Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S147
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy prawa Unii Europejskiej 2200-1P008
Prawo konstytucyjne 2200-1P009

Założenia (lista przedmiotów):

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej 2200-1CWPC122

Założenia (opisowo):

Wymagana jest od studentów ogólna wiedza o systemie prawa krajowego i europejskiego, uzyskiwana w trakcie zajęć na pierwszym i drugim roku studiów prawniczych (z zakresu prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej części instytucjonalnej).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę wybranych poszczególnych instytucji - zwłaszcza z części ogólnej prawa cywilnego - w ujęciu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Luksemburg) oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Praw człowieka (Strasbourg).

Pełny opis:

Wykład zaprezentuje wprowadzenie do sądownictwa konstytucyjnego (polski Trybunał Konstytucyjny), sądownictwa strasburskiego (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) oraz sądownictwa Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd UE). Przedstawione zostaną , w oparciu o wybrane orzecznictwo ww trybunałów, m.in. pojęcia strony postępowania, zdolności sądowej i procesowej.

W odniesieniu do systemu Unii Europejskiej – główną osią rozważań będzie proces europeizacji prawa prywatnego. Omówione zostaną dodatkowo aktualne sprawy, a zwłaszcza nieuczciwe warunki umowne i dyrektywa 93/13 orzeczenia że sąd ma to badać z urzędu (sprawa Pannon), na każdym stadium, łącznie z egzekucją, nie mogą mu stać na przeszkodzie przepisy o postępowaniu nakazowym (polskie sprawy c-176/17 Profi Credit i C-623/17 PKP Bank Polski) czy sprawy franakowiczów (sprawa C-260/18 Dziubak) – sprawa wciąż trwa przed TS. Okazuje się bowiem, że TS nie jest już tylko od integracji negatywnej (swobody rynku wewnętrznego) ale stara się dbać o wysoki poziom ochrony praw jednostek i to jest obecnie jeden z jego podstawowych motywów działania.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego podjęte zostaną m.in. zagadnienia nadużycia prawa podmiotowego, ubezwłasnowolnienia i konsekwencji upływu terminów zawitych.

W części odnoszącej się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka omawiane będą przede wszystkim kwestie granic swobody wypowiedzi i jej wpływu na zakres innych praw podmiotowych oraz godności człowieka w kontekście zakazu nieludzkiego traktowania.

Literatura:

1. A. Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, Warszawa 2010

2. P. Marcisz, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015

3. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Warszawa 2019

4. D. Miąsik, M. Szwarc, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, Warszawa 2012

5. I.Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Warszawa 2006

6. R.Piotrowski, A.Szmyt (red.), Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, Warszawa 2016

7. A.Bodnar, A Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016

8. L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014;

9. L. Bosek, M. Wild, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zagadnienia ustrojowe i procesowe. Skutki orzeczeń, Warszawa 2014;

10. L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Komentarz t. I i t. II, Warszawa 2016

- oraz teksty orzeczeń oraz wybrane glosy i komentarze do nich

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wykazuje się znajomością praktyki sądowego stosowania prawa w zakresie instytucji części ogólnej prawa cywilnego, potrafi przedstawić zaczerpnięte z praktyki przykłady działania tych instytucji oraz wyjaśnić kształtowanie się kierunków sądowej wykładni prawa, zna istotne orzeczenia sądów - TSUE, ETPCz oraz TK.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach, aktywność w dyskusji i przygotowanie glosy do wybranego orzeczenia (praca domowa).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)