.III.1921 r.), Kraków 1947

• Mycielski A., Polskie prawo polityczne (na drodze ku nowej konstytucji), II, Kraków 1948

• Namitkiewicz J., Rakower A., Ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych. Komentarz, Łódź 1945

• Nowy model władzy lokalnej w PRL, pod red. A. Patrzałka, Wrocław 1984

• Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 1944-1947, Wybór, wstęp i opracowanie R. Turkowski, Warszawa 1997

• Osajda K., Nacjonalizacja i reprywatyzacja, Warszawa 2009

• Osóbka-Morawski E., Dziennik Polityczny 1943 – 1948, Gdańsk 1981

• Osóbka-Morawski E., Odrodzona Polska w Nowej Europie (z przemówień), Lublin 1944

• Osóbka-Morawski E., Odrodzona Polska w nowej Europie, Paryż 1945

• Paczkowski A., Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939, Warszawa 1983

• Partykularyzm a unifikacja prawa w Polsce (XV-XX), red. T. Maciejewski, Gdańsk 1994

• Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku. Tekst. Komentarz, Lwów – Warszawa 1935

• Pawłowicz J., Z dziejów konspiracyjnej KRN 1943 – 1944, Warszawa 1961

• Peretiatkowicz A., Kodeks Polityczny. Konstytucja Lutowa i ważniejsze ustawy polityczne uzupełnione statutem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Poznań 1947

• Pessel R., Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalizacyjnych, Warszawa 2003

• Pietrzak M., Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919-1926, Warszawa 1969

• Polska Ludowa 1944-1950. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974

• Polska Ludowa. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13 – 15 września 1963. Referaty i dyskusja, Warszawa 1964

• Polska Ludowa. Materiały i Studia, Warszawa 1964, t. 3

• Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945, pod red. K. Kaczmarskiego, M. Krzysztofińskiego, Rzeszów 2013

• Polski Ruch Robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1964

• Polskie państwo podziemne wobec komunistów polskich (1939 – 1945). Wypisy prasy konspiracyjnej, Wyboru dokonał i opracował K. Sacewicz, Olsztyn 2005

• Potasznik W., Utracone majątki. Zwrot i odszkodowania, Warszawa 2005

• Prawo Polskie. Próba syntezy, pod red. T. Guza, J. Głuchowskiego, M. R. Pałubskiej, Warszawa 2009

• Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce – Zielińskiej, Warszawa 2000

• Problemy frontu narodowego w europejskich państwach socjalistycznych. Referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 20 – 22 stycznia 1972 r., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973

• Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944 – 1945. Dokumenty z dziejów PRL, z. 2, oprac. A. Kochański, Warszawa 1992

• Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944 – 1947, wybór, wstęp i opracowanie J. Kochanowski, Warszawa 1995

• Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR 1945 – 1946. Dokumenty z dziejów PRL, oprac. A. Kochański, Warszawa 2001

• Protokół pierwszego plenarnego posiedzenia Krajowej Rady Narodowej Warszawa 31XII1943R./1I1944R., Warszawa 1947

• Przebudowa ustroju rolnego PRL w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Referat opracowany przez sędziego SN Józefa Majorowicza przy konsultacji prof. UW Henryka Świątkowskiego, Warszawa 1966

• Przekształcenia własnościowe w Polsce (Determinanty prawne), pod. red. S. Prutisa, Białystok 1996

• Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 – 1956, pod red. W. Kuleszy, A. Rzeplińskiego, Warszawa 2001

• Przygoński A., Z zagadnień strategii frontu narodowego PPR, 1942 – 1945, Warszawa 1976

• Publicystyka konspiracyjna PPR 1942-1945. Wybór artykułów, t. III, Warszawa 1967

• Rechowicz H., Bolesław Bierut 1892-1956, Warszawa – Kraków 1974

• Reforma rolna. Przejęcie lasów na własność skarbu państwa, Łódź 1945

• Reformy agrarne w socjalistycznych państwach Europy (1944 – 1948). Zbiór dokumentów i materiałów, pod red. W. Góry, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987

• Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo – realizacja – skutki – problemy reprywatyzacyjne, red. naukowa E. Borkowska – Bagieńska, W. Szafrański, Poznań 2008

• Rostocki W., Stosowanie Konstytucji Kwietniowej w okresie Drugiej Wojny Światowej 1939-1945, Lublin 1988

• Rozmaryn S., Polskie Prawo Państwowe, Warszawa 1951

• Rybicki M., Ławnicy Ludowi w Sądach PRL, Warszawa 1968

• Rybicki Z., Działalność i organizacja rad narodowych w PRL, Warszawa 1965

• Ryszka F., Sprawa Polska i Sprawy Polaków. Szkice z lat 1944-1946, Warszawa 1966

• Rzepliński A., Sądownictwo w Polsce Ludowej. Między dyspozycyjnością a niezawisłością, Warszawa 1989

• Słabek H., Dzieje polskiej reformy rolnej 1944 – 48, Warszawa 1972

• Służewski J., Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, Warszawa 1987

• Sobór-Świderska A., Jakub Berman. Biografia Komunisty, Warszawa 2009

• Stanisław Mikołajczyk w Stronnictwie i Parlamencie (1945-1947), Szreniawa 1992

• Stankiewicz E., Polskie prawodawstwo leśne, Warszawa 1951

• Stankiewicz E., Polskie prawodawstwo leśne, Warszawa 1971

• Stawarska-Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2006

• Stembrowicz J., Rada Państwa w systemie organów PRL, Warszawa 1968

• Stryjski K. J., Czas przeszły niedoskonały, Łódź 1986

• Strzelecki M., Działalność opozycji parlamentarnej w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym (VII 1945-X 1947 r.), Toruń 1996

• Surowiec J., Spór o koncepcję ustroju państwowego Polski w okresie Krajowej Rady Narodowej (1944-1946), Wrocław 1982

• Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997

• Szumiło M., Roman Zambrowski 1909 – 1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014

• Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków – Wrocław 2005

• Torańska T., Oni, Londyn 1985

• Torańska T., Oni, Warszawa 2004

• Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945 – 1949, Warszawa 1992

• Turlejska M., Spór o Polskę, Warszawa 1981

• Turlejska M., Te pokolenia żałobami czarne...Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944 – 1954, Londyn 1989

• Ura Cz., Samorząd terytorialny w Polsce Ludowej, 1944-1950. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 1972

• W czterdziestą rocznicę powołania KRN. Materiały i dokumenty, Warszawa 1984

• Ważniewski W., Bolesław Bierut. Współczesne Życiorysy Polaków, Warszawa 1979

• Ważniewski W., Polityczne i społeczne problemy rozwoju Polski Ludowej 1944 – 1985, Warszawa 1989

• Wiącek M., Znaczenie stosowania Konstytucji Marcowej w Polsce Ludowej dla orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP, Warszawa 2012

• Wieczorek M., Armia Ludowa 1944 – 1945, Warszawa 1984

• Wieczorkiewicz P. P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Poznań 2014

• Wieczorkiewicz P.P., Łańcuch Historii. Studia i publicystyka, Łomianki 2012

• Wieniediktow A.W., Państwowa własność socjalistyczna, Warszawa 1952

• Wojdyło W., Stanisław Grabski (1871 – 1949). Bibliografia polityczna, Toruń 2004

• Wrona J., System partyjny w Polsce 1944 – 1950. Miejsce – funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995

• Wybrane problemy prawa konstytucyjnego, Lublin 1985

• XXV lat wymiaru sprawiedliwości PRL, Warszawa 1969

• Z dziejów Polski Ludowej, pod red. W. Góry, J. Gołębiowskiego, Warszawa 1966

• Zakrzewska J., Gwiżdż A., Wybór źródeł do nauki polskiego prawa państwowego, Warszawa 1967

• Zamkowski W., Jedność i podział władzy w Polsce Ludowej, Warszawa – Wrocław 1961

• Zoll F., Międzynarodowe i Międzydzielnicowe Prawo Prywatne w zarysie, Kraków 1945

• Zwierzchowski E., Polityczny proces kształtowania się ustroju Polski Ludowej 1944 – 1952, Warszawa 1981

• Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1939-945, t. IV część 2, Wybór tekstów źródłowych: A. Koseski, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2000

• Źródła z dziejów Polski w XIX i XX wieku. Lata 1945-1956, t. V, red. A. Koseska, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 2003

• Żenczykowski T., Dwa komitety 1920, 1944, Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic Historyczny, Łomianki 2009

• Żenczykowski T., Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza:

1. zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu polskiego prawa publicznego oraz prawa prywatnego;

2. znajomość podstawowych źródeł polskiego prawa publicznego i prywatnego w XX wieku;

3. zrozumienie genezy i ewolucji podstawowych instytucji prawa publicznego i prywatnego;

Umiejętność:

1. wyjaśnienie genezy i celu konkretnych rozwiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych;

2. dokonywanie analizy podstawowych źródeł polskiego prawa publicznego i prywatnego w XX wieku;

3. umiejętność powiązania XX w. oraz współczesnych regulacji publicznoprawnych i prywatnoprawnych;

Postawy

1. postrzeganie zależności między sytuacją społeczno – polityczno – gospodarczą a instytucjami prawa publicznego i prywatnego;

2. krytyczne odnoszenie się do konkretnych rozwiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych;

3. zrozumienie ewolucji instytucji oraz pojęć publicznoprawnych i prywatnoprawnych w XX wieku na ziemiach polskich.

Metody i kryteria oceniania:

Omówienie problematyki z zakresu ustroju i prawa polskiego w XX wieku, zgodnie z zamieszczonym spisem tematów. Omówienie tematów wzbogacone jest dyskusją oraz analizą wybranych regulacji prawnych, w tym instytucji prawnych. Ponadto praca samodzielna studentów polegająca na przygotowaniu się do zajęć, w tym również w postaci indywidualnych wystąpień na zajęciach.

Podstawą zaliczenia zajęć jest: lista obecność oraz aktywność na zajęciach, w tym zaliczenie ustnego kolokwium na podstawie lektury.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)