Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy wspierające zatrudnienie i ochrona roszczeń pracowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S133 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Programy wspierające zatrudnienie i ochrona roszczeń pracowniczych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie studentom kluczowych zagadnień dotyczących programów wspierających zatrudnienie (w szczególności warunków udzielania takiego wsparcia) i przybliżenie problematyki związanej z ochroną roszczeń pracowniczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom dotyczącym programów wspierających zatrudnienie i problematyce związanej z ochroną roszczeń pracowniczych. W trakcie zajęć omówione zostaną warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników (zarówno tych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jak i pracowników niepełnosprawnych) w świetle unijnych reguł udzielania pomocy publicznej. Przedmiotem zajęć będą również zagadnienia związane z ochroną roszczeń pracowniczych, w szczególności przybliżenie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wypłacanych z niego świadczeń.

Na wykładzie zostanie omówiona również problematyka wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą oraz ochrona wynagrodzenia za pracę na gruncie kodeksu pracy.

Pełny opis:

Oś rozważań w ramach zajęć będą stanowić m.in. następujące kwestie:

1) Wprowadzenie do tematyki wspierania zatrudnienia - cele i założenia pomocy na subsydiowanie zatrudnienia

2) Pojęcie pomocy publicznej w świetle regulacji traktatowych, praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

3) Odstępstwa od generalnego zakazu pomocy publicznej i warunki jej udzielania

4) Pomoc de minimis i pomoc publiczna w ramach wyłączeń blokowych

5) Fundusze europejskie (w tym Europejski Fundusz Społeczny) oraz krajowe programy operacyjne finansowane ze środków unijnych

6) Warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji

7) Warunki udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

8) Odpłatność jako element ustawowej definicji stosunku pracy

9) Pojęcie wynagrodzenia za pracę jako elementu treści umowy o pracę, struktura i składniki wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie a inne świadczenia związane z pracą

10) Ochrona wynagrodzenia za pracę (przepisy o formie, sposobie i terminie wypłaty, ochrona przed potrąceniami, odpowiedzialność pracodawcy z tytułu naruszenia obowiązku wypłaty wynagrodzenia w terminie i pełnej wysokości, nakaz płatniczy inspektora pracy)

11) Wprowadzenie do tematyki ochrony roszczeń pracowniczych - geneza i cel regulacji ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

12) Organizacja i finansowanie działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

13) Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy: pojęcie pracodawcy (art. 2), pojęcie pracownika (art. 10)

14) Katalog przesłanek niewypłacalności pracodawcy (przesłanki obligatoryjne i przesłanki fakultatywne)

15) Katalog roszczeń pracowniczych zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

16) Ograniczenia świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych co do czasu powstania i wysokości.

17) Tryb wnioskowania o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

18) Ustawowa cesja wierzytelności na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tryb dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń od pracodawców.

Literatura:

C. Banasiński, Prawo pomocy publicznej w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2015

M. Barzycka-Banaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, Warszawa 2017

D. Dzienisiuk, M. Supera-Markowska (red.), Podatki i składki z tytułu zatrudnienia, Warszawa 2020

M. Latos - Miłkowska, Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2017

M. Gersdorf, Niewypłacalność pracodawcy w polskim prawie pracy, Warszawa 2002

M. Latos - Miłkowska, Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, PIZS 2009, nr 8

M. Latos - Miłkowska, Ochrona osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w razie niewypłacalności pracodawcy, PIZS nr 1/2019

M. Nowak, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 2014

M. Piankowski, Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Bydgoszcz-Gdańsk 2002

W. Sanetra (red.) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2009

M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1981

J. Skoczyński, Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1995

B. Wagner, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- orientuje się w unijnym i krajowym systemie pomocy publicznej,

- zna warunki dotyczące udzielania pomocy na subsydiowanie zatrudniania pracowników,

- rozumie pojęcie wynagrodzenia za pracę i potrafi odróżnić je od innych należności przysługujących pracownikom ze stosunku pracy

- zna przewidziane w kodeksie pracy mechanizmy prawne służące ochronie wynagrodzenia za pracę

- orientuje się w sposobie organizacji i finansowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- zna podstawową siatkę pojęciową z zakresu roszczeń pracowniczych,

- dostrzega ograniczenia w zaspokajaniu z Funduszu roszczeń pracowników dotyczące wypłacanych składników, ich wysokości i okresów za które przysługują

- potrafi wyróżnić rodzaje roszczeń pracowniczych zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz jest zaznajomiony z procedurą wnioskowania o wypłatę należnych świadczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu na ocenę :

- kontrola obecności

- końcowe zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji lub pracy zaliczeniowej / testu - zależnie od ustaleń z konkretnym prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.