Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenie OC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S139 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenie OC
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykład obejmuje omówienie podstawowych założeń ubezpieczenia OC w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej, co stanowi dopełnienie zagadnień omawianych w ramach innych przedmiotów modułu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z objęciem ubezpieczeniem cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Na zajęciach, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przedstawione zostaną w szerokim zakresie praktyczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem ubezpieczenia OC z naciskiem na aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów.

Pełny opis:

I. Ogólne cechy ubezpieczenia OC

II. Źródła prawa

1) Kodeks cywilny

2) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

III. Obowiązkowe ubezpieczenia OC

1) Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych

2) Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

IV. Rodzaje odpowiedzialności objęte ubezpieczeniem OC

V. Osoba trzecia w ubezpieczeniu OC

1) Kwestia odpowiedzialności sprawcy

2) Osoba trzecia w art. 822 § 1 k.c.

3) Wyłączenia charakterystyczne dla poszczególnych ubezpieczeń

VI. Wypadek ubezpieczeniowy

1) Ogólne cechy wypadku ubezpieczeniowego i modyfikacje w ubezpieczeniu OC

2) Pojęcie i rodzaje triggerów

VII. Świadczenie ubezpieczyciela – uwagi ogólne

1) Ogólna charakterystyka świadczenia na podstawie art. 822 § 1 k.c.

2) Ubezpieczenie OC a umowa na rzecz osoby trzeciej

3) Zasada akcesoryjności/akcesoryjność a rebours

4) Suma gwarancyjna

VIII. Świadczenie ubezpieczyciela na tle ubezpieczeń komunikacyjnych – zagadnienia szczegółowe

1) Metoda kosztorysowa i szkoda całkowita,

2) Podatek VAT jako element odszkodowania

3) Koszty najmu pojazdu zastępczego

4) Utrata wartości handlowej pojazdu

5) Wartość części zamiennych

6) Koszty naprawy

7) wynagrodzenie pełnomocnika i rzeczoznawcy

IX. Roszczenia o spełnienie świadczenia

1) Roszczenie poszkodowanego/actio directa

2) Roszczenie ubezpieczonego

3) Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego

X. Termin spełnienia świadczenia

XI. Przedawnienie

XII. Czynności prawne po powstaniu roszczeń

XIII. Zarzuty ubezpieczyciela

XIV. Regresy ze szczególnym uwzględnieniem regresu nietypowego

Literatura:

1. G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006;

2. E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Toruń 1981;

3. M. Krajewski, Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: możliwości ograniczenia liczby lub usprawnienia postępowań sądowych, Prawo w Działaniu 2017, nr 31;

4. M. Krajewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011;

5. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, Warszawa 2016;

6. M. Krajewski, Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych, Prawo w Działaniu 2018, nr 34;

7. K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń 2008;

8. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011;

9. A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2010;

10. S. Reps, J. Reps, Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu zagadnień poruszanych na wykładzie student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, orientować się w praktycznych zagadnieniach związanych z dochodzeniem naprawienia szkody od ubezpieczyciela, znać aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny w tej mierze, jak również być gotowym na zrozumienie zmian w ustawodawstwie i judykaturze, do których może dojść w przyszłości.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz stopnia opanowania materiału, a dla chętnych - także prac pisemnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.