Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobrowolne formy zabezpieczenia na starość i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S132 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Dobrowolne formy zabezpieczenia na starość i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Choć nie jest to kryterium formalnym, przydatne byłoby uprzednie zaliczenie przedmiotu „Prawo ubezpieczeń społecznych” (grupa przedmiotów kierunkowych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części. Jedna poświęcona jest koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, druga - dobrowolnym formom zabezpieczenia na starość.

Mają na celu:

A) zapoznanie uczestników z zasadami podlegania transgranicznemu zabezpieczeniu przez ubezpieczonych poprzez prezentację obowiązujących w tym zakresie regulacji i orzecznictwa.

B) zapoznanie uczestników z rodzajami dobrowolnych form zabezpieczenia na starość, korzyściami i potencjalnymi problemami, które wiążą się z wyborem poszczególnych form.

Ważnym elementem zajęć będzie dyskusja, zaś jako podsumowanie rozwiązywanie kazusów.

Zajęcia będą prowadzone w formie konwersatorium tj. po zaprezentowaniu zagadnienia będzie prowadzona na dany temat dyskusja.

Podsumowanie części dotyczącej koordynacji będzie przeprowadzone w formie warsztatowej. Podsumowanie części dotyczącej dobrowolnych form będzie debata oksfordzka.

Pełny opis:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

1. Prowadzenie pozarolniczej działalności jako tytuł ubezpieczenia społecznego (2x45 min.)

Na zajęciach zostanie przedstawiona specyfika podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby będące przedsiębiorcami. Zostaną przedstawione przepisy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczenia, określania podstawy wymiaru składek, konsekwencje ich nieopłacenia w terminie.

2. Ulgi w podleganiu ubezpieczeniom przez przedsiębiorców (2x45 min.)

Uczestnicy zostaną zapoznani z zespołem ulg, które przez lata zostały wprowadzone do systemu jako preferencje zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców („ulga na start”, „mały ZUS”, proporcjonalny ZUS, zawieszenie prowadzenia działalności). Ponadto omówione zostaną ulgi w opłacaniu składek: odroczenie terminu, rozłożenie płatności na raty, umorzenie należności z tytułu składek.

3. Przedsiębiorca jako płatnik składek (2x45 min.)

Przedmiotem zajęć będzie sytuacja, w której przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie osoby do pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia na podstawie umowy osoby najbliższej a także w formie umowy cywilnej

4. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej (2x45 min.)

Na pierwszej części zajęć zostaną przedstawione wybrane modele podlegania ubezpieczeniom społecznym w różnych państwach Unii Europejskiej. Druga część zajęć zostanie poświęcona przedstawieniu zasad ustalania ustawodawstwa właściwego w rozumieniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przedsiębiorcy.

5. Warsztaty podsumowujące (2x45 min.)

W formie drużynowego rozwiązywania przedstawionych stanów faktycznych uczestnicy będą rozwiązywali problemy prawne w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach. Obok obecności będzie to podstawą oceny uczestników zajęć.

Dobrowolne formy zabezpieczenia na starość:

1. Miejsce dobrowolnych form zabezpieczenia na starość w trójfilarowym systemie emerytalnym. Celowość istnienia takich form. (2x45 min.)

2. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) (2x45 min.)

3. Pracownicze Plany Kapitałowe (2x45 min.)

4. Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (2x45 min.)

5. "Pozafilarowe" formy zabezpieczenia na starość: ubezpieczenia na dożycie, fundusze inwestycyjne, itp. (2x45 min.)

6. Prawne i ekonomiczne wyzwania związane z zabezpieczeniem na starość (2x45 min.)

7. Debata oksfordzka (2x45 min.)

W formie debaty oksfordzkiej uczestnicy będą bronili tezy dot. aktualnego kształtu dobrowolnych form zabezpieczenia na starość, w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na poprzednich zajęciach. Obok obecności i aktywności będzie to podstawą oceny uczestników zajęć.

Literatura:

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego (2019);

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia 883/2004;

Dodatkowa literatura wskazana przez prowadzącego

Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma wiedzę o aktach prawnych regulujących problematykę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dobrowolnych form zabezpieczenia na starość

- zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych dla rozwiązania konkretnych problemów praktycznych

- prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dobrowolnych form zabezpieczenia na starość

- potrafi współdziałać w grupie i przyjmować różne role społeczne ze świadomością konsekwencji tych ról w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dobrowolnych form zabezpieczenia na starość

- rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i dobrowolnych form zabezpieczenia na starość, potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy związane ze stosowaniem regulacji z różnych punktów widzenia

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność w dyskusji)

kazusy

warsztaty

debata oksfordzka

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.