Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Własność i najem lokali mieszkalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S126-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Własność i najem lokali mieszkalnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi są znane podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest analiza regulacji prawnych w zakresie problematyki tzw. prawa mieszkaniowego prywatnego, z wyłączeniem odrębnie omawianego spółdzielczego prawa mieszkaniowego. Zostaną omówione w szczególności dwie podstawowe instytucje prawa mieszkaniowego, mianowicie własność lokalu i najem lokalu. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa mieszkaniowego, prawo mieszkaniowe prywatne i publiczne, źródła prawa.

2. Samodzielny lokal jako nieruchomość, definicja lokalu i pomieszczenia przynależnego.

3. Odrębna własność lokalu i prawa z nią związane, pojęcie nieruchomości wspólnej, udziały w nieruchomości wspólnej.

4. Wspólnota mieszkaniowa - pojęcie i charakter prawny, wspólnota jako jednostka organizacyjna, powstanie i ustanie wspólnoty.

5. Ustanowienie własności lokalu - reguła numerus clausus zdarzeń prawnych.

6. Umowa o ustanowienie i (lub) umowa o przeniesienie własności lokalu.

7. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w tzw. ustawie deweloperskiej.

8. Prawa i obowiązki właścicieli lokali.

9. Zarząd nieruchomością wspólną.

10. Uchwały właścicieli lokali oraz ich zaskarżanie do sądu.

11. Najem lokali mieszkalnych - przepisy ogólne kodeksu cywilnego o najmie oraz o najmie lokali. regulacje pozakodeksowe.

12. Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy, czynsz i opłaty eksploatacyjne, wypowiedzenie najmu.

13. Prawa małżonków do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem stosunku najmu.

14. Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy.

15. Ochrona praw lokatorów według Konstytucji i ustawy o ochronie praw lokatorów. Pojęcia lokatora i najemcy.

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. G. Bieniek, Z. Marmaj, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2008;

3. E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2016.

4. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

5. R. Dziczek, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 2016.

6. A. Gola, J. Suchecki, Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Warszawa 2000.

7. J. Ignatowicz, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 1995;

8. K. Osajda (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Tom VIB. Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

9. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), Warszawa 2018;

10. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2013;

11. R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, Warszawa 2013.

12. F. Zoll, Najem lokali mieszkalnych, Kraków 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa mieszkaniowego prywatnego. Potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem wraz z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Test lub egzamin ustny obejmuje prawo mieszkaniowe, z wyłączeniem spółdzielczego prawa mieszkaniowego. Student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia tej gałęzi prawa, posiada wiedzę w zakresie podstawowych konstrukcji prawnych i umiejętność ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętność analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.