Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy wspierające zatrudnienie i ochrona roszczeń pracowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S133 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Programy wspierające zatrudnienie i ochrona roszczeń pracowniczych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie studentom kluczowych zagadnień dotyczących programów wspierających zatrudnienie (w szczególności warunków udzielania takiego wsparcia) i przybliżenie problematyki związanej z ochroną roszczeń pracowniczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom dotyczącym programów wspierających zatrudnienie i problematyce związanej z ochroną roszczeń pracowniczych. W trakcie zajęć omówione zostaną warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników (zarówno tych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jak i pracowników niepełnosprawnych) w świetle unijnych reguł udzielania pomocy publicznej. Przedmiotem zajęć będą również zagadnienia związane z ochroną roszczeń pracowniczych, w szczególności przybliżenie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wypłacanych z niego świadczeń.

Na wykładzie zostanie omówiona również problematyka wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą oraz ochrona wynagrodzenia za pracę na gruncie kodeksu pracy.

Pełny opis:

Oś rozważań w ramach zajęć będą stanowić m.in. następujące kwestie:

1) Wprowadzenie do tematyki wspierania zatrudnienia - cele i założenia pomocy na subsydiowanie zatrudnienia

2) Pojęcie pomocy publicznej w świetle regulacji traktatowych, praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

3) Odstępstwa od generalnego zakazu pomocy publicznej i warunki jej udzielania

4) Pomoc de minimis i pomoc publiczna w ramach wyłączeń blokowych

5) Fundusze europejskie (w tym Europejski Fundusz Społeczny) oraz krajowe programy operacyjne finansowane ze środków unijnych

6) Warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji

7) Warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

8) Odpłatność jako element ustawowej definicji stosunku pracy

9) Pojęcie wynagrodzenia za pracę jako elementu treści umowy o pracę, struktura i składniki wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie a inne świadczenia związane z pracą

10) Ochrona wynagrodzenia za pracę (przepisy o formie, sposobie i terminie wypłaty, ochrona przed potrąceniami, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia w terminie i pełnej wysokości, nakaz płatniczy inspektora pracy)

11) Wprowadzenie do tematyki ochrony roszczeń pracowniczych - geneza i cel regulacji ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

12) Organizacja i finansowanie działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

13) Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy: pojęcie pracodawcy (art. 2), pojęcie pracownika (art. 10)

14) Katalog przesłanek niewypłacalności pracodawcy (przesłanki obligatoryjne i przesłanki fakultatywne)

15) Katalog roszczeń pracowniczych zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

16) Ograniczenia świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych co do czasu powstania i wysokości.

17) Tryb wnioskowania o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

18) Ustawowa cesja wierzytelności na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tryb dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń od pracodawców.

Literatura:

C. Banasiński, Prawo pomocy publicznej w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2015

M. Barzycka-Banaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, Warszawa 2017

M. Latos - Miłkowska, Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2017

M. Gersdorf, Niewypłacalność pracodawcy w polskim prawie pracy, Warszawa 2002

M. Latos - Miłkowska, Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, PIZS 2009, nr 8

M. Latos - Miłkowska, Ochrona osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie niewypłacalności pracodawcy, PIZS nr 1/2019

M. Nowak, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 2014

M. Piankowski, Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Bydgoszcz-Gdańsk 2002

W. Sanetra (red.) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2009

J. Skoczyński, Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1995

B. Wagner, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- orientuje się w unijnym i krajowym systemie pomocy publicznej,

- zna warunki dotyczące udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników,

- rozumie pojęcie wynagrodzenia za pracę i potrafi odróżnić je od innych należności przysługujących pracownikom ze stosunku pracy

- zna przewidziane w kodeksie pracy mechanizmy prawne służące ochronie wynagrodzenia za pracę

- orientuje się w sposobie organizacji i finansowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- zna podstawową siatkę pojęciową z zakresu roszczeń pracowniczych,

- dostrzega ograniczenia w zaspokajaniu z Funduszu roszczeń pracowników dotyczące wypłacanych składników, ich wysokości i okresów za które przysługują

- potrafi wyróżnić rodzaje roszczeń pracowniczych zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz jest zaznajomiony z procedurą wnioskowania o wypłatę należnych świadczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu na ocenę :

- kontrola obecności

- końcowe zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji lub pracy zaliczeniowej / testu - zależnie od ustaleń z konkretnym prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik, Magdalena Porzeżyńska
Prowadzący grup: Anna Dubowik, Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dubowik, Magdalena Porzeżyńska
Prowadzący grup: Anna Dubowik, Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.