Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzaje i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S135
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rodzaje i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje zagadnienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynami niedozwolonymi (deliktami) i stanowi rozwinięcie zagadnień omawianych w ramach wykładu z prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie zagadnień związanych z przypisaniem obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej czynami niedozwolonymi, na tle ogólniejszych założeń odpowiedzialności w prawie cywilnym. Zjawisko odpowiedzialności odszkodowawczej ze szczegółowym omówieniem jej zasad, funkcji oraz przesłanek zostanie omówione wraz z prezentacja poszczególnych deliktów prawa cywilnego, z uwzględnieniem najnowszej doktryny i orzecznictwa. W toku wykładu przedstawione zostaną rozbieżności w wykładni poszczególnych przepisów Kodeksu cywilnego, a także praktyczne aspekty ich stosowania, ukazujące np. powiązania przepisów prawa cywilnego z obszarem regulacji o charakterze publicznoprawnym. Pozwoli to słuchaczom na zrozumienie kierunków rozwoju omawianej instytucji oraz uchwycenie kontekstu prawnoporównawczego, w tym zjawiska europeizacji tego działu prawa zobowiązań.

Pełny opis:

Pełny opis

• Odpowiedzialność w prawie publicznym i prywatnym. Uwagi ogólne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności odszkodowawcza oraz podmiotowych granic indemnizacji. Źródła cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej

• O reżimach, zasadach i przesłankach odpowiedzialności odszkodowawczej w ogólności.

• Zdarzenia, z którymi system prawa łączy odpowiedzialność odszkodowawczą.

• Ogólne uwagi na temat prawnie relewantnych uszczerbkach kompensowane w drodze deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej, szkodzie i jej postaciach, krzywdzie oraz sposobach ich naprawienia.

• Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

• O odpowiedzialności odszkodowawczej ex delicto. Struktura odpowiedzialności deliktowej, poszczególne typy deliktów.

• O ogólnej formule odpowiedzialności odszkodowawczej ex delicto (art. 415 i 416 KC).

• O winie i bezprawności

• Ogólne uwagi dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej (art. 417 i n. KC).

• Szczególne przypadki odpowiedzialności deliktowej władzy publicznej (art. 4171 KC).

• Odpowiedzialność za czyny cudze w ramach odpowiedzialności deliktowej (art. 427, 429 i 430 KC).

• Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa i zakładu oraz ruch mechanicznego środka komunikacji wprawianego w ten ruch przy pomocy sił przyrody (art. 435 i 436 KC).

• Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (art. 4491 i n. KC)

• Ciężar dowodu przesłanek w poszczególnych typach odpowiedzialności odszkodowawczej. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych ex delicto.

• Zagadnienia procesowe związane z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej.

Literatura:

Pozycja podstawowa:

System Prawa Prywatnego (red. Z. Radwański) Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6 (red. tomu A. Olejniczak), Warszawa 2018, a w tym: M. Kaliński, Odpowiedzialność odszkodowawcza (rozdział I), P. Machnikowski i A. Śmieja, Czyny niedozwolone (rozdział III), Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej (rozdział IV) oraz M. Jagielska, Odpowiedzialność za produkt (rozdział V).

Wybrane pozycje dodatkowe:

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, SPE 1969, Nr 2,

W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice Warszawa 1972,

A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, Warszawa 1975,

A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1989 (rozdział VIII),

K. Pietrzykowski, Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej a zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, M. Jagielska, Odpowiedzialności za produkt, Warszawa 2009,

M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2014

Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonywaniem władzy publicznej, wyd. 2, Warszawa 2015,

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, potrafi zidentyfikować problemy związane z pojęciem szkody i jej naprawienia i wskazać możliwe kierunki wykładni, zna najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa z omawianej tematyki, jak również posiada wiedzę o rozwiązaniach przyjętych w zagranicznych systemach prawa cywilnego i projektach praw modelowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)