Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S141
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie sądów - zagadnienia materialnoprawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest przedstawienie studentom działania instytucji części ogólnej prawa zobowiązań z uwzględnieniem istotnych orzeczeń Sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację wybranych judykatów Sądów powszechnych i Sądu Najwyższego obrazujących tendencje stosowania prawa w praktyce orzeczniczej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie studentom dorobku orzecznictwa wypracowanego na tle stosowania unormowań księgi trzeciej kodeksu cywilnego - części ogólnej prawa zobowiązań. Utrwalone tendencje sądowego stosowania prawa wpływają na przyjmowanie, także poza praktyką orzeczniczą, określonych kierunków interpretacji przepisów. W nauce prawa cywilnego konieczna jest zatem wiedza o aktualnych trendach wykładni sądowej, zwłaszcza wobec obserwowanego współcześnie zwiększenia roli orzecznictwa sądów w systemie prawa.

Prezentacja przypadków sporów rozstrzyganych na drodze postępowania sądowego ma na celu umożliwienie studentom lepszego, wspartego przykładami konkretnych spraw, zrozumienia podstawowych instytucji prawa zobowiązań, a także wypracowanie przekonania, że nauka zagadnień z zakresu teorii prawa jest niezbędna do prawidłowego stosowania prawa w praktyce – w każdym z wykonywanych w przyszłości zawodów prawniczych.

Literatura:

1. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom wykładu;

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część ogólna, aktualne wydanie;

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, zarys wykładu, aktualne wydanie;

4. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, aktualne wydanie.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji części ogólnej prawa zobowiązań, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów wyznaczające trendy interpretacyjne przepisów księgi trzeciej kodeksu cywilnego oraz dotyczących tej problematyki wybranych ustaw pozakodeksowych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, a dla osób chętnych także test zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są przewidziane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)