Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zatrudnienie w prawie publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S176 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zatrudnienie w prawie publicznym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo zatrudnienia
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest przedstawienie zagadnień dotyczących zatrudnienia w sferze publicznej. Problematyka ta ma charakter międzygałęziowy, z uwagi na to, że osoby zatrudnione w sferze publicznej mogą mieć status pracowniczy, administracyjnoprawny bądź pozostawać w tzw. zatrudnieniu ustrojowym.

W ramach przedmiotu zostanie omówiony status osób zatrudnionych w sferze publicznej z uwzględnieniem jego zróżnicowania oraz konstytucyjnych oraz ustrojowych uwarunkowań.

Zostaną poddane analizie regulacje prawne odnoszące się do zatrudnienia w sferze publicznej, w szczególności dotyczące: podstaw zatrudnienia, procedur naboru, szczególnych obowiązków osób zatrudnionych oraz odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia, mechanizmów służących zmianie i rozwiązaniu stosunku zatrudnienia oraz znaczenia stabilizacji zatrudnienia w sferze publicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostanie przedstawiona problematyka zatrudnienia w sferze publicznej z uwzględnieniem jej genezy (klasyczne prawo urzędnicze) oraz współczesnych prawnokonstytucyjnych uwarunkowań.

Analizie zostaną poddane regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników, funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz osób pełniących funkcje organów państwa.

Wykład obejmuje zagadnienia ustrojowe, nabór na stanowiska w sferze publicznej szczególne prawa i obowiązki tej kategorii osób oraz zmianę i ustanie stosunków pracy i stosunków służbowych.

Pełny opis:

Stosunki zatrudnienia w sferze publicznej stanowią zagadnienie bardzo złożone i rodzące wiele problemów natury teoretycznej oraz związanych z praktycznymi aspektami stosowania prawa. Zagadnienie to ma także kontekst prawnokonstytucyjny, np., w zakresie prawa dostępu obywateli do stanowisk w sferze publicznej na jednakowych zasadach, statusu prawnego sędziów czy członków korpusu służby cywilnej.

Zagadnienia związane z zatrudnieniem w sferze publicznej stanowią materię niejednorodną, co wynika z faktu, że osoby zatrudnione w sferze publicznej mogą mieć status pracowniczy, bądź administracyjnoprawny. Stosunki pracy pracowników sfery publicznej w pierwszej kolejności regulowane są nie przez kodeks pracy, a przez ustawy określane jako pragmatyki prawa pracy. Pomimo formalnej przynależności tego ustawodawstwa do prawa pracy, stosunki pracy przez nie regulowane wykazują szereg odrębności od klasycznego zobowiązaniowego stosunku pracy regulowanego przez powszechne prawo pracy. Odrębności te mają źródło w nasyceniu tych stosunków pracy elementami o charakterze publicznoprawnym. Jako przykłady można wskazać stosowanie pozaumownych aktów kreujących stosunki pracy, takich jak mianowanie, powołanie i wybór, szczególne procedury naboru na stanowiska, poszerzone w stosunku do rozwiązań kodeksowych katalogi obowiązków pracowników, jednostronne mechanizmy zmian treści tych stosunków oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.

Zatrudnienie w sferze publicznej może mieć także charakter publicznoprawny, co dotyczy funkcjonariuszy formacji mundurowych, pozostających w stosunkach służbowych o charakterze administracyjnoprawnym (np. żołnierze zawodowi, funkcjonariusze ABW, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej). Stosunki te nie mieszczą się w modelu zobowiązaniowego stosunku pracy, którego ramy wytycza definicja legalna stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.)

Z zatrudnieniem w sferze publicznej wiąże się także problematyka zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa o charakterze monokratycznym, takich jak np. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, czy Rzecznik Praw Obywatelskich bądź wchodzących w skład organów o charakterze kolegialnym (np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy Rada Polityki Pieniężnej).

Literatura:

• K. W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014

• K. W. Baran, System prawa pracy. Tom IV Indywidualne prawo pracy

• K.W. Baran (red.) System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, Warszawa 2017

• R. Borek-Buchajczuk, T. Liszcz, W. Perdeus, (red. T. Liszcz,) Prawo Urzędnicze, Lublin 2010

• D. Bossaert, Ch. Demmke, Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003

• W. Drobny, Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r., Warszawa 2015

• A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

• Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999

• J. Itrich-Drabarek, Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012

• J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010

• W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, TOM I, Formy prawne służby państwowej w niemieckim prawie urzędniczym. Stosunek służbowy wprawie urzędniczym RP, Poznań 1961

• T. Kuczyński, Umowy o zatrudnienie służbowe [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000

• T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000

• T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, System prawa administracyjnego. Tom 11. Stosunek służbowy, Warszawa 2011

• M. Kulesza. M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010

• W. Sanetra (red.), Zatrudnianie nauczycieli akademickich, Warszawa 2015

• J. Stelina, Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa, Warszawa 2016

• J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2017

• H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012

• H. Szewczyk (red.), Zatrudnianie w administracji publicznej, Warszawa 2014

• E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011

• A. Wierzbica, Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2010

• W. Witoszko, Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, Białystok 2019

• T. Zieliński, Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977

Efekty uczenia się:

• Znajomość przepisów regulujących zatrudnienie w sferze publicznej oraz umiejętność ich interpretacji

• Zrozumienie specyfiki zatrudnienia w sferze publicznej na tle stosunków pracy regulowanych przez powszechne prawo pracy

• Dostrzeganie różnic i podobieństw w sytuacji prawnej osób zatrudnionych w sferze publicznej w ramach stosunków pracy oraz stosunków o charakterze administracyjnoprawnym

• Dostrzeganie związków pomiędzy sposobem ukształtowania statusu osób zatrudnionych w sferze publicznej a jakością działania sfery publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia wykładu na ocenę :

- kontrola obecności

- aktywność studenta podczas zajęć

- końcowe zaliczenie na podstawie przygotowanej prezentacji lub pracy zaliczeniowej / testu - zależnie od ustaleń z konkretnym prowadzącym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.