Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S143
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zasadniczym założeniem i celem wykładu jest omówienie istotnych zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu będą szczegółowo - na przykładach z orzecznictwa - omawiane w szczególności następujące zagadnienia:

1. Cele i specyfika postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

2. Założenia i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

3. Odpowiedzialność deliktowa za naruszenie dóbr osobistych

4. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie konstytucyjnej

5. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie europejskiej

7. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

8. Odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikłe z pośrednich naruszeń dóbr

9. Przedawnienie roszczeń

10. Zasada swobody umów i jej ograniczenia

11. Rebus sic stantibus i waloryzacja

12. Klauzule abuzywne, w tym w kontekście umów kredytu

13. Ochrona wierzycieli na wypadek niewypłacalności dłużnika

Pełny opis:

SYLABUS OGÓLNY

1. Wykład wprowadzający: prawo cywilne a cele i specyfika postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

2. Założenia i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

3. Odpowiedzialność deliktowa za naruszenie dóbr osobistych I

4. Odpowiedzialność deliktowa za naruszenie dóbr osobistych II

5. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie konstytucyjnej

6. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie europejskiej

7. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

8. Odpowiedzialność za szkody majątkowe wynikłe z pośrednich naruszeń mienia

9. Zasada swobody umów i jej ograniczenia

10. Rebus sic stantibus

11. Stosowanie klauzul abuzywnych w kontekście umów kredytu

12. Ochrona wierzycieli na wypadek niewypłacalności dłużnika

13. Przedawnienie roszczeń

14. Zaliczenie

Literatura:

Literatura:

1. L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014;

2. L. Bosek, M. Wild, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zagadnienia ustrojowe i procesowe. Skutki orzeczeń, Warszawa 2014;

3. L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Komentarz t. I i t. II, Warszawa 2016;

4. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007;

5. P. Machnikowski (red.) European product liability: an analysis of the State of the art in the era of new technologies, Cambridge 2016;

5. P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353[1] KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005;

6. M. R. Marella, The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe, European Review of Contract Law 2006, nr 2;

7. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008;

8. M. Safjan, Autonomia woli a zasada równego traktowania [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), red.: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010;

9. M. Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, nr 2;

10. R. Trzaskowski, Skutki sprzecznych z prawem umów obligacyjnych. W poszukiwaniu skutecznych i proporcjonalnych sankcji, Warszawa 2013;

11. R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005;

12. A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2012

13. A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz t. I-III, Warszawa 2012;

14. L. Garlicki (red.), Konwencja o ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz t. I-II, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia powinno być rozumienie powiązań pomiędzy instytucjami prawa zobowiązań a regulacjami ponadustawowymi oraz orzecznictwem trybunałów międzynarodowych i TK.

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa lub egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)