Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S137
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od studenta chcącego uczestniczyć w zajęciach wymaga się zainteresowania prawem pracy oraz prawem cywilnym, a w szczególności zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną kwestie dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, nazywane w prawie pracy odpowiedzialnością materialną oraz zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy. W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy omawiane będą m.in. kwestie odpowiedzialności pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odpowiedzialności za mienie pracownika, odpowiedzialności za nierówne traktowanie i dyskryminację w stosunkach pracy. Oprócz omówienia poszczególnych instytucji podstawowym zagadnieniem będzie kwestia na ile odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy znajduje podstawę normatywną w przepisach prawa pracy a w jakim zakresie możliwe, a w niektórych przypadkach konieczne staje się posiłkowe stosowanie Kodeksu cywilnego.

Literatura:

M.Barzycka- Banaszczyk, Prawo pracy, wyd. C.H.Beck, wyd. 19 M.Barzycka- Banaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, Warszawa 2017 r. -wyd. C.H.Beck, monografia;

orzecznictwo;

komentarze do Kodeksu pracy oraz do Kodeksu cywilnego

Efekty uczenia się:

Student ma poznać mechanizmy odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie pracy i w prawie cywilnym , a także zasady posiłkowego stosowania do stosunków pracy przepisów Kodeksu cywilnego,

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie ustnej albo krótki esej / decyzja należy do prowadzącego/

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)