Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gwarancje praw obywatelskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S178 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Gwarancje praw obywatelskich
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Ustroje współczesnych państw świata
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć zostaną omówione wybrane procedury legislacyjne, modele organizacji sądownictwa oraz systemy wyborcze.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć zostaną omówione wybrane procedury legislacyjne, modele organizacji sądownictwa oraz systemy wyborcze.

Pełny opis:

1) Organizacja sądownictwa w nowożytnej Europie (Anglia, Francja, Polska)

2) Profesjonalizacja sądownictwa we Francji, Prusach i Austrii

3) Formy udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (sędziowie pokoju, ławy przysięgłych, kolegia ds. wykroczeń)

4) Sądownictwo administracyjne

5) Sądownictwo konstytucyjne

6) Wybrane modele tworzenia prawa

7) gwarancje praw jednostki w procedurach legislacyjnych

8) Zasady prawa wyborczego i ich wpływ na model ustrojowy państwa – możliwości i zagrożenia.

9) Cenzusy i inne ograniczenia powszechności prawa wyborczego – geneza, współczesność i perspektywy

10) System większościowy

11) System proporcjonalny

12) System mieszany

Literatura:

Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999;

Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich [red. S. Grabowska, K. Składowski], Zakamycze 2006;

W. Bednaruk, , Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 – 1794, Lublin 2008

H. Berman, Law and Revolution II: the Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition, Cambridge 2006.

H. Berman, Prawo i rewolucja. Kształotwanie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1995

P. Gawron, A. Moniuszko, Paweł Garwaski a „przygotowanie zawodowe” sędziów niższych sądów szlacheckich u schyłku XVI wieku,

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 8, 2015, z. 2.

Lawyers in Early Modern Europe and America, ed. W. Prest, New York 1981

A. Moniuszko, Wstęp do staropolskiego prawa sądowego. Skrypt dla studentów, Warszawa 2016

A. Moniuszko, Mazowieckie sady ziemskie. Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Warszawa 2013

Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454-1772): organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004

A. Bereza, Sądownictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Królestwa Polskiego (1876-1915), Lublin 2004.

J. Maziarz, Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie, Warszawa 2017.

M. Łysko, Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952–1956), CPH 2012, t. LXIV, z. 2

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

• Zna organizację omówionych modeli organizacji wymiaru sprawiedliwości, tworzenia prawa i systemów wyborczych

• Rozumie uwarunkowania stojące za przyjęciem określonego modelu organizacji wymiaru sprawiedliwości, tworzenia prawa i systemów wyborczych

• Rozumie przyczyny, wady i zalety udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości oraz potrafi je wskazać

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.