Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Status prawny partii politycznych w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S124-V
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Status prawny partii politycznych w Polsce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Nauka o państwie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem prowadzonych od 1997 roku zajęć jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących stronnictw politycznych w III R.P., także na tle historycznym, jak również politycznej genezy tych regulacji i ich konsekwencji w wymiarze funkcjonującego w Polsce sytemu partyjnego.

Pełny opis:

Tematyka:

1. Prawne a politologiczne definicje terminu "partia polityczna". Historyczne i ustrojowe warunki powstawania partii politycznych. Początki partii politycznych na świecie i w Polsce.

2. Od jurydyzacji do instytucjonalizacji partii politycznych. Główne determinanty procesu. Partie w państwach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych.

3. Regulacje prawne dotyczące partii w II Rzeczypospolitej. Prawne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania partii w pierwszych latach powojennych.

4. Partie w PRL.

5. Prawne ramy pluralizmu politycznego po roku 1989. Ordynacje wyborcze z 1989 r., zmiany konstytucyjne.

6. Partie czy komitety? Pierwsza ustawa o partiach politycznych. Zagadnienie osobowości prawnej partii politycznych.

7. Problem stopnia ingerencji państwa w sprawy stronnictw politycznych na podstawie kolejnych ustaw o partiach politycznych.

8. Partie a prawo wyborcze.

9. Nowa ustawa - Kodeks wyborczy. Omówienie.

10. Regulacje prawne dotyczące partii politycznych a ich wewnętrzna struktura i organizacja.

11. Finanse i finansowanie partii politycznych.

12. Kontrola państwa nad partiami. Delegalizacja partii.

13. Partie a ustawodawstwo dotyczące samorządu terytorialnego.

14. Ku „internacjonalizacji” statusu prawnego partii politycznych ?

15. Czy partie polityczne są nam potrzebne?

Literatura:

Wybrana krajowa literatura przydatna do wykładu (nieobowiązkowa):

1. Jan Majchrowski, "Partie i prawo w Trzeciej Rzeczypospolitej. Studia i szkice" (książka złożona do Wydawnictwa. Powinna ukazać się drukiem w chwli rozpoczęcia zajęć akademickich w roku akad. 2020/21)

2. „Ustawa o partiach politycznych. Komentarz”, red. Mirosław Granat, Warszawa 2003

3. „Kodeks wyborczy. Wstępna ocena”, red. Krzysztof Skotnicki”, Warszawa 2011

4. Andrzej Gorgol, „Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim”, Lublin 2011

Efekty uczenia się:

Zależne od Studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawiedliwe.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane żadne. Jednak kilku absolwentów tego wykładu jest obecnie znanymi działaczami partyjnymi i posłami. I w ten sposób praktykują to, czego się nauczyli. Nie zawsze zresztą po myśli wykładowcy...

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)