Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne w ujęciu międzynarodowym oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S151-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne w ujęciu międzynarodowym oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie perspektywy problemowej studentów z zakresu prawa rodzinnego. W trakcie zajęć omówione zostaną dwie grupy powiązanych zagadnień. Po pierwsze, międzynarodowe (transgraniczne) aspekty prawa rodzinnego. Po drugie, orzecznictwo sądów europejskich oraz Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w dziedzinie szeroko rozumianych stosunków rodzinnych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo rodzinne w ujęciu międzynarodowym oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Omówione zostaną wybrane transgraniczne aspekty prawa rodzinnego, w szczególności związane z przemieszczaniem się dzieci i małżonków poza granice kraju oraz uznawaniem zagranicznych orzeczeń. Szeroko przedstawione zostanie również orzecznictwo sądów najwyższej instancji oraz trybunałów (w tym międzynarodowych i unijnych) w sprawach rodzinnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie perspektywy problemowej studentów z dziedziny prawa rodzinnego. Skutki prawne nawiązania więzi rodzinnych niejednokrotnie wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Poważne problemy praktyczne związane są z przemieszczaniem się małżonków i dzieci w europejskiej przestrzeni prawnej. Relacje osobiste coraz częściej podlegają ocenie nie tylko sądów rodzinnych, lecz także Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów międzynarodowych, w tym europejskich (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Coraz więcej systemów prawa obcego rozpoznaje też nieznane prawu polskiemu instytucje prawa rodzinnego.

Problematyka ta zostanie omówiona w toku poszczególnych wykładów, w trakcie których prowadzona będzie dyskusja. Nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania prawa i aktualne orzecznictwo sądowe.

Analizie poddane zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Problematyka międzynarodowego przemieszczania się dzieci ze szczególnym uwzględnieniem spraw relokacyjnych i paszportowych.

2. Stosowanie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

3. Jurysdykcja sądowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

4. Uznawanie małżeństw zawartych za granicą oraz orzeczeń i decyzji w sprawie rozwiązania małżeństwa wydanych przez organy państw obcych.

5. Prawo właściwe dla rozwodu i separacji w świetle regulacji krajowych oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. Stosowanie obcego prawa rozwodowego przez polskie sądy.

6. Adopcja międzynarodowa.

7. Jurysdykcja, prawo właściwe i uznawanie orzeczeń w sprawach alimentacyjnych.

8. Obowiązek alimentacyjny po rozwiązaniu małżeństwa w ujęciu porównawczym, prawie kolizyjnym oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

9. Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zagranicznych sądów najwyższej instancji.

10. Małżeństwa osób tej samej płci oraz zarejestrowane związki partnerskie w zetknięciu z polskim obszarem prawnym – problemy praktyczne.

11. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

12. Oddziaływanie unijnych regulacji dotyczących swobody przemieszczenia się osób i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polskie prawo rodzinne.

Literatura:

1) Orzeczenie i artykuły naukowe udostępnione studentom przez prowadzących.

2) Rekomendowana literatura (pozycje dostępne w bibliotece UW):

P. de Cruz, Family law, sex and society: a comparative study of family law, London – New York 2009;

J. Herring, R. Probert, S. Gilmore, Great debates in family law, New York 2012;

J. Pawliczak, Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo, Warszawa 2014;

J. Scherpe (red.), European family law, vol. I-IV, Cheltenham 2016;

E.E. Sutherland (red.), The future of child and family law: international predictions, New York 2012

Efekty uczenia się:

Uczestnik wykładu:

- będzie w stanie rozpoznać sprawę rodzinną z elementem międzynarodowym;

- uzyska wiedzę na temat regulacji międzynarodowych i unijnych dotyczących relacji rodzinnych oraz zasad ich stosowania przez polskie sądy;

- pozna zasady uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych przez organy państw obcych;

- pozna podstawowe reguły dotyczące ustalania jurysdykcji sądowej i prawa właściwego w sprawach rodzinnych;

- zapozna się z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w sprawach małżeńskich i alimentacyjnych;

- zapozna się z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

- będzie w stanie ocenić znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na ocenę. Podstawowym warunkiem zaliczenia wykładu jest spełnienie wymagań co do obecności (dopuszczalne dwie nieobecności). Ocena zostanie wystawiona na podstawie krótkiej pracy pisemnej (do 6 stron) w postaci eseju lub komentarza do orzeczenia. Pod uwagę brane będzie również przygotowanie do zajęć i aktywność w trakcie dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.