Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S177-V Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ustroje współczesnych państw świata
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium przeznaczone dla studentów III i IV roku kierunku prawo.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium omówione zostaną wiodące współczesne koncepcje ustrojowe i polityczne: autorytaryzm, populizm, republikanizm. Przedstawione będą ich historyczne korzenie, ewolucja oraz warunki determinujące i sprzyjające ich powstawaniu i rozwojowi.

Pełny opis:

Obecnie w epoce kryzysu demokracji liberalnej pojawiają się w debacie politycznej oraz praktyce ustrojowej inne koncepcje organizacji ustrojowej państwa. Z tego względu omówienie podstawowych idei ustrojowych jest tematem aktualnym i mogącym budzić zainteresowanie studentów. Podstawowym celem przedmiotu jest omówienie współczesnych koncepcji ustrojowych i politycznych w ich kontekście historycznym. Zapewnienie takiego tła pozwoli na szersze ujęcie tej problematyki, a także na zapoznanie z pewnymi typowymi mechanizmami i warunkami sprzyjającymi wprowadzaniu poszczególnych koncepcji w życie. Dzięki temu możliwe również będzie przedstawienie ewolucji poszczególnych idei w czasie i przestrzeni, a także ich typowych wad i zalet, które ujawniły się w rozwoju dziejowym.

Omawiane na zajęciach koncepcje to: autorytaryzm w wieku XX i współcześnie, populizm (nurt prawicowy i lewicowy) republikanizm (ewolucja od czasó wczesnonowożytnych do wieku XX).

Literatura:

Podstawowa literatura:

H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007 i wyd. następne

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2006 i wydania kolejne

Szczegółowa literatura podana w sylabusie Informacje dla grup.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- znać podstawowe założenia omawianych koncepcji ustrojowych

- potrafić wskazać podstawowe różnice między różnymi koncepcjami ustrojowymi

- rozumieć uwarunkowania ewolucji różnych koncepcji ustrojowych

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (aktywność i przygotowanie do zajęć

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.