Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie kodyfikacje cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S184 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wielkie kodyfikacje cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo cywilne w polskiej tradycji prawnej
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów korzeniami historycznymi instytucji prawa cywilnego kształtujących się w XIX-XX wieku. Metodą analizy tekstów źródłowych przybliżona zostaje studentom tematyka kształtowania się instytucji współczesnego prawa cywilnego

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie

• Przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

• Pogłębić wiedzę studenta w zakresie znajomości instytucji prawa cywilnego materialnego i procesowego

• Ukazać proces zmian i rozszerzania regulacji prawnych w dobie rozwoju kapitalizmu

Przedstawiony zostanie proces przygotowywania kodyfikacji cywilnych w oparciu doktrynę XVIII-XIX w. z uwzględnieniem warunków historycznych w poszczególnych państwach. Zostanie zwrócona uwaga na systematykę kodeksów, sposób określania poszczególnych instytucji w oparciu o metodę prawnoporównawczą, konfrontując przepisy prawa materialnego z przepisami prawa procesowego. Przekazana wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie różnych instytucji prawnych w świetle teorii i praktyki.

Literatura:

1. podręczniki historii prawa

2. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne, Warszawa 2009.

3. red. G. Bałtruszajtys i in, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych,

Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. sprawnie operować siatką pojęć i podstawowych instytucji cywilnoprawnych

2. ukazać mechanizm działania prawa cywilnego w zależności od przepisów prawa procesowego

Umiejętności

1. wyjaśnić genezę i cel konkretnych rozwiązań prawnych

2. przewidzieć skutki prawne i praktyczne wprowadzania konkretnych rozwiązań ustrojowych

Postawy

1. analizować instytucje prawa cywilnego jako wypadkową historycznego rozwoju

2. rozumieć uzasadnienie różnorodnych instytucji cywilnoprawnych w ich kontekście społeczno-historyczno-politycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową formą zaliczenia jest lista obecności oraz aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu na wybrany przez studenta temat z zakresu problematyki konwersatorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.