Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S144
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Warsztaty stanowią uzupełnienie wykładów wchodzących w skład bloku „Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej” oraz zajęć kursowych z przedmiotu „Prawo cywilne cz. IIa” (w zakresie części ogólnej prawa zobowiązań) o wielowymiarową perspektywę stosowania prawa.

Pełny opis:

Zajęcia zakładają aktywną pracę studentów i obejmują:

• zagadnienie wykładni umów i stosowanie podstawowych klauzul umownych;

• rozwiązywanie małych kazusów z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań;

• rozwiązywanie dużych wielowątkowych kazusów wraz z formułowaniem bardziej złożonej argumentacji i ustnych oraz pisemnych wypowiedzi prawniczych;

• zagadnienie wymagalności poszczególnych rodzajów roszczeń;

• przygotowywanie przykładowego pisma, np. pozwu o zapłatę wraz z odsetkami w postępowaniu zwykłym i uproszczonym;

• obserwacja praktyki orzeczniczej na sesji sądowej.

Literatura:

W zakresie podstawowym aktualna literatura komentarzowa, w tym co najmniej 2 komentarze do każdego z omawianych przepisów.

Efekty uczenia się:

Student poszerza wiedzę teoretyczną z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań o aspekt praktyczny stosowania prawa, dzięki czemu: efektywniej przyswaja teorię; zwiększa umiejętność pracy ze źródłami, subsumcji, formułowania argumentacji prawniczej i wypowiedzi prawniczych a co za tym idzie - staje się lepiej przygotowany do odbywania praktyk studenckich i aplikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność, praca pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)