Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S146 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Procesowe aspekty stosowania przepisów części ogólnej prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę procesowych aspektów stosowania części ogólnej prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem wiodących kierunków orzeczniczych i zagadnień doktrynalnych.

Pełny opis:

1. Wstęp do nauki o prawie procesowym cywilnym. Charakterystyka prawa procesowego cywilnego (cel, funkcje, aksjologia). Prawo procesowe cywilne a prawo materialne. Normy prawa procesowego cywilnego (pojęcie, typologia, charakter prawny). Rodzaje i tryby postępowania cywilnego.

2. Pojęcie sprawy cywilnej i drogi sądowej w sprawach cywilnych – rodzaje, badanie, skutki.

3. Strona w postępowaniu cywilnym i jej przymioty (I). Zdolność prawna a zdolność sądowa. Ogólna a szczególna zdolność sądowa. Badanie zdolności sądowej i skutki jej braku. Oznaczenie strony postępowania w treści pozwu.

4. Strona w postępowaniu cywilnym i jej przymioty (II). Zdolność do czynności prawnych a zdolność procesowa (pojęcie, badanie, skutki). Przedstawicielstwo ustawowe. Zdolność postulacyjna. Legitymacja procesowa.

5. Pełnomocnictwo procesowe na tle podziału prawa na prywatne i publiczne (natura prawna, rodzaje, zakres, forma). Wykładnia treści pełnomocnictwa procesowego. Umocowanie prokurenta do czynności sądowych. Skutki działania bez pełnomocnictwa procesowego i z przekroczeniem jego zakresu.

6. Czynności procesowe a czynności prawne. Badanie wadliwości czynności prawnych w postępowaniu cywilnym. Problematyka czynności o podwójnym skutku. Wykładnia procesowych oświadczeń woli. Wady czynności procesowych. Odwołanie czynności procesowych.

7. Nadużycie prawa podmiotowego a nadużycie uprawnień procesowych w postępowaniu cywilnym.

8. Rodzaje powództw w procesie cywilnym. Procesowe aspekty ochrony dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dóbr osobistych. Zabezpieczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych. Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej.

9. Konsument w postępowaniu cywilnym (ochrona interesów indywidualnych, grupowych, zbiorowych). Pojęcie sprawy konsumenckiej. Właściwość miejscowa sądu w sprawach z udziałem konsumenta. Procesowe aspekty dyrektywy 93/13.

10. Wybrane aspekty postępowania dowodowego. Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym. Problematyka domniemań prawnych i domniemań faktycznych. Dowód z dokumentu. Dopuszczenie dowodu z urzędu.

11. Procesowe aspekty badania przerwy biegu przedawnienia. Charakter prawny zarzutu przedawnienia oraz zrzeczenia się zarzutu przedawnienia w procesie cywilnym. Wpływ (ponownego) zawezwania do próby ugodowej na przerwę biegu przedawnienia. Pojęcie czynności podjętej przed sądem lub innym organem „bezpośrednio” w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

12. Terminy w prawie cywilnym materialnym i w prawie cywilnym procesowym. Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.

13. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (I). Postępowanie o uznanie za zmarłego i postępowanie o stwierdzenie zgonu.

14. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa osobowego (II). Postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa, aktualne wydanie.

Literatura dodatkowa:

- uczestnicy wykładu otrzymują wraz z sylabusem szczegółowy wykaz literatury do poszczególnych tematów

- wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przesyłane uczestnikom wykładu

Efekty uczenia się:

Student:

- poznaje wiodące kierunki orzecznicze i zagadnienia doktrynalne z zakresu procesowych aspektów stosowania części ogólnej prawa cywilnego

- nabywa wiedzę o wzajemnym przenikaniu prawa cywilnego materialnego i procesowego

- nabywa wiedzę o charakterze praktycznym

- nabywa wiedzę przydatną na aplikacjach prawniczych i w pracy zawodowej sędziego, adwokata, radcy prawnego i radcy PGRP

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest spełnienie wymagań co do obecności.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oceny bdb proszone są o przygotowanie glosy lub krótkiego eseju, w którym przedstawią zagadnienie problemowe z pogranicza prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.